arbeidsskader_uklare_grenser_for_erstatning_ved_løft

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Arbeidsskader - uklare grenser for erstatning ved løft

Grensen mellom skader ved løft som er  "yrkesskade" og gir krav på erstatning etter yrkeskadeforsikringsloven § 11, og andre skader ved løft som faller utenfor loven er ofte høyst uklar. I en sak fra Frostating lagmannsrett kom domstolen til at skaden, som fant sted i arbeid for arbeidsgiver, ikke kvalifiserte for erstatning.

LO-advokatene

Saken dreide seg om en kvinnelig arbeidstaker i 50 årene som løftet en kasse på ca 18 kg (ca 30 % av kvinnens egenvekt) over hodet og plasserte den på toppen av en annen kasse. Arbeidstakeren hadde hendene maksimalt utstrekt og sto på tå for å rekke opp. Når hendene er strekt ut på denne måten blir kragebeinet maksimalt vridd bakover, og skademekanismen ble forklart av fysioterapeuten i at kragebeinet ble vridd bakover med stor kraft slik at det kom ut av ledd. 
 
Retten (flertallet) mente på sin side at risikoen ved løftet ikke overskrider den daglige risikoen hun ellers ble utsatt for i arbeidet, og at det ikke forelå en ulykkeshendelse i lovens forstand. I dommen heter det bl.a: 
 
«Flertallet ser det slik at det lå innenfor A sitt normale arbeid å utføre løft av slike kasser, også med kjent vekt for henne, som i dette tilfellet. Løftet var i utgangspunktet rutinearbeid for henne. Løftet var kontrollert, og flertallet legger etter bevisførselen til grunn at det ikke er sannsynlig at A mistet kontrollen over løftet, eller at hun kom ut av balanse på en måte som har hatt betydning for hendelsesforløpet». 
 
Det var to vitner i saken. En fysioterapeut som var behandler sa at løft over hode var vesentlig mer belastende enn løft under hode og at det konkrete løftet var nær faregrensen. En spesialist i biomekanikk mente at det ikke var stor risiko for skade, men at det generelt var mer risikofylt å foreta løft over hode. 
 
Dommen viser at det kan være vanskelige og høyst uklare grenser for når skade etter løft gir krav på erstatning, og at disse sakene avgjøres etter en helt konkret bevisvurdering hvor sakkyndige vitner trekkes inn. Advokat Vikan i LO opplyser at saken er anket saken til Høyesterett. 
 
Les dommen her.
 
I Danmark er det nylig vedtatt lovendringer som skal myke opp ulykkesbegrepet og gjøre det enklere for arbeidstakere å få erstatning for yrkesskade. Det er antatt at den danske lovendringen vil medføre en vesentlig økning av hvilke skader som godkjennes. Også i Norge har det bært fremmet forslag om å utvide reglene for hvilke skader og sykdommer som omfattes av loven, bl.a hadde Stoltenberg-regjeringen forslag om å utvide dekningen for skader ved løft av personer, noe som typisk rammer kvinner i  helse- og omsorgssektoren. Etter at Solberg-regjeringen tiltrådte ble forslaget trukket. 
 
De danske lovendringer er omtalt her. 

 

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.