Holden 4: Norsk lønnsdannelse motvirker lønns- og prisspiraler

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Unge mennesker sitter og snakker sammen. Ilustrasjon.

Holden 4: Norsk lønnsdannelse motvirker lønns- og prisspiraler

Det regjeringsoppnevnte utvalget har vurdert utfordringer knyttet til den norske lønnsdannelsen og frontfagsmodellen. De er enstemmige i sin konklusjon om at den norske lønnsdannelsen motvirker at utenlandsk prisvekst får feste seg i Norge.

Den norske modellen

Mye har skjedd i norsk økonomi de seneste årene. Arbeids- og næringslivet står overfor krevende ytre drivkrefter. Pandemi, krig og det grønne skiftet har bidratt til sterk prisøkning på mat, råvarer, halvfabrikata og energi. Norsk husholdninger har tapt kjøpekraft, og bedrifter og kommuner opplever høy kostnadsvekst. Fredag 15.desember la Holden 4-utvalget fram sin rapport om utfordringer knyttet til den norske lønnsdannelsen og frontfagsmodellen. Der slår de blant annet fast at frontfagsmodellen bidrar til å motvirke innenlandske lønns- og prisspiraler og bidrar til lav arbeidsledighet.

Frontfagsmodellen avgjørende for norsk økonomi og grønn omstilling

Prognoser peker mot at økte kostnader og renter fremover kan føre til fallende sysselsetting og økt arbeidsledighet. Norsk lønnsdannelse bygger på et mål om full sysselsetting og god konkurranseevne, uten at lønnsveksten blir for høy. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er glad for utvalgets konklusjon:

- I flere tiår har frontfaget vært avgjørende for norsk økonomi og en rettferdig lønnsutvikling for alle arbeidstakere. Nettopp derfor ba vi sammen med NHO om at dette utvalget skulle nedsettes. Vi er selvfølgelig glade for at utvalget er så tydelige som de faktisk er i sin konklusjon om frontfagsmodellens avgjørende betydning for norske arbeidstakere og bedrifter, også i fremtiden, sier hun.  

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

Hessen Følsvik påpeker også den viktige betydningen den enstemmige støtten til frontfaget har, for norske bedrifters evne til å lykkes med grønn omstilling.

- Holden 4 peker på viktigheten av at det gode samarbeidet som norsk lønnsdannelse er tuftet på, må bevares. Det gjelder både i krisetider, som dem vi opplever nå, og i årene som kommer. Ikke minst, så vil frontfagsmodellen spille en avgjørende rolle for at vi klarer den omstillingen som det grønne skiftet forutsetter, sier Hessen Følsvik.

-Svært betydningsfull konklusjon

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad har vært blant de argeste kritikerne av Norges Banks mange rentehevinger det siste halvannet året. Han kaller utvalgets konklusjon, knyttet til frontfagsmodellens evne til å motvirke importert inflasjon, for «svært betydningsfull».

- Jeg er veldig glad for at et enstemmig utvalg er så tydelig på dette punktet. Konklusjonen deres bekrefter det vi hele tiden har forsøkt å formidle om at norsk lønnsdannelse motvirker at inflasjonen får løpe løpsk, og samtidig at det ikke er nødvendig at arbeidsledigheten øker for at disse mekanismene skal fungere, sier Roger Bjørnstad.

Bjørnstad påpeker at dette ikke betyr at pengepolitikken ikke spiller en viktig rolle i den økonomiske styringen av landet. Også renta må sammen med statsbudsjettet bidra til å dempe kraftige høykonjunkturer, slik at presset på frontfagsmodellen ikke blir så sterkt at den ikke er i stand til å forhindre at lønnsveksten blir så høy at det slår ut i høy og ustabil inflasjon. Men vi er ikke i en slik situasjon nå.

Bør være siste spiker i kista for dem som mener ledigheten må øke

Det lå ikke i Holden 4-utvalgets mandat å evaluere politikkområder, og utvalget har ikke vurdert Norges Banks rentesetting eller avveiningene deres i den forbindelse. LOs sjeføkonom mener likevel at den tydelige konklusjonen sier sitt:

- Dette bør være siste i spiker i kista for dem som hardnakket har hevdet at arbeidsledigheten må opp for å få økonomien på rett kjøl, sier Bjørnstad.

Roger-Bjornstad-sjefokonom-LO

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad omtaler den norske modellen som "den norske supermodellen".

16 hovedkonklusjoner

Mandatet til Holden 4-utvalget hadde som utgangspunkt at frontfagsmodellen skal videreføres. De har drøftet hvordan modellen skal praktiseres for å møte utfordringer modellen står overfor, nå og i fremtiden. I tillegg har de vurdert om det er utviklingstrekk som kan svekke oppslutningen om, og troverdigheten til, frontfagsmodellen. Utvalget har samlet seg om 16 hovedkonklusjoner og hele rapporten ble lagt frem på en pressekonferanse hos Finansdepartementet fredag morgen.

I den femte konklusjonen, «De siste årene har høy prisvekst i utlandet bidratt til høy prisvekst også i Norge», peker utvalget på de viktigste egenskapene ved norsk lønnsdannelse og enes om at en viktig egenskap ved denne er at lønns- og prisspiraler motvirkes og at det bidrar til å minske behovet for innstramming i den økonomiske politikken.

-Det er verdt å merke seg at utvalget peker på at det for å opprettholde et høyt sysselsettingsnivå er viktig at den økonomiske politikken praktiseres fleksibelt og framoverskuende slik at de tilbakevendende egenskapene for lønns- og prisveksten, som skjer gjennom lønnsdannelsen, får tid til å virke, sier Bjørnstad.

Les hele rapporten til Holden 4 her.

Kontakt

Frontfagsmodellen

Frontfagsmdellen innebærer at

- Lønnsveksten må tilpasses det konkurranseutsatt sektor over tid kan leve med.

- Dette ivaretas ved at avtaleområder med stort innslag av konkurranseutsatt virksomhet forhandler først (frontfagene), og at resultatet fra disse virker som en norm for andre avtaleområder.

- Ved samordnede oppgjør er det forhandlingene mellom LO og NHO som fungerer som frontfag. Ved forbundsvise oppgjør er det Industrioverenskomsten som er frontfag..

Industrioverenskomsten dekker følgende bransjer: Verksteds- og teknologiindustrien, Teknologi- og dataindustrien, Nexans og Tekoindustrien.

- Det er Fellesforbundet og Norsk Industri som er avtaleparter for Industrioverenskomsten,

Les mer om ord og uttrykk på denne siden.