Bekymret for ansattmangel i helse og omsorg

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Sissel Skoghaug, nestleder i LO. 
Foto: Trond Isaksen/LO OFFENTLIG REGI: – For at den norske modellen skal fungere godt, er vi avhengig av at helse- og omsorgstjenesten også fortsatt er organisert i offentlig regi, sier Sissel Skoghaug, nestleder i LO. 

Bekymret for ansattmangel i helse og omsorg

Det å holde på og rekruttere nok og riktig type helse- og omsorgspersonell i framtiden vil være viktig for å sikre velferdsstaten og samfunnsmodellen.

Arbeidsmiljø

Helse- og omsorgstjenester utgjør selve fundamentet i den norske velferdsstaten. Disse tjenestene har vi for å sikre gode tjenester til alle i hovedsak valgt å organisere i offentlig regi.  

– For at den norske modellen skal fungere godt, er vi avhengig av at helse- og omsorgstjenesten også fortsatt er organisert i offentlig regi. Dette er viktig for å sikre nødvendig oppslutning om velferdsstaten og vår samfunnsmodell, sier Sissel Skoghaug, nestleder i LO. 

Kompetanselekkasje 

Nylig la den såkalte helsepersonellkommisjonen frem sin rapport. Den er tydelig: Vi vil ikke klare å løse alle oppgavene dersom vi fortsetter å gjøre som i dag. Det offentlige helsevesenet lekker fagkompetanse, samtidig som det private helsemarkedet aldri har hatt bedre dager.

Les mer om kommisjonen her.

– Helsepersonellkommisjonens rapport må ses i denne sammenheng, og ikke bare som en utredning på et avgrenset område. Det å holde på og rekruttere tilstrekkelig og de rette typer helse- og omsorgspersonell i framtiden vil være viktig for å sikre velferdsstaten og samfunnsmodellen, sier hun.

Flere ansatte i helse og omsorg 

LO mener Helsepersonellkommisjonen har gjort viktig arbeid og berører mange sentrale spørsmål og problemstillinger om fremtiden for helse- og omsorgstjenestene. Det lanseres også flere konstruktive løsningsforslag som LO kan slutte seg til, mens andre er vi mer kritiske til.  

Helsepersonellkommisjonen mener at andelen sysselsatte i helse- og omsorgstjenesten ikke skal øke vesentlig utover dagens nivå, tjenestene sett under ett.

– Vi mener blant annet at vi er nødt til å være mer åpne for hvor stor andel helse- og omsorgstjenestene kan måtte komme til å utgjøre av den framtidige sysselsettingen.

Sissel Skoghaug, nestleder i LO.

Hun trekker frem at mange som jobber i private omsorgsbedrifter faktisk taper på det. Ofte er lønn og arbeidsvilkår faktisk dårligere i for eksempel private sykehjem enn i offentlige. Mange har også dårligere pensjonsvilkår. 

Undrende til kommisjonen 

«Dersom dagens utvikling fortsetter, blir det stadig færre av de sysselsatte som arbeider i næringer som bidrar netto finansielt til fellesskapet, mens stadig flere blir sysselsatt i næringer som produserer velferdstjenester, og som dermed er netto forbrukere av fellesskapets samlede ressurser,» skriver kommisjonen. Det reagerer LO og Skoghaug på. 

– Vi stiller oss undrende til en slik tilnærming. Det er ikke slik at virksomheter i privat sektor kun er bidragsytere til fellesskapet mens virksomheter i offentlig sektor er netto forbrukere av fellesskapets ressurser. Det er ikke sånn at et privat sykehus skaper verdier mens et offentlig sykehus bare bruker verdier, sier Skoghaug. 

– Det er heller ikke slik at det bør være kommisjonens antagelser om andre næringers framtidige behov for personell som kan være styrende for antall ansatte i offentlig helse og omsorgstjenester i framtiden, legger hun til.  

Kommisjonen går inn for en forsterket satsing på utdanning av fagarbeidere for helse- og omsorgstjenestene, samt for en styrking av en generalistkompetanse i både kommunene og helseforetakene. Å satse på fagarbeideren både når det gjelder muligheter for EVU og i forhold til oppgavedeling er svært viktig. 

Behov for skikkelig satsing 

For LO er det de reelle helsetjeneste- og omsorgsbehovene i befolkningen som må være utgangspunktet. Hvis det offentlige ikke leverer tjenestene, vil de private gjøre det i stedet. Den offentlige tjenesteproduksjonen bestemmer således ikke andelen sysselsatte. 

– Jeg er bekymret for rekrutteringen til helse- og omsorgsyrkene. Det trengs en skikkelig satsing for å dekke behovet. Da hjelper det ikke at kommersielle aktører beiter i offentlige budsjetter. Vi må begrense de private, kommersielle aktørene og heller satse skikkelig på et offentlig velferdstilbud, slik det er enighet om på venstresiden, sier Skoghaug.