Storrengjøring også for kulturfolk?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Dragartist sminker seg foran speil. Foto.
Foto: Trond Isaksen/LO

Storrengjøring også for kulturfolk?

«Kulturarbeidere er arbeidsfolk» ble tidligere kulturminister Trettebergstuen sitert på flere ganger da hun presenterte politikk for kunstnere og kulturarbeidere. Hvis det skal gjelde i framtida må arbeidslivspolitikken bidra til trygge og forutsigbare jobber også i kultursektoren.

Sosial dumping

Storrengjøring i arbeidslivet, lovet regjeringa før valget. Lovendringer og andre tiltak er innført for å sikre arbeidstakere rettigheter og trygg og forutsigbar tilknytning til arbeidslivet. Ett av tiltakene er forbud mot innleie fra bemanningsbyråer, et annet en tydeliggjøring i arbeidsmiljøloven om hvem som er arbeidstaker, til forskjell fra en oppdragstaker. Alt for å gi den svake part, den som utfører en oppgave under ledelse av en annen, tryggere arbeidsdager og forutsigbarhet.

Må gjelde for alle

Det viktig at disse tiltakene gjelder for alle. Før sommeren la Arbeids- og inkluderingsminister Mjøs Persen fram forslag om å unnta store yrkesgrupper i kultursektoren fra forbudet mot innleie fra bemanningsbyråer, en sektor som i utgangspunktet er preget av få faste stillinger, lav organisasjonsgrad og uklare ansvarslinjer. LO advarer mot å gjennomføre dette.

- Regjeringa må inkludere kultursektoren i de nye innleiebestemmelsene. sier Julie Lødrup, førstesekretær i LO. Kultursektoren står midt i en sterk profesjonalisering. Fagutdanning for sceneteknikere er etablert og både på og bak scena er det flere som har dette som sin hovedinntekt enn noen gang. - Da må regjeringens arbeidslivspolitikk også gjelde for denne sektoren, fortsetter hun.

Vil ikke bli holdt utenfor

Christine Thomassen i Creo er bekymret. Creo organiserer både kunstnere og sceneteknikere. – Vi har jobbet hardt de siste årene for å bedre vilkårene for kunstnere og kulturarbeidere, og vi opplever at regjeringa har gode intensjoner med å rydde opp. Da kan de ikke holde kultursektoren utenfor. Thomassen mener at det er ekstra ille at regjeringens forslag omfatter langt flere yrkesgrupper enn stagehands og riggere, som i dag leies inn fra bemanningsselskap. Hun mener vi har grunn til å frykte at ansettelser i bemanningsselskap blir den nye normen for scenearbeidere i kultur- og arrangementssektoren om dette forslaget gjennomføres. - Kulturfeltet er spesielt, men ikke så spesielt at arbeidslivspolitikk som sikrer trygghet og forutsigbarhet ikke kan gjelde for våre medlemmer, sier Thomassen.

Saken om å innføre varig unntak for kulturarrangement fra forbudet mot innleie fra bemanningsbyråer er nå ute på høring. Regjeringen vil basert på høringen legge fram forslag for Stortinget om endring i AML der en eventuell forskrift må hjemles. LO mener et slikt unntak vil treffe feil.

– Det er de store aktørene som leier arbeidskraft fra bemanningsbyråene. Disse kan tilpasse seg nytt regelverk på samme måte som andre bransjer må det. De scenetekniske firmaene kan ansette riggere og stagehands direkte og ha dem som del av sin entreprise, de store scenene kan ansette og eventuelt da ansette midlertidig eller inngå avtaler med tillitsvalgte om innleie ved arbeidstopper, sier førstesekretær Julie Lødrup.

Christine Thomassen støtter dette. – Det trengs både strukturelle endringer og vilje til omstilling for å tilpasse seg nytt regelverk, men det er akkurat det kultur og arrangementsbransjen trenger. Vi håper arbeidsgiverne vil ha større fokus på å bidra til et bedre arbeidsliv framfor å kreve unntak for kultursektoren. Det setter oss på siden av den norske arbeidslivsmodellen, avslutter hun.