Oppsigelser-i-ikke-tariffbundet-franchisebedrift-kjent-ugyldig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
To menn foran et bygg med Rema 100 skilt
Lene Svenning / LO Media

Oppsigelser i ikke-tariffbundet franchise-bedrift kjent ugyldig

Det er en misforståelse at ansiennitet nødvendigvis har liten vekt for virksomheter som ikke er tariffbundet eller at det stilles vesentlig svakere krav til saksbehandlingen i små virksomheter med få ansatte, enn større virksomheter. Dette illustreres også av en fersk dom av 29.9 2019 fra Stavanger tingrett.

LO-advokatene

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.    
 
Saksforholdet var at to butikkmedarbeidere med lang ansiennitet i en lokal butikk i franchisekjeden Rema 1000 ble sagt opp fra 100% stillinger. De fikk først tilbud om å frivillig gå ned i 80% stillinger, senere fikk den ene 60% stillingstilbud. De takket nei og arbeidsgiver valgte da like godt å si opp hele arbeidsforholdet. Den 29.9 avsa Stavanger tingrett dom i saken. 

Utvelgelseskrets 

I saken valgte den lokale kjøpmannen å avgrense utvelgelseskretsen til heltidsansatte og holde deltidsansatte, daglig leder og butikksjefen utenfor. Utslaget av dette ble at ansiennitetsprinsippet ble snudd på hodet. Når i tillegg samboer og stedatter ble skjermet for utvelgelse luktet saken av at det var tatt utenforliggende hensyn ved nedbemanningen, men Rema 1000 hevdet at det var på dagtid de største økonomiske innsparingsmulighetene lå og at dette var lagt til grunn for nedbemanningen. Rema 1000 taper markedsandeler og arbeidsgiver mente omsetningssvikten var størst i ukene på dagtid, og at størstedelen av selskapets omsetning skjedde på kvelder og i helgene. 

I forhold til utvelgelseskrets mente arbeidstakerne at alle ansatte i virksomheten måtte omfattes av utvelgelseskretsen. Geografisk var alle plassert på samme sted, organisatorisk var det en virksomhet/butikk, og samme stillinger som butikkmedarbeider (med unntak av daglig leder og butikksjef). Når Rema 1000 butikken avgrenset utvelgelseskretsen til 4 av 16 ansatte, måtte det foreligge særlig tungtveiende argumenter for å fravike hovedregelen om at hele virksomheten var utvelgelseskrets. 

Svikt og mangler ved saksbehandlingen 

Retten tok ikke stilling til dette, men avgjorde saken på svikt og mangler ved saksbehandlingen, jf. også Høyesteretts dom i Skanska-saken. Det forelå ikke ansiennitetsliste, manglende vurdering av andre ansatte eller vurderinger mellom heltids- og deltidsansatte. Retten mente arbeidsgiver kunne ha utenforliggende motiv ved utvelgelsen og dette forsterket viktigheten av klare og etterprøvbare vurderinger. 

Det sies bl.a. i dommen: "Det er i retten ikke fremlagt noen dokumenter som viser hvilke vurderinger saksøkte har gjort ved å innsnevre utvalgs kretsen til fast ansatte i fulltidsstillinger, eller ansiennitetslister som viser hvilke vurderinger som ble gjort av saksøkerne opp mot andre butikkmedarbeidere. Dette gjør at det er umulig å etterprøve saksøktes beslutning og skjønn". 

Franchising innebærer et nært samarbeid mellom franchisegiver og franchisetaker 

Retten fant det ikke særlig formildende at arbeidsgiver drev en nokså liten virksomhet med ca 16 ansatte. Retten viser bl.a. til at virksomheten inngår i en større sammenheng/kjede og at franchising innebærer et nært samarbeid mellom franchisegiver og franchisetaker med en driftsform som balanserer frihet og systemdrift hvor det stilles store krav til ansvarlighet av begge parter. 

Oppsigelsene ble kjent ugyldig. Arbeidsgivers begjæring om fratreden ble ikke tatt til følge, og saksøkerne ble tilkjent kr. 50 000,- i oppreisning/erstatning for ikke-økonomisk skade, og fulle saksomkostninger. 

LO-advokat Alexander Lindboe bisto de to butikkansatte og HK medlemmene i saken.