Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold kjent ugyldig etter interesseavveining

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
lagmannsrett
Borgarting lagmannsrett

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold kjent ugyldig etter interesseavveining

Arbeidstakeren fikk oppsigelse begrunnet i manglende faglige kunnskaper. Borgarting lagmannsrett kom etter en interesseavveining til at oppsigelsen var en uforholdsmessig streng reaksjon. Dommen er en ABC på hvordan en oppsigelsessak skal vurderes.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Hva handlet saken om?

En arbeidstaker i Oslo kommune mistet autorisasjonen som helsefagarbeider og fikk som følge av det oppsigelse fra kommunen. Oslo tingrett kom til at oppsigelsen var ugyldig, Dommen ble anket til lagmannsretten. Lagmannsretten kom som tingretten til at oppsigelsen var ugyldig.

Legitim og tungtveiende grunnlag for oppsigelse

Begrunnelsen for oppsigelsen var relatert til faglige kunnskaper.

Arbeidstakeren valgte å ikke klage på vedtaket hvor autorisasjonen ble tilbakekalt og fikk derfor en oppsigelse fra Oslo kommune.

Lagmannsretten kom til at Oslo kommune hadde en legitim og tungtveiende grunn til å gå til oppsigelse.

Interesseavveining

Selv om det isolert sett forelå en legitim grunn til oppsigelse, skal det imidlertid også foretas en interesseavveining.

Ved interesseavveining skal det vurderes om oppsigelsen er en uforholdsmessig streng reaksjon overfor arbeidstaker.

Arbeidstakeren hadde arbeidet i 12 år som ufaglært hjemmehjelp før han fikk en stilling som påkrevet autorisasjon som helsefagarbeider. Det hadde ikke vært noen innsigelser til hans arbeidsprestasjoner før han fikk stillingen som helsefagarbeider.

Etter en gjennomgang av bevisene konkluderte lagmannsretten med at den grunnopplæringen arbeidstakeren hadde fått var mangelfull, og at den tette observasjonen som tilkom forårsaket en krevende arbeidssituasjon.

Hans alder og det at han nå igjen er ufaglært, tilsa at det ville bli vanskelig for han å skaffe seg ny jobb, spesielt sett i lys av praksisen i Oslo kommune som går ut på at man ikke kan få en ny stilling om man er sagt opp på grunn av egne forhold.

Annet passende arbeid i virksomheten

Dersom arbeidsgiver kan tilby annet passende arbeid i virksomheten, vil oppsigelse utgjøre en uforholdsmessig streng reaksjon. I denne saken var det flere forhold som talte i arbeidstakers favør når man foretok interesseavveiningen.

Oslo kommune er en stor arbeidsgiver med en rekke oppgaver, og det var naturlig å se for seg at kommunen hadde muligheter for å finne annet passende arbeid. I denne saken var det også naturlig at tilbud om annet passende arbeid måtte vurderes for kommunens totale virksomhet, og ikke begrenses til bydelen hvor vedkommende hadde arbeidet.

Arbeidstakersiden ba om å få fremlagt tall for å illustrere kommunens behov for ufaglært arbeidskraft, og disse tallene viste at det var nokså åpenbart at det burde være mulig å finne annet passende arbeid.

Lagmannsretten uttalte at det ikke var mulig å se at kommunen har gjort en tilstrekkelig innsats for å kunne tilby annet passende arbeid.

Vurdering av begge parters interesser

Etter en samlet og konkret vurdering av begge parters interesser, konkluderte lagmannsretten at oppsigelsen var en uforholdsmessig streng reaksjon.

Dommen var enstemmig og arbeidsgiver ble dømt til å betale kostnadene til forbundets rettshjelp. Han fikk også en oppreisningserstatning på kr 70 000.

Arbeidstakeren var bistått av LO-advokat Edvard Bakke. Den aktuelle dommen ble avsagt i Borgarting lagmannsrett 9. oktober 2023.