Nye_dommer_fra_LO-advokatene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Dommerklubbe på Norges Lover
Foto: Dag G Nordsveen / Samfoto / NTB scanpix

Nye dommer fra LO-advokatene

Her er en kort oversikt over avgjørelser som LO-advokatene har fått fra domstolene, hovedsakelig i mars 2020.

LO-advokatene

I tiden fremover vil LO-advokatenes Facebook side ha fokus på å holde medlemmene oppdatert om lov- og forskriftsendringer, og besvare aktuelle spørsmål om Corona krisen. Dette er likevel bare en liten del av det vi gjør, og her kommer en kort oversikt over avgjørelser som LO-advokatene har fått fra domstolene, hovedsakelig i mars 2020. Dommene er ikke anonymisert på en slik måte at vi kan legge ut avgjørelsene, men de som ønsker en kopi av dommen/e kan få det ved å henvende seg til den domstol som behandlet saken.

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.   

Stavanger tingrett - om etterbetaling – dom av 24.02.20

Saken gjaldt krav om betaling for reiseomkostninger som to ansatte hadde pådratt seg i forbindelse med reiser fra bopel til fremmøtested for utreise til offshoreoppdrag i Nordsjøen. Kravene gjaldt i en begrenset periode mens saksøkte, Kaefer Energy AS, praktiserte et bostedsforbehold i ansettelsesavtalene.

Retten ga arbeidstakerne og Fellesforbundet medhold i at forutsetningen i arbeidsavtalen om lokalt bosted var tariffstridig og ugyldig. En slik ordning ville i realiteten medføre at reisebestemmelsene i tariffavtalen/særavtalen ble uten innhold. De ansatte fikk medhold i sine etterbetalingskrav, og saksomkostninger.

LO-advokat Håkon Angell hadde saken for forbundet og medlemmene.

Stavanger tingrett dom – krav  om etterbetaling av lønn – dom av 02.03.20

Hovedspørsmålet i saken var om Sandnes Elektriske Forretning urettmessig hadde utbetalt for lite lønn til tre tidligere ansatte elektrikere i henhold til Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) §3 og lokal særavtale inngått med hjemmel i LOK § 3E. Bedriften hadde latt elektrikerne bli stående på samme lønn gjennom flere år under henvisning til en rekke faktiske og rettslige grunnlag. Ingen av bedriftens innsigelser førte frem: Retten uttalte bl.a. at arbeidsgiver ikke ensidig kan bestemme at lønnsnivået skal fryses i strid med tariffavtalen, og siden vise til at det foreligger muntlig avtale med klubben.

De ansatte fikk medhold i sine etterbetalingskrav, og saksomkostninger.

LO-advokat Alexander Lindboe hadde saken for El og IT forbundet og medlemmene.

Namdal tingrett - spørsmål om virksomhetsoverdragelse – dom 24.02.20

Arbeidstaker ble gitt formuriktig oppsigelse i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. Retten kom til at oppsigelsen var ugyldig og at det forelå virksomhetsoverdragelse. Arbeidstaker hadde takket nei til å begynne hos overtagende selskap fordi bedriften ikke ville gi ham den lønn han hadde hos tidligere arbeidsgiver (overdrager).  Arbeidstaker ble tilkjent erstatning for inntektstap med kr. 170 000,-, oppreisningserstatning med kr. 75 000,- og sakskostnader.

LO-advokat Jan Arild Vikan hadde saken for arbeidstaker og Fellesforbundet. 

Haugaland tingrett - oppsigelse, nedbemanning – dom 07.03.20

Saken gjaldt bl.a. saksbehandlingen ved nedbemanning i fylkeskommunal virksomhet.

Det ble avdekket alvorlige brudd på habilitetsreglene i forvaltningslovens §6 og §41 ved at rektors søster ble holdt utenfor nedbemanningen til fortrengsel for den oppsagte miljøarbeideren. Retten kom til at det forelå klare brudd på saksbehandlingsreglene.

Arbeidstaker ble tilkjent erstatning på kr 50.000 samt saksomkostninger-.  

LO-advokat Alexander Lindboe hadde saken for FO  og medlemmet.

Oslo tingrett - oppsigelse eget  forhold - statsansatteloven § 20  - dom 10.03.20

Arbeidstaker ble oppsagt etter statsansatteloven § 20 bokstav d) for å ha krenket sine tjenesteplikter. Det ble anført en rekke konkrete forhold for oppsigelsen, men retten fant det ikke bevist at han   «gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter» slik statsansatteloven § 20 bokstav d krever. Arbeidstaker  hadde krenket sine tjenesteplikter ved å ikke levere ukentlige analyse skjema, men dette ble ikke vurdert som et særlig alvorlig brudd. Oppsigelsen ble kjent ugyldig, og arbeidstaker ble tilkjent erstatning og saksomkostninger, tilsammen kr 400 000,-. 

LO-advokat Yvonne Pedersen hadde saken for arbeidstaker. 

Sogn og Fjordane tingrett - yrkesskade og  krav om etteroppgjør – dom 10.03.20

Arbeidstaker aksepterte sommeren 2016 et økonomisk tilbud fra KLP  basert på 60 % grunnerstatning på et tidspunkt hvor hun hadde  100 % arbeidsavklaringspenger. I mai 2017 søkte hun om 100 % uføretrygd, og fikk dette innvilget. Hun fremsatte da krav om etteroppgjør etter standardforskriften § 5-1 basert på den nye uførhetsgraden, men dette ble avvist av KLP.

Hun fikk medhold i sitt krav mot selskapet og ble også tilkjent saksomkostninger.

LO-advokat Karl Inge Rotmo hadde saken for medlemmet/forbund. 

Eidsivating lagmannsrett – yrkesskade/arbeidsulykke – dom 19.03.20

Saken gjelder en fengselsbetjent som fikk skadet albuen under en øvelse i å pågripe en person. Han hadde rollen som markør. Hovedspørsmålet var om skaden han hadde pådratt seg ble fanget opp av det avdempede ulykkesbegrepet i ftrl § 13-3 andre ledd andre punktum, hvoretter en ytre omstendighet som medfører en usedvanlig påkjenning også omfattes.

Lagmannsretten fant det bevist at det hadde vært snakk om overdreven maktbruk og at dette hadde skjedd da armen var i feil stilling. Dette ble ansett som tilstrekkelig til å oppfylle lovens vilkår. Trygderettens kjennelse ble funnet ugyldig på grunn av feil bevisbedømmelse og rettsanvendelse.

LO-advokat Imran Haider hadde saken for medlem/forbund.

Fri Fagbevegelse har omtalt saken her: https://frifagbevegelse.no/nffmagasinet/jonathan-26-vant-rettssak-om-yrkesskade--sinnssykt-digg-a-bli-trodd-6.158.689843.9e41f9f01f

 

Oslo tingrett - yrkesskade – dom 20.03.20

Saken gjaldt miljøterapeut som utviklet psykiske skade - PTSD - med ulike anførte årsaker, bl.a. psykiske belastning over tid i arbeid med ustabil ungdom, skremmende enkelthendelse der en ungdom truet ansatte med machete og underretning om at samme ungdom hadde drept en kollega med machete. Retten kom til at det forelå ansvar og årsakssammenheng og tilkjente medlemmet kr. 500 000,- i erstatning, i tillegg til saksomkostninger.

LO-advokat Lars Olav Skårberg hadde saken for medlem/forbund.

Bergen tingrett – tilretteleggingsplikt – oppsigelse – dom 20.03.20

Saken dreide seg om en helsefagarbeider som hadde vært ansatt i kommunen siden 2013. Arbeidstaker hadde hatt ulike helsemessige utfordringer fra og med sommeren 2014.. Retten kom til at kommunen ikke hadde sannsynliggjort at de hadde iverksatt tilstrekkelige tiltak etter aml. § 4-6. Flertallet la til grunn at det var usikkerhet knyttet til om det fantes stillinger som arbeidstaker kunne ha mestret, men arbeidsgiver måtte bære risikoen for usikkerheten siden hun ikke hadde fått mulighet til å prøve. Mangel av tidsnære bevis og tvil om vurderingen hadde vært bred nok, ble vektlagt.

Oppsigelsen ble kjent ugyldig. Hun ble tilkjent kr. 210 000,- i erstatning samt tilkjent saksomkostninger. Forut for hovedsaken stadfestet Høyesterett at hun hadde rett til å gjeninntre i stillingen, og tingretten avviste kommunens krav om fratreden.

LO-advokat Silje Solberg hadde saken for medlemmet og forbund.

 

Og tre saker som ble tapt, hhv i Eidsivating lagmannsrett, Borgarting lagmannsrett og i Hedmarken tingrett:

Eidsivating lagmannsrett - oppsigelse eget forhold – dom 05.03.20

Medlemmet ble sagt opp mens hun var delvis sykmeldt, og det var enighet mellom partene at hun ble oppsagt mens hun var i verneperioden etter  aml § 15-8.

Oppsigelsen er begrunnet med flere forhold, bl.a. brudd på  retningslinjer vedrørende  varsling av fravær, feil ved stempling, brudd på retningslinjer om å opptre hensynsfullt og korrekt overfor ledere og kollegaer, og forsentkomminger. Konkret bevisvurdering hvor bedriften ble frifunnet. 

Borgarting lagmannsrett - oppsigelse eget forhold – dom 02.03.20

Arbeidstaker ble høsten 2018 sagt opp fra sin stilling med den begrunnelse at arbeidsgiver ikke lenger hadde  nødvendig tillit til hans utførelse av arbeidet. Bakgrunnen for mistilliten skyldes bl.a påstander om at han i november/desember 2017 hadde misbrukt arbeidsgivers MasterCard i form av uberettigede kontantuttak som hadde blitt benyttet til kjøp av narkotika, at han hadde publisert et blogginnlegg hvor erkjente narkotikamisbruk i perioden 2014-2017 og at han hadde bagatellisert/holdt skjult omfanget av eget narkotikamisbruk overfor arbeidsgiver. Konkret bevisvurdering og bedriften ble frifunnet. 

Hedmarken tingrett – krav på yrkesskadeerstatning grunnet hørselsskade – 13.03.20

Arbeidstaker ble innestengt i et rom da tyverialarmen ble utløst. Hendelsen skjedde i 1999. Arbeidstaker ble ømfintlig for lyd og fikk øresus. Tingretten kom til at arbeidstakers legebesøk i 1999 og 2000 ikke var tilstrekkelig til at skaden kunne anses som konstatert etter yrkesskadeforsikringsloven, og at Statens pensjonskasse derfor ikke var ansvarlig.

De fleste av dommene er p.t ikke rettskraftige.