Akuttiltak_for_selvstendige_næringsdrivende_og_frilansere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
noteark
Jesse Kruger (flickr.com)

Akuttiltak for selvstendige næringsdrivende og frilansere

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyser at regjeringen går inn for en ordning som sikrer at frilansere og selvstendige næringsdrivende kan få akutt sosialhjelp uten at vanlig behovsprøving, slik som dagens regelverk forutsetter, jf. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven).

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Innføring av en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere 

Bakgrunnen for forslaget er nok på bakgrunn at av det per i dag ikke foreligger økonomiske ytelser til frilansere og selvstendige næringsdrivende i den første kritiske fasen – det som mange omtaler som arbeidsgiverperioden – altså de første 16  virkedagene. I går ble vedtok Stortinget å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Det skal gis kompensasjon der dekningsgraden er 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen skal dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette i motsetning til ordinære arbeidstagere, som etter «forliket» i Stortinget 17.03.2020, ble sikret 20 dager med full lønn. 

For mange frilansere og selvstendige næringsdrivende vil det være svært dramatisk å miste inntekten over natten, som f.eks. musikere, sjåfører og frisører som omgående må legge ned virksomheten. For disse vil det være et behov for økonomiske ytelser også de første 16 dagene.  

Behovsprøving og den varslede "akuttpakken"

Sosiale tjenester som normalt omfattes av loven er opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad. Om den varslede «akuttpakken» vil omfatte alle eller kun økonomisk stønad er vi imidlertid foreløpig ikke kjent med. Vi kommer tilbake til hvilke ytelser som er tenkt omfattet så snart det blir kjent.  

Det følger av sosialtjenesteloven § 18 første ledd at «De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad.» Det innebærer normalt at hver enkelt søker vil få en konkret vurdering av sitt behov, og i praksis vil NAV ta en gjennomgang for å undersøke om det foreligger andre muligheter for et forsvarlig livsopphold som annet arbeid, trygde- og pensjonsytelser, krav på underholdsbidrag eller om vedkommende har egen formue som kan realiseres på noen måte. Når alle aktuelle muligheter er utnyttet, har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold etter loven krav på økonomisk stønad uansett årsaken til hjelpebehovet. Dette vil normalt være en nokså omfattende prosess hvor det pålegges søker å fremlegge en mengde dokumentasjon, og som naturlig nok vil innebære en viss saksbehandlingstid hos NAV. 

Det er altså behovsprøvingen som omtalt over som det nå er foreslått ikke skal gjennomføres av NAV. Det skal være tilstrekkelig for frilansere og selvstendige næringsdrivende å ta kontakt.   

I brev fra regjeringen til Stortinget 17.03.2020, undertegnet av finansminister Jan Tore Sanner, fremgår følgende; «Kommunal sosialhjelp vil da fungere som en midlertidig inntektssikring frem til det tidspunktet Nav er i stand til å utbetale midler fra den nye ordningen som etableres».  

Vi vil komme tilbake med oppdaterte nyheter.