Lagmannsretten forkastet statens anke i oppsigelsessak

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kvinne strekker armene i været - seier

Lagmannsretten forkastet statens anke i oppsigelsessak

To år etter oppsigelsen vant den statsansatte i lagmannsretten. Lagmannsretten var enig med tingretten, og forkastet statens anke. Den statsansatte beholder jobben, og får 50 000 i oppreisningserstatning.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Oppsigelsessaker i staten kan ta tid

Oppsigelse av statsansatte er enkeltvedtak. Det betyr at arbeidsgiver må sende forhåndsvarsel, og den statsansatte skal gis mulighet for å gi skriftlig uttalelse før behandling av saken i ansettelsesrådet.

Behandling i ansettelsesrådet

Ansettelsesrådet skal bestå av medlemmer oppnevnt både fra arbeidsgiver og fagforeningene, og er et kollegialt organ. Det er ansettelsesrådet som treffer vedtak om oppsigelse. Det er ikke krav om at det avholdes et drøftelsesmøte forut for oppsigelse, slik det gjøres i privat sektor (aml § 15-1 møte). Den statsansatte skal likevel bli hørt, først ved at man kan inngi et skriftlig innspill på forhåndsvarselet. I tillegg kan den statsansatte be om å få avgi forklaring for ansettelsesrådet før de behandler saken.

Rett til å klage

Vedtak om oppsigelse kan deretter påklages til overordnet organ. Oppsigelsen kan først iverksettes to uker etter at melding om vedtaket er kommet frem til den statsansatte, jf statsansatteloven § 35 tredje ledd.

I vår sak ble det sendt forhåndsvarsel høsten 2018. Ansettelsesrådet behandlet saken i januar 2019, og vedtak fra klageorganet kom først i mai 2019. Det betyr at den statsansatte hadde gått med trussel om oppsigelse i ca 8 måneder før endelig vedtak om oppsigelse ble gitt.

Rett til å stå i stilling

Den statsansatte har stått i stilling under hele saken. Opprinnelig skulle tingretten behandle saken i mars 2020, men saken ble utsatt pga Covid-19. Staten mente da at det var urimelig at den statsansatte sto i stilling, og fremmet krav om fratreden. Første seier for den statsansatte var tingrettens kjennelse som forkastet statens krav.

Full seier i tingretten

Tingretten kom til at oppsigelsen var ugyldig, og den statsansatte fikk 50 000 i oppreisningserstatning. Nå har lagmannsretten forkastet statens anke.

Spørsmål om nye forhold etter advarsel

Saken handlet om den statsansatte etter en advarsel på nytt hadde begått kritikkverdige forhold som kunne danne grunnlag for oppsigelse. Staten mente blant annet at den statsansatte burde  medvirket mer aktivt til utprøving av sin arbeidsevne utenfor sin statlige virksomhet. Lagmannsretten mente imidlertid at den statsansatte hadde deltatt på alle møter hun hadde blitt innkalt til fra NAV, og selv om den statsansatte ikke ivret for ekstern utredning, konkluderte lagmannsretten med at medvirkningsplikten var oppfylt.

Krevende å stå i oppsigelsesprosesser som varer i flere år

Veldig mange av våre saker løses ved forlik. En årsak til at mange velger forlik er at det oppleves som krevende å stå i prosessen over tid. I tillegg er det alltid en risiko for å tape hvis saken avgjøres av domstolen. Et magert forlik som man har kontroll på oppleves av noen som bedre en usikkerheten ved å få en dom.

I denne saken ønsket den statsansatte å kjempe for jobben. Nå ca 2 1/2 år etter varsel om oppsigelse kan det virke som at hun krones med seier og beholder jobben. Det gjenstår likevel å se om staten velger å anke til Høyesterett.

LO-advokat Rune Lium har bistått medlemmet.