Hjemmekontor_og_arbeidsulykker_-_yrkesskade?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ben som snubler i et teppe
Foto: AdobeStock

Hjemmekontor og arbeidsulykke - yrkesskade?

LO-advokatenes Facebook side har tidligere (2.9.2020) omtalt hvilke HMS krav som gjelder ved hjemmekontor. Et annet spørsmål er om, og i hvilke tilfeller, arbeidstaker er omfattet av yrkesskadereglene hvis det skjer en ulykke i hjemmet. Det skal vi se nærmere på i dette innlegget.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Utgangspunktet er klart nok: Arbeidstaker er yrkesskadedekket ved utførelse av arbeid fra hjemmekontoret. I pressemelding 07.04.20 forsikret også Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen at ansatte på hjemmekontor skulle være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass,

For å få godkjent en yrkesskade må det først ha inntruffet en ulykkeshendelse. I tillegg må ulykken ha skjedd i arbeid, i arbeidstiden, på arbeidsstedet, jf. folketrygdloven (ftrl.) § 13-6, og yrkesskadeforsikringsloven (yforsl.) § 10. Disse vilkårene blir også kalt bedriftsvilkårene.

 

I HR-2014-997-A (avsnitt 39) uttaler Høyesterett :

 "…Begrepet «i arbeid» er ikke skarpt avgrenset og er ikke helt dekkende for hva som omfattes. Kjernen i begrepet er utførelse av arbeidstakerens ordinære arbeidsoppgaver. Men blir en arbeidstaker utsatt for en ulykke på arbeidsstedet, stilles det ikke noe krav om at ulykken har tilknytning til utføringen av arbeidsoppgavene – arbeidstakeren vil da som den store hovedregel være yrkesskadedekket…"

Hvorvidt arbeidstakeren er yrkesskadedekket, jf. i arbeid, i arbeidstiden, på arbeidsstedet, er i henhold til Høyesteretts uttalelse derfor først og fremst av betydning når ulykken skjer utenfor arbeidsstedet.

 

I arbeid

Hvis ulykken inntreffer i hjemmet, under utførelse av arbeid, så er det klart at arbeidstaker er i arbeid. En arbeidstaker vil også være yrkesskadedekket ved naturlige hvilepauser i arbeid, toalettbesøk, vanlige trimaktiviteter og i lunsjen på det vanlige arbeidsstedet. Helt private gjøremål som for eksempel butikkærend eller en joggetur i lunsjen, vil likevel falle utenfor yrkesskadedekningen enten man er på det "vanlige" arbeidsstedet eller på hjemmekontoret.

Ulykker/skader som inntreffer på vei til/fra arbeid er ikke omfattet av yrkesskadedekningen. Har man imidlertid påbegynt arbeidsdagen hjemme for så å reise på arbeidsstedet vil man likevel kunne være dekket. Det samme gjelder om man drar fra arbeidsstedet og til hjemmekontoret for å fortsette arbeidet der.

Det er ikke rettslig avklart om man er dekket under lunsjpausen eller ved aktiviteter i hjemmet som ikke skjer når man utfører arbeid, men gode grunner taler for at slike aktiviteter også må være dekket så lenge ulykken skjer i arbeidstiden. Finansklagenemnda har imidlertid hatt en snever tolkning av hva som omfattes av yrkesskadedekningen ved hjemmekontor. For eksempel i avgjørelse 2017-779 (13.12.2017) kom nemnda til at det ikke var yrkesskadedekning da arbeidstakeren under lunsjen på hjemmekontoret gikk ut med søppel og skled på isen. Dette til tross for at det var jobbpapirer som skulle kastes. Finansklagenemnda mente at det ikke forelå tilstrekkelig nærhet mellom aktiviteten og forsikredes "ordinære arbeid". Som følge av forsikringsbransjens restriktive praksis for yrkesskadedekning på hjemmekontor må det forventes at det vil oppstå tvister om yrkesskadedekningen på hjemmekontoret.

 

På arbeidsstedet

 Når arbeidsstedet flyttes hjem, og arbeidsplassen blir bortekontor, vil hjemmekontoret være arbeidssted i lovens forstand. Arbeidsstedet er der hvor arbeidet utføres, typisk et rom innredet som hjemmekontor. I praksis fra Trygderetten har det frem til i dag blitt lagt til grunn at hjemmet - og også hytta- er arbeidsstedet så fremt det bærer preg av å være opprettet et hjemmekontor, jf. blant annet ankenr: 16/02977 (08.09.17). Sett i henhold til dagens situasjon der mange arbeidstakere sitter foran en laptop ved kjøkkenbenken, er det tvilsomt om det kan stilles et særskilt krav utover helt nødvendig arbeidsutstyr som for eksempel en PC/laptop, for at det skal bli definert som et opprettet hjemmekontor.

 

I arbeidstiden

 Arbeidstid er definert som den tid man står til disposisjon for arbeidsgiver. Det betyr at skader som skjer i fritiden ikke er omfattet. Dette kan skape mange bevisspørsmål, og grensene mellom arbeidstid og fritid er ikke alltid like klare ved hjemmekontor. Hvorvidt ulykken skjer i arbeidstiden må derfor vurderes konkret ut ifra den enkelte arbeidstakers situasjon, og må ses i sammenheng med vilkåret "i arbeid".

 

Lite rettspraksis - behov for lovregulering ?

 Det er lite rettspraksis om yrkesskade- og hjemmekontor, og det er snart 20 år siden Trygderetten (TRR-1999-3756) etterlyste lovregulering av slike spørsmål:

"…Det er grunn til å tro at det etter hvert blir et økende innslag av arbeidsforhold som dette, der skillet mellom arbeidstid og fritid er mindre klart, blant annet fordi det blir teknisk enklere å utføre arbeid hjemme samtidig som det i økt utstrekning gis adgang til dette. Etter det retten kan se oppstår det her avgrensningsspørsmål som ikke har vært spesielt drøftet i tidligere lovarbeid. Etter rettens syn vil det være grunn for lovgiver til å vurdere slike spørsmål med sikte på konkret lovregulering…"

Det er grunn til å minne om dette når hjemmekontor er mer utbredt enn noen gang tidligere og, som følge av Covid 19, antakelig også vil bli trenden i årene fremover.

 

Kollektiv ulykkesforsikring mv

Selv om skaden ikke omfattes av yrkesskadereglene kan den være omfattet av andre dekninger. Mange LO medlemmer er for eksempel dekket av kollektiv ulykkesforsikring i Sparebank 1, som også omfatter ulykker som skjer i fritiden. Noen er også omfattet av andre forsikringer som er tegnet privat eller via arbeidsgiver. Hvis du er i tvil om skaden omfattes av forsikringsdekning; kontakt forbundet du er medlem av. Forbundet kan eventuelt også henvise saken til LO-advokatene.