Bestemme, ombestemme; angrerett ved oppsigelse?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Siv Dolmen

Bestemme, ombestemme; angrerett ved oppsigelse?

Etter at oppsigelsen er gitt kan det skje at arbeidstakeren angrer seg. Spørsmålet er så om arbeidstakeren har mulighet til å trekke oppsigelsen og få tilbake arbeidet

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Muntlig og skriftlig beskjed er like gyldig

En arbeidstaker kan si opp sitt arbeidsforhold. Reglen er at dette skal skje skriftlig, men dersom det skjer muntlig er likevel oppsigelsen gyldig. Arbeidstakers oppsigelse er en ensidig beslutning som hen avgir overfor arbeidsgiveren om at avtalen skal opphøre. En oppsigelse er ikke bare et påbud; den er også et løfte. Løftet innebærer at arbeidstaker har plikt til å fratre stillingen etter utløpet av oppsigelsesfristen.

Hva hvis du vil trekke oppsigelsen?

Et utgangspunkt er at oppsigelsen kan trekkes før den kommer til arbeidsgivers kunnskap, jf avtaleloven § 7. En oppsigelse kan være kommet fram, uten at den er kommet til arbeidsgivers kunnskap. Arbeidstakeren har f eks lagt oppsigelsen på sjefens pult mens sjefen er på ferie. Da kan oppsigelsen fortsatt trekkes tilbake. Tilsvarende kan en mail om oppsigelse med automatisk lesebekreftelse være sendt uten at lesebekreftelse er mottatt.  

Når er oppsigelsen gyldig - og bindende?

Dersom oppsigelsen har kommet til arbeidsgivers kunnskap vil det i utgangspunktet være inngått en bindende avtale som arbeidstaker ikke kan fri seg fra. Dette gjelder imidlertid ikke uten unntak. En oppsigelse som er ugyldig kan det sees bort fra, og man kan se bort fra en oppsigelse som er gyldig trukket tilbake.

Kan være ugyldig etter avtaleloven

Arbeidstakers oppsigelse kan være ugyldig etter avtaleloven. I avtaleloven kapittel 3 behandles de ugyldige viljeserklæringene.

Dette kan f.eks være pga umyndighet, sinnssykdom, tvang (avtl § 28 og § 29) eller fordi det ville være i strid med redelighet og god tro å gjøre den gjeldende (avtl § 33) eller fordi det vil være urimelig å gjøre den gjeldende (avtl § 36).

Er det gjort i affekt?

Oppsigelsen kan også være ugyldig som følge av bristende forutsetninger. Dette vil innebære en vurdering av de forhold som forelå på det tidspunktet oppsigelsen ble gitt og/eller de etterfølgende forhold. Sentrale elementer vil være årsaken til at arbeidstaker har sagt opp, f.eks om det er gjort i affekt.

Er arbeidstaker presset til å si opp?

Hvordan arbeidsgiver har påvirket arbeidstakers beslutning dvs om det foreligger press til å avslutte arbeidsforholdet og hvordan dette er utøvet. Det vil også ha stor betydning om vilkårene for å gå til oppsigelse/avskjed forelå. Den tiden det går fra arbeidstaker hevder ugyldighet vil også etter omstendighetene kunne påvirke vurderingen.

Ubalansen i arbeidsforholdet

Ved vurderingene etter avtl § 33 og 36 samt bristende forutsetninger vil det måtte tas særlig hensyn til den ubalanse som eksisterer i et arbeidsforhold. Det er arbeidsgiver som er den sterke part.

Re-intergra

Disse vurderingen kan etter omstendigheten langt på vei være de samme der det vurderes om arbeidstaker har trukket tilbake sin oppsigelse rettsgyldig. Med støtte i avtaleloven § 39 er det utviklet en lære om tilbaketrekning (re-integra).

Regelens formål er å unngå de uheldige resultatene kunnskapsregelen kan lede til. Konsekvensen for arbeidstakeren dersom oppsigelsen fastholdes vil derfor være sentralt. En forutsetning for tilbakekall er at det foreligger «særlige grunde» og at arbeidsgiver ikke har innrettet seg.

Bred og skjønnsmessig vurdering

Når det gjelder spørsmålet om det foreligger «særlige grunde» skal det foretas en bred, skjønnsmessig vurdering. Det skal ikke være kurant å komme seg fri fra et løfte som er kommet til mottakerens kunnskap.

Ikke nok at arbeidstaker "bare ombestemmer seg"

Det er antatt i teori og rettspraksis at det skal mindre til for at det foreligger «særlige grunde» i et arbeidsforhold enn i et forretningsmessig kontraktsforhold.  Det forhold at en arbeidstaker bare ombestemmer seg vil ikke være tilstrekkelig.

Når tilbakekallet skjer

Hvor lang tid det går fra løftet er gitt til tilbakekallet skjer vil være av stor betydning. Der tilbakekallet skjer raskt skal det mindre til før det konstateres at det foreligger særlige grunde. Lang tid vil kreve sterkere grunner.

Hvor lang tid er lang tid?

I teorien er det lagt til grunn at når det har gått over en uke har det gått lang tid. Det vil ha betydning hvilke omstendigheter som har ledet til tilbakekallet. Er det omstendigheter som ligger utenfor arbeidstakers kontroll vil man lettere kunne godta tilbakekall. Det vil også kunne tillegges vekt om omstendigheten oppsto før eller etter oppsigelsen ble gitt.

Varigheten av arbeidsforholdet vil også ha betydning

Der en arbeidstaker trekker en oppsigelse fra et arbeidsforhold som har vart i 25 år, mindre enn 24 timer etter at den ble, gitt fordi en annen arbeidsgiver uberettiget trekker et jobb tilbud vil etter omstendighetene kunne lede frem.

Et aktuelt eksempel fra rettspraksis som illustrer problemstillingen er en avgjørelse fra Arbeidsretten, inntatt i ARD 1981 s. 410.

Forlot arbeidet etter krangel

I den aktuelle saken forlot tre fremmedarbeidere i et pizzabakeri arbeidsplassen etter krangel med bakeriets soussjef. Neste dag ga de tre arbeidstakerne beskjed om at de likevel ønsket å fortsette, men arbeidsgiver nektet. Arbeidsretten uttalte at det var rettstridig av arbeidsgiver å nekte arbeidstakerne å fortsette i arbeidet.