Arbeidsåret for LO-advokatene i 2021 - noen nøkkeltall

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Arbeidsåret for LO-advokatene i 2021

Arbeidsåret for LO-advokatene i 2021 - noen nøkkeltall

Den viktigste jobben for medlemmene gjøres av LO sine 50 000 tillitsvalgte, de lokale avdelinger og ulike LO-forbund. LO-advokatene er en del av rettshjelstilbudet til medlemmene og vi trekkes inn hvis tillitsvalgte og forbundene selv ikke klarer å løse saken. Her kan du lese litt om vår aktivitet i 2021

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Økonomi/statistikk

LO-advokatene sin virksomhet finansieres av kontingent fra medlemmene, ca 6 -seks- kroner per medlem per måned. Vi er advokatkontor for alle LO-forbund. Vi behandler alle saker som har viss tilknytning til arbeids-, trygd eller inntektsforhold, inkludert forsikring/erstatning. 

LO-advokatene er landets desidert største arbeidsrettsmiljø med 54 ansatte. Alle er spesialister på sine områder, flere av advokatene har møterett for Høyesterett, tre har doktorgrad (i EU/EØS rett, internasjonal arbeidsrett, og trygderett).

LO-advokatene har til enhver tid 150-300 saker for domstolene. Flere av sakene blir forlikt før dom. I 2021 endte 58 saker for de ordinære domstoler med dom, 47 av sakene ble helt eller delvis vunnet (35 saker vunnet, 12 delvis vunnet) og 11 saker ble tapt. 

I 2021 hadde LO-advokatene tre saker for Høyesterett. Alle sakene for Høyesterett ble vunnet. Av 13 saker i Arbeidsretten ble seks saker vunnet, helt eller delvis, syv ble tapt.

Den mest prinsipielle saken i 2021 var Holship-saken for Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD). I dommen gir EMD avklaring på forholdet mellom EØS-reglene og organisasjonsretten i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMD). EMD slår i dommen fast at det eksisterer et hierarki hvor organisasjonsretten i EMK står over økonomiske rettigheter i EØS-avtalen, se tidligere omtale av saken på LO-advokatens Facebook gruppe. 

Samlet erstatningsutbetaling til medlemmer som har fått bistand fra LO-advokatene utgjorde i 2021 ca. 113 millioner - hvorav ca 66,6 mill. i yrkesskadesaker og 46,5 mill. i arbeidsrettssaker. Utbetaling fra NAV ifb med bistand i trygdesaker/klager kommer i tillegg. 

Tilkjente saksomkostninger i forbindelse med rettstvister var i 2021 9,1 millioner kroner. Idømte saksomkostninger var 1,7 mill.

Sakene hos LO-advokatene ved årsskiftet 2021/2022 fordelte seg slik:

- Kollektivsaker 192 (7 rettssaker), individuelle 1079 (160 rettssaker), hvorav 516 yrkesskadesaker (19 rettssaker), organisasjon/ administrasjon 211 og 3 internasjonale.

- Foredrag, e-post henvendelser, spørsmål på vakttelefon, interne og eksterne henvendelser via telefon, e-post, sosiale medier og andre kanaler registreres ikke som sak.

- Pandemien satte sitt preg på aktiviteten også i 2021 bl.a. med mange spørsmål og juridiske utredninger knyttet til dagpenger, permittering og grensearbeidernes rettigheter. 

I LO sin beretning, under arbeid, kan du lese mer om dommene/sakene som ble avsagt i 2021.

Informasjon og juridisk rådgivning via sosiale medier

LO-advokatenes Facebook side hadde ved årsskiftet 34 000 medlemmer. Formålet med gruppa er å gi juridiske råd og tips til »folk flest». Det ble publisert 432 innlegg; det kom inn 51 500 kommentarer/spørsmål og andre reaksjoner. Totalt har 2.1 millioner personer sett/lest innlegg på gruppa (ikke unike brukere/lesere) ila 2021. 

I tillegg kommer artikler på lo.no - ca 420 000 sidevisninger, med snitt lesetid per artikkel på 3 min 47 sekunder. Avdelingen har hatt et nært og godt samarbeid med INRA om informasjonsarbeidet på nettsidene. 

Vakttelefon - og annen juridisk rådgivning 

LO-advokatenes vakttelefon er åpen fem dager i uka for forbundene. Vi får også en rekke andre spørsmål på telefon, e-post og andre kanaler, fra forbundene, enkeltmedlemmer, stortingspolitikere, journalister og andre som svares. Det føres ikke statistikk/tall på henvendelser som kommer inn på vakttelefon og andre kanaler. 

Rettspolitisk arbeid - bistand til Caritas, Kirkens bymisjon mm. 

Avdelingen har også i 2021 bistått med en rekke høringssvar, og annet rettspolitisk arbeid, og videreført prøveordningen med å yte juridisk bistand til særlig sårbare mennesker som oppsøker Caritas, Kirkens bymisjon mfl. Sekretariatet vedtok i 2021 at dette tilbudet skal etableres som en permanent ordning. 

Kurs og foredrag for tillitsvalgte

LO-advokatene holder hvert år flere kurs og foredrag for tillitsvalgte, på LO-skolen og i andre sammenhenger. Det årlige arbeidsrettskurset for tillitsvalgte hadde i 2021 rekorddeltagelse med nær 400 påmeldte deltagere.