2020_et_nytt_spennende_og_travelt_rettsår_for_LO-advokatene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av bygningen til Norges Høyesterett
Foto: LO/Siv Dolmen AdobeStock_210396741

2020 - et nytt spennende og travelt rettsår for LO-advokatene

Ved utløpet av januar 2020 har LO og forbundene syv saker som er på vei til Høyesterett. Ankeutvalget har allerede besluttet å behandle fire av sakene. Høyesterett skiller seg fra underinstansene ved at domstolen dømmer i siste instans, og ikke bare avgjør den konkrete saken. Dommer fra Høyesterett har stor betydning og avklarer og skaper rett av betydning for senere saker.

LO-advokatene

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem og få informasjon om aktuelle nyheter og innlegg.

 

På LO-advokatenes FB side omtaler vi aktuelle arbeidsrettssaker i alle domstoler, og i dette innlegget skal vi kun gi en oversikt over hovedspørsmålet i sakene for Høyesterett. Vi kommer tilbake med en mer fyldig omtale av sakene senere.

I tillegg til sakene for Høyesterett, og Holship saken for Den Europeiske Menneskerettsdomstol, har LO-advokatene per januar 2020 i alt 1300 tvistesaker til behandling, av disse er det per nå 200 rettssaker.

Mye ligger derfor til rette for at 2020 blir et begivenhetsrikt år på arbeidsrettsområdet.

 

Likebehandlingsprinsippet for innleide.

Denne saken kommer opp for Høyesterett den 31. mars og gjelder likebehandlingsprinsippet.

I Høyesterett har LO gått inn som partshjelper til støtte for to arbeidstakere som er organisert i Industri Energi. Arbeidstakerne er ansatt i et bemanningsbyrå og krever at byrået skal betale dem bonus som ble gitt til arbeidstakere som var ansatt hos innleier. Arbeidstakerne vant frem i tingretten, men tapte i lagmannsretten. NHO har erklært partshjelp til støtte for bemanningsbyrået.

LO-advokat Stig Åkenes Johnsen har saken på vegne av LO.

 

Skal NAV dekke saksomkostninger når medlemmet får advokatbistand fra sin fagforening ?

Denne saken behandles trolig av Høyesterett i april 2020.

Spørsmålet i saken er om et medlem av fagforening (her Fellesforbundet), som har fått rettshjelp fra forbundet, har krav på dekning av utgifter til advokatbistand. I saken har medlemmet krevd dekning hos NAV etter at han fikk medhold i sin klage, men han fikk ikke dekket kostnadene fordi han var omfattet av LO/forbundets rettshjelpsdekning.

Medlemmet er bistått av LO-advokat Jan Arild Vikan og LO-advokat Rune Lium representerer LO/Fellesforbundet.

 

Forståelsen av ansiennitetsbestemmelsen i Hovedavtalen § 8-2.

Høyesterett har nylig behandlet to prinsipielle saker om ansiennitet, i Skanska og Telenor I saken. Høyesterett kjente oppsigelsene ugyldige i begge sakene og dommene er tidligere utførlig omtalt på LO-advokatenes FB side.

Den tredje ansiennitetssaken for Høyesterett gjelder også Telenor (Telenor II).  Hovedspørsmålet er om arbeidsgiver hadde saklig grunn til å begrense utvalgskretsen geografisk (lokasjon) og etter forretningsområde (divisjon) ved nedbemanningen ved avdelingen i Stavanger. Med andre ord om ansiennitet ved dette "helt eller i det vesentlige mistet sin betydning", se tilsvarende problemstilling i HR-2019-11986-A (Telenor I) hvor utvalgskretsen ble ansett usaklig begrenset.

Saken behandles av Høyesterett den 5. mai 2020.

LO-advokat Karl Inge Rotmo bistår arbeidstaker.  EL og IT Forbundet har erklært partshjelp og bistås av LO-advokat Rune Lium.

 

ISS/Forsvarsbygg – renhold på anbud, tap av rettigheter.

De fleste husker at ISS vant anbudsrunden i Forsvarsbygg og at konkurranseutsettingen innebar en virksomhetsoverdragelse fra statlig til privat sektor. Lagmannsrettens kom til at reglene om oppsigelsesfrister og særalderspensjon fulgte med overdragelsen, men ikke offentlig AFP. Begge parter anket og Høyesterett har besluttet at hele saken skal behandles på nytt.

Saken skal behandles i Høyesterett 9. og 10. juni 2020.

Arbeidstakerne og forbundet er bistått av LO-advokatene Alexander Cascio og Edvard Bakke.

 

Reisetid og arbeidstid - Coca Cola-saken:

LE-2019-19773:

Saken gjelder spørsmål om arbeidstid og lønn for kjøretid for serviceteknikere i Coca Cola. Serviceteknikerne har ikke fast oppmøtested, men kjører i Coca Colas uniformerte servicebil med deler og utstyr mellom bopel og første/siste kunde. Lagmannsretten var enig i at kjøretiden skulle anses som arbeidstid, men kom til at serviceteknikerne ikke hadde rett på vederlag for kjøretiden. Serviceteknikerne har anket spørsmålet inn for Høyesterett, mens Coca Cola har anket avgjørelsen om at kjøretiden var arbeidstid.

Ankeutvalget har ennå ikke avgjort om Høyesterett kommer til å behandle saken.

LO-advokatene Stig Åkenes Johnsen og Lornts Nagelhus har saken for medlemmene, NNN og LO.

 

Metoo sak - grensene for seksuell trakassering.

En kvinnelig industrimekaniker gikk til erstatningssøksmål mot arbeidsgiver og to kunder av bedriften med krav om erstatning og oppreisning for seksuell trakassering. Hun vant frem mot arbeidsgiver og den ene kunden, mens den andre kunden ble frifunnet. Etter lagmannsrettens syn kunne handlingene ikke anses som seksuell trakassering. I dommen er de frifinnende handlinger beskrevet slik:

"A satt eller lå på kne på gulvet og utførte arbeider på en kran, da C kom bakfra og la hendene sine på ryggen hennes, på bar hud under genseren. A ble overrasket, reiste seg opp og forlot stedet uten å si noe.

….

Den andre handlingen skjedde i bedriftens kontorlokaler i 2. etasje, i området mellom pauserommet og garderoben, sannsynligvis i tid etter den første episoden. Idet A var i ferd med å forlate pauserommet sto C foran henne, strakk ut en hånd og lot som om han ville ta henne i skrittet. A ble rasende, ba C «reise til helvete» eller lignende, og forlot stedet. "

Lagmannsretten mener handlingen er av "klar seksuell karakter og objektivt sett plagsom", men ikke alvorlig nok til at det innebærer seksuell trakassering i lovens forstand. Det er dette spørsmålet Høyesterett må ta stilling til hvis ankeutvalget henviser saken til behandling.

LO-advokat Tina Storsletten Nordstrøm bistår arbeidstaker og Fellesforbundet i denne saken.

 

Alpha saken – konkurs i utenlandsk yrkesskadeforsikringsselskap                    

LG-2019-68957:

Saken gjelder spørsmålet om krav fra skadelidt om yrkesskadeerstatning skal avvises fra norsk domsmyndighet fordi yrkesskadeforsikret var et dansk selskap under konkursbehandling i Danmark. Lagmannsretten kom til at Luganokonvensjonens konkursunntak, som Norge er bundet av, ikke kom til anvendelse og at saken kan føres for norske domstoler.

Konkursboet har anket avgjørelsen til Høyesterett.

Spørsmålet berører mange hundre arbeidstakere. Hvis anken fører frem må søksmålet anlegges for danske domstoler, noe som vil være særdeles kostnadskrevende. De fleste arbeidstakerne vil bli tvunget til å oppgi sine krav. Ankeutvalget vil i løpet av våren avgjøre om Høyesterett skal behandle saken.  

LO-advokat Lornts Nagelhus har saken for medlemmet/forbundet.