LO støtter nytt lovforslag som vil klargjøre arbeidstakerbegrepet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av LO-sekretær Trude Tinnlund
Foto: Trond Isaksen/LO VIKTIG: LO-sekretær Trude Tinnlund mener en styrking av arbeidstakerbegrepet er både riktig og viktig.

LO støtter lovforslag som vil klargjøre arbeidstakerbegrepet

Regjeringen vil gjøre det tydeligere hvem som skal regnes som arbeidstakere og utvide arbeidsgiveransvaret. LO støtter regjeringens forslag, og mener dette vil styrke arbeidstakeres rettigheter og muligheter.

Arbeidsmiljø

LO-sekretær Trude Tinnlund er glad for at regjeringen foreslår disse lovendringene og viser til at feilklassifisering av arbeidstakere som selvstendige næringsdrivende er et stort og voksende samfunnsproblem.

Hun mener feilklassifisering av arbeidstakere som selvstendige næringsdrivende har alvorlige konsekvenser for arbeidstakerne som rammes, blant annet fordi selvstendige næringsdrivende selv må sørge for pensjon og inntekt de første 16 dagene dersom de blir syke.

– LO støtter forslagene om å klargjøre arbeidstakerbegrepet og utvide arbeidsgiveransvaret. Det er blitt stadig vanligere at personer engasjeres som oppdragstakere når de i realiteten skulle vært ansatt som arbeidstakere, og dermed vært omfattet av arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, forklarer Tinnlund.

Frarøver arbeidstakere viktige rettigheter 

Tinnlund mener en styrking av arbeidstakerbegrepet er både riktig og viktig. Hun tror ikke det er tilfeldig at mange arbeidsgivere foretrekker å leie inn arbeidstakere som selvstendige næringsdrivende når de i realiteten burde vært ansatt i selskapet.

– Dette er en bevisst strategi for å kutte kostnader og frarøve arbeidstakerne rettigheter og muligheten til å organisere seg. De mister trygderettigheter, står uten yrkesskadeforsikring, vernelovgivningen gjelder ikke, ei heller tariffavtaler, og de får ingen pensjonsopptjening, feriepenger eller ferietid – for å nevne noe, forklarer Tinnlund.

Ny teknologi har forsterket problemstillingen

Ny teknologi og den nye plattformøkonomien har de seneste årene forsterket problemstillingen. Blant annet utfordrer nye taxitjenester og matleveringstjenester den tradisjonelle måten å organisere et selskap på.

– Den som kjøper arbeidskraften definerer forholdets rammer og skal bære ansvaret for at det er samsvar mellom det formelle og det reelle. Dersom denne regelendringen ikke fører til større etterlevelse, bør klassifisering av arbeidstakere omfattes av regelen om kollektiv søksmålsrett, avslutter Tinnlund.

Lovforslaget fra regjeringen innebærer flere endringer som vil styrke arbeidstakeres rettigheter:

  • En presisering av arbeidstakerbegrepet i loven for å tydeliggjøre skillet mellom arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende. I den foreslåtte lovteksten står det blant annet at «(…) Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll».
  • Den som jobber skal ha status som arbeidstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold.
  • Konserner skal få økt arbeidsgiveransvar. Ved nedbemanninger plikter selskaper som inngår i et konsern å tilby annet passende arbeid til ansatte, i andre selskaper i samme konsern. Forslaget vil også gi fortrinnsrett ved nyansettelser i konsernet i ett år fra og med oppsigelsesfristens utløp.

Les hele lovforslaget her.