Denne byggeplassen har hentet HMS-inspirasjonen sin fra oljebransjen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Smilende ansatt i byggelokaler
Kirsti Gerhardsen har vært HMS-leder for prosjektet helt siden byggestart i 2019.

Denne byggeplassen har hentet HMS-inspirasjon fra oljebransjen

Bygg- og anleggsvirksomheter er blant de mest ulykkesutsatte næringene i norsk arbeidsliv. Det mener HMS-lederen ved Norges største offentlige byggeplass at det bør snakkes høyere om.

Arbeidsmiljø

Bygg- og anleggsbransjen topper ulykkesstatistikkene. I fjor døde totalt 31 mennesker mens de var på jobb i Norge. Ni av dødsfallene skjedde innenfor bygg og anlegg. På Norges største offentlige byggeplass har de tatt aktive grep for å bekjempe den dystre ulykkesstatistikken. Hovedmålet? Null dødsfall eller alvorlige personskader i løpet av den femårige byggeperioden.

– Vi skal klare det. Og jeg tror også at vi med dette prosjektet bidrar til å skape sterkere HMS-holdninger, som både den enkelte arbeidstaker og ledere tar med seg videre til neste byggeprosjekt, sier HMS-leder for byggingen av nye Stavanger universitetssykehus (SUS), Kirsti Gerhardsen.

På Ullandhaug i Rogaland åpner SUS dørene høsten 2024. For tiden utgjør anleggsområdet Norges største offentlige byggeplass med over 800 arbeidere på området. I slutten av august besøkte LO-leder, Peggy Hessen Følsvik, anleggsområdet for å lære mer om grepene de har tatt, både for å redusere sjansen for alvorlige arbeidsulykker og for å forebygge brudd på lønns- og arbeidstidsbestemmelser.

– Ingen skal miste livet

I sommer alene var det 47 alvorlige ulykker og åtte dødsfall på norske byggeplasser. Arbeidstilsynet har varslet om at de frykter enda flere dødsfall i tiden fremover.

Som prosjektdirektør for byggingen av nye Stavanger universitetssykehus, har Kari Gro Johanson tatt flere grep for å forhindre alvorlige arbeidsulykker og dødsfall. Johanson har tidligere bakgrunn fra oljeindustrien, og forteller at de har hentet HMS-inspirasjonen sin fra nettopp olje- og gassbransjen:

– Målet vårt er at ingen skal komme alvorlig til skade eller miste livet under byggingen av SUS. Derfor er et viktig fokus for oss å minne alle arbeidere om hvorfor HMS-rutinene våre er så strenge. For det er dødsfall vi jobber for å forebygge. Hver time. Hver dag, forteller hun.

Også Gerhardsen har bakgrunn fra olje og gass, og forteller at hun var med på «HMS-reisen» petroleumsnæringen tok for å nå målet om null dødsfall. Ifølge hennes står partssamarbeid sterkt innenfor olje og gass både når det gjelder regelverk og arenaer for samarbeid, hvor verneombud og tillitsvalgte har en helt sentral rolle. Her mener hun bygg og anleggsbransjen har mye å lære:

– Jeg opplever ikke at denne typen samarbeid er like selvsagt innenfor bygg og anlegg, hvor HMS og sikkerhet mange steder dessverre ikke følges like tett opp. Skal vi få bukt med ulykkesstatistikken, må vi gjøre vår egen «HMS-reise», og snakke høyt om hva vi skal gjøre og hvilke grep som bør tas for å snu ulykkestrenden, mener hun.

Krav om verneombud, arbeidstakerinvolvering og ukentlige vernerunder

Og tiltakene fungerer. LO-lederen besøkte anleggsområdet samme dag som de kunne telle to millioner gjennomførte arbeidstimer på byggeprosjektet. Mindre skader som kutt i fingre og overtråkk, forekommer fortsatt, men den eneste alvorlige personskaden skjedde tilbake i starten av 2019.

): LO-leder Peggy Hessen Følsvik har besøkt Ullandhaug i Rogaland, hvor et flunkende nytt  sykehus skal stå klart høsten 2024.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har besøkt Ullandhaug i Rogaland, hvor et flunkende nytt  sykehus skal stå klart høsten 2024.

– Dette er en byggeplass som med all tydelighet viser at et godt og trygt arbeidsmiljø ikke kommer av seg selv, men samtidig hva som er mulig å få til når de ansatte har reell medbestemmelse, når partssamarbeidet er godt utviklet og når et sterkt lov- og avtaleverk sikrer trygge rammevilkår, sier Hessen Følsvik.

Også prosjektdirektør Johanson trekker frem det gode samarbeidet med verneombudene som avgjørende for den lave ulykkesstatistikken på SUS. Byggeplassen følger opp og sikrer at kravet om at alle entreprenører skal ha et verneombud på stedet overholdes. Arbeidstakerinvolvering i saker som har betydning for liv og helse er et viktig fokus og ukentlige vernerunder, og god kontakt med arbeidere og ledere, er et godt innarbeidet virkemiddel for å forebygge skader.

Håper å bidra til ringvirkninger

Gerhardsen forteller at hun er takknemlig for at ledelsen har stort fokus på HMS. Ifølge henne hadde det ikke hadde vært mulig å lede HMS-arbeidet på den måten hun gjør på SUS uten den forankringen hun opplever å ha hos Johanson.

– Det er ingen selvfølge at man får denne typen HMS-støtte fra ledelsen. Så lenge det ikke finnes ordninger som gir entreprenører et incentiv til å prioritere arbeidet med HMS, vil de aller fleste kun sørge for å oppfylle minimumskravene. Men det betyr jo også at man bare fortsetter som før og dermed gjør lite for å endre den dystre døds- og ulykkesstatistikken som preger bransjen vår, påpeker hun.

Samtidig håper hun det høye fokuset på HMS og sikkerhet vil bidra til positive ringvirkninger, også når arbeidere og ledere går i gang med nye prosjekter etter at nye SUS står ferdig. Hun understreker også at det fortsatt gjenstår mye viktig arbeid før målet om null dødsfall innenfor bygg og anleggs-bransjen er realistisk. Hun mener politikerne må komme tydeligere på banen:

– Skal nullvisjonen for norsk bygg og anleggsbransje nås, må regelverket og kriteriene for tildeling av byggkontrakter skjerpes. Særlig blant offentlige byggherrer. I dag stilles det blant annet altfor få krav til HMS-kompetanse av en viss kvalitet på den enkelte byggeplass. Her håper jeg myndighetene vil bidra, avslutter hun.