Revidert nasjonalbudsjett v22

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Pierluca Taranta/LO

Revidert nasjonalbudsjett: Gjør det mulig å hjelpe enda flere i arbeidslivet

I dag ble revidert nasjonalbudsjett presentert. Norsk økonomi er i en sterk oppgangskonjunktur. Det er riktig å trappe ned oljepengebruken, men samtidig sørge for å inkludere de som står utenfor arbeidslivet.

Omtrent to år etter den første korona-nedstengingen har norsk økonomi langt på vei hentet seg inn igjen. Andelen sysselsatte er nå høyere og andelen arbeidssøkere noe lavere enn før pandemien. Det viser at vi håndterte pandemien godt. Derfor er det også riktig å trappe ned oljepengebruken.  

- Det er god fart i norsk økonomi og i arbeidsmarkedet. Det gir oss en gyllen mulighet til å inkludere flere i arbeidslivet, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

Tross bedringen i arbeidsmarkedet har vi fortsatt 58 500 langtidsledige. Antallet registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV er 10 pst. høyere enn før pandemien, og utgjør nå 200 800, hvorav 44 600 er under 30 år. 

Aktiv arbeidsmarkedspolitikk 

Veksten i arbeidsmarkedet gjør det mulig å hjelpe enda flere i arbeidslivet og LO er fornøyd med at regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett ser behovet for å få flere inn i arbeidslivet, men mener budsjettet burde gått enda lengre. 

- LO har lenge påpekt at det er behov for en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Nå prioriteres unge, langtidsledige og innvandrere fra land utenfor EØS for tiltak. Det bra, men det er likevel behov en enda sterkere satsing i tiden framover for å nå målet om å sørge for at flere av de som står utenfor kommer inn i arbeidslivet, sier Følsvik. 

Det er viktig med målrettede tiltak for å inkludere og kvalifisere flere. Derfor må det satses på kompetansehevende arbeidsmarkedstiltak, som kan kobles opp mot bransjeprogrammene. Det er positivt at regjeringen også bevilger midler for å motvirke negative konsekvenser av pandemien for barn og unge. 

Positiv AAP-endring

Regjeringen foreslår å avvikle karensperioden i ordningen med arbeidsavklaringspenger. Det betyr at personer som ikke er ferdig avklart i Nav ikke lenger skal måtte vente et år på å begynne et nytt AAP-løp.  

- Den forrige regjeringens innstramminger i AAP-ordningen rammet sårbare grupper. Det er veldig bra at den rødgrønne regjeringen gjør om på dette, sier LO-lederen. 

LO vil samtidig understreke behovet for et krafttak for hindre sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Det er viktig at det settes av tilstrekkelige ressurser i dette arbeidet, både fra statlig og kommunalt hold. 

Regjeringen er i gang med en etterlengtet storrengjøring i arbeidslivet, med en norgesmodell for et seriøst arbeidsliv. Det betyr blant annet å sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår, Styrke retten til heltid i lovverket, begrense innleie, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, sier LO-lederen. 

Mer til kommunene

Samtidig er pandemien avløst av nye kriser, som krever nye tiltak – blant annet strømstøtte og håndtering av flyktninger. Kommunene er motoren i Velferds-Norge, kommunene får nå en vekst i frie inntekter over budsjettet. 

- Det er bra at regjeringen legger opp til en solid vekst i kommunenes frie midler både i år og neste år. Det er nødvendig for å sikre velferdstilbudet og særlig for alle de som har blitt spesielt rammet av nedstengningen under pandemien, sier Hessen Følsvik. 

- De økte strømprisene har gitt store inntekter til stat og kommuner. LO er tilfreds med at strømstøtten videreføres så lenge situasjonen krever det, men mener at reduksjonen i el-avgiften burde vært forlenget. I stedet ble den avviklet 31. mars og bidro til en kraftig økning i konsumprisveksten for april, legger hun til. 

Utviklingen taler for en forsiktig avvikling av krisenivåene på statsbudsjettets underskudd og på renta. Da vil det være behov for en stram prioritering i budsjettene framover. Samtidig vil LO advare mot for sterk innstramming av økonomien, slik at oppgangen kveles og videre inkludering hindres. Det kan hindre at sysselsettingen går ytterligere opp både på kort og lengre sikt.  

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no