Om LO Vestland

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Om LO Vestland

Regionkontoret er en avdeling i LO, og er underlagt LOs politiske ledelse.

Vestland er et stort fylke, og regionskontoret har ansatte både i Bergen og Førde. LO Vestland ledes av en regionleder, og nestleder. Til sammen er det sju ansatte som blant annet arbeider med informasjonsarbeid, oppsøkende virksomhet, nærings- og sysselsettingsspørsmål, utdanning, faglige rettigheter, og faglig-politisk arbeid i samarbeid med og opp mot offentlig instanser og næringsliv.

Regionråd og konferanser.

For å sikre at forbundene blir hørt i regionale spørsmål, samt for å ivareta LOs koordinerende funksjon, er det etablert et regionråd. Alle LOs forbund har rett til å oppnevne en representant til regionrådet. Dessuten deltar tre representanter som velges av lokalorganisasjonene i fylket. Regionrådet blir ledet av regionleder i LO Vestland.

Det avholdes to årlige regionkonferanser, hvor forbundene har representasjon vektet etter antall medlemmer i fylket. I tillegg har alle lokalorganisasjonene to representanter hver. På regionkonferansene blir viktige regionale saker satt på dagsorden. Konferansen har også forslagsrett til LO kongressen, og foretar valg av fylkets representanter til kongressen og til LOs representantskap.

Disse plattformene fungerer som øverste samarbeidsorgan mellom forbundene og de tretten lokalorganisasjonene i fylket.

LO ungdom.

LO Vestland har to faglige ungdomssekretærer. Blant deres oppgaver er tilrettelegging for LOs ungdomsutvalg i Vestland. Utvalget består av ungdomsrepresentanter fra forbundene, og observatører fra lokalorganisasjonene samt andre ungdomsorganisasjoner og ungdomsparti.

Ungdomsutvalget jobber med alle spørsmål som angår ungdom, lærlinger, studenter og unge arbeidstakere i regionen. Hvert år arrangerer regionskontoret LOs sommerpatrulje i fylket. Patruljen besøker unge arbeidstakere for å sjekke deres arbeidsforhold og gi dem informasjon om rettigheter og plikter. Kontoret arrangerer også Lærlingepatruljen i fylket, som retter seg på samme måte mot lærlinger i bedrift.

LOs ungdomssekretærer holder informasjonsforedrag for videregående skoleelever i hele regionen. Mange unge har manglende kunnskap om norsk arbeidsliv. LO er opptatt av å legge til rette og bidra til økt arbeidslivskunnskap til unge, enten det er til skoleelever og studenter som har deltidsjobber, eller unge som står i fullt arbeid.  

Familie- og likestillingspolitisk utvalg

LO har et dedikert utvalg som jobber med familie- og likestillingspolitiske spørsmål i regionen. Utvalget engasjerer seg generelt med familie og likestillingspolitiske spørsmål, og har siste årene hatt stort fokus på kvinnepolitiske saker og rettighetene til personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet. 

Det arrangeres årlig en heldagskonferanse knyttet til FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Serviceprosjektet

Det er etablert et samarbeid med Handel og Kontor, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Fagforbundet, for å øke organisasjonsgraden og få flere medlemmer fra servicenæringene. LO har opprettet flere stillinger og en av disse er lagt til LO Vestland. Denne stillingen skal følge opp arbeidet med å koordinere prosjektet i regionen.

LOfavør

LOfavør er fordelsprogrammet for deg som er organisert i et LO-forbund. Med snart en million medlemmer har LO kraften til å forhandle frem gunstige og trygge avtaler i privatlivet.

Regionskontoret leder LOfavør-komiteen i fylket. Komiteen fremmer kunnskap om LOfavør fordelsprogram blant forbundenes medlemmer. Gjennom komiteen blir det tatt opp aktuelle saker som forbundene og medlemmene av komiteen er opptatt av. Det blir gitt opplæring til tillitsvalgte, holdt informasjonsmøter, kurs, og andre arrangement for å fremme LOfavør.

Representasjon

I tillegg til det som er nevnt ovenfor er LO Vestland representert i både faste og mer ad-hoc baserte styrer og utvalg i regionen. Av representasjon kan nevnes:

-         Yrkesopplæringsnemnda Vestland
-         Kompetanseforum Vestland
-         SMSØ
-         NAVs strategiske brukerutvalg
-         NAVs Vi Inkluderer!
-         Prosjektstyret for fagskolen i Vestland

 

Åpningstider (gif)