Arbeidslinja-lo

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fotografi av Elle Hughes, Canva

Arbeidslinja - behov for revitalisering

Arbeidslinja har vært mye kritisert og diskutert den siste tiden. Kritikere mener blant annet at den brukes som påskudd for å kutte ytelsene til trygdemottakere og til å stille urimelige aktivitetskrav.

Økonomi og samfunn

- Arbeidslinja handler om det kravet LO har stilt i hele vår historie: Retten til å bidra i samfunnet, til å kunne sette mat på bordet og til å få bruke hverdagene til noe meningsfylt. Det er dette som er arbeidslinja for oss i arbeiderbevegelsen, og den skal vi ikke gi slipp på, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Arbeidslinja og bedre betingelser for trygdede er ikke motsetninger

Noen mener at arbeidslinja og bedre betingelser for dem som går på trygd er motsetninger. De hevder at ved å ha lave satser og strenge aktivitetskrav, skal syke folk i stedet tvinges til å finne seg en jobb. LOs samfunnsnotat «Arbeidslinja - behov for revitalisering» peker imidlertid på at dette ikke er tilfellet, men at debatten om arbeidslinja dreier seg om en rekke forhold som ofte glemmes i debatten i dag. Derfor mener vi det er behov for en revitalisering.

- LOs løsning er ikke å drive sosial dumping av trygdeytelsene. Men vi mener samtidig at arbeidslinja må styrkes gjennom å sikre høy sysselsetting. Trygd, pensjoner, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, fødselspermisjoner og de fleste andre ordninger er knyttet til arbeid i dag. Det betyr at trygdesystemet gjør det mer lønnsomt å arbeide, dersom man har helse til det. Men har man ikke det, skal man ikke straffes økonomisk, men tas vare på av fellesskapet, sier Hessen Følsvik.

Arbeid til alle er jobb nummer én

I diskusjonene om arbeidslinja kan ulike definisjoner av begrepet innebærer, være opphav til mange av uenighetene. Det samme kan ulike forståelser av hva som er de viktigste mekanismene for at alle skal ha mulighet til arbeid, både i samfunnet og i arbeidslivet. Men en del av forklaringen er også at arbeidslinja ikke praktiseres godt nok.

- Vi styrker arbeidslinja gjennom å sikre høy sysselsetting, men også gjennom å inkludere og kvalifisere flere, ved å heve lønningene, sikre trygge jobber, bekjempe løsarbeid og sosial dumping og gjennom å sikre hele, faste stillinger, påpeker LO-lederen.

Derfor mener LO at arbeidslinja handler om at lønnet arbeid er et helt grunnleggende gode. Arbeid til alle skal være jobb nummer én, det skal lønne seg å være i jobb og flere politikkområder må spille aktivt på lag for at vi skal lykkes.

Her kan du lese hele samfunnsnotatet:

Samfunnsnotat 4/2023:
Arbeidslinja – behov for revitalisering

Kontakt