Yrkesskade - Regjeringen vil ekskludere viktige yrkesgrupper fra erstatning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Avdelingslederen ved LOs juridiske avdeling sitter ved kontorpulten
Foto: LO/Siv Dolmen Avdelingsleder ved LOs juridiske avdeling

Yrkesskade - Regjeringen vil ekskludere viktige yrkesgrupper fra erstatning

LO-advokatens Facebookside omtalte den 4. september 2020 at det kun er noen få yrkesgrupper som vil få yrkesskadedekning ved koronasmitte. Nå har regjeringen kommet med et nytt lovforslag som ekskluderer andre yrkesgrupper enn politiet fra erstatning når skaden skjer ved øvelse og trening.

LO-advokatene

Skader under øvelser og trening er ordinært

Arbeidsgiverpålagte øvelser og trening er dekket av de såkalte bedriftsvilkårene i yrkesskadelovgivningen, det vil si at arbeidstaker regnes for å være i arbeid i arbeidstiden på arbeidsstedet under utøvelsen av slike aktiviteter.

Skader som oppstår under pålagt trening og øvelser godkjennes likevel vanligvis ikke som yrkesskade etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven, selv når øvelsen er risikopreget, for eksempel på grunn av fysisk maktbruk.

Regjeringen vil ha særregel for politiansatte

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en ny bestemmelse i politiloven § 23 a som gir politiansatte rett til erstatning for skader som skyldes pålagt politioperativ trening. Departementet påpeker at trening er nødvendig for å sikre kvalitet i tjenesten, for å unngå uklarhet om hvor mye trening og innsats som kan pålegges ansatte, og for å unngå vegring mot realistisk trening.

LO er enig i at politiansatte bør innvilges erstatning for skader som skyldes pålagt politioperativ trening, men skriver i dagens høringsuttalelse at dekning under pålagte øvelser og trening ikke bør avgrenses til kun å gjelde politiansatte.

Mange yrkesgrupper i LO er pålagt øvelse og trening

De samme hensyn gjør seg gjeldende for andre grupper enn politiansatte, som når fengselsansatte trener selvforsvar og arrestasjonsteknikk, forsvarspersonell trener nærkamp, ambulansepersonell og vernepleiere trener frigjøringsteknikker, butikkansatte deltar i ransøvelser, og offshorepersonell utfører livbåtøvelser mm.

Det er urimelig å avgrense dekningen til kun å gjelde politiansatte, noe som kommer tydelig fram for helsepersonell, brann- og redningspersonell som i likhet med politiet har selvstendig plikt til å gripe inn mot gjerningsperson som utøver aktiv livstruende vold.

Urimeligheten med slik forskjellsbehandling trer også tydelig fram når ansatte i kriminalomsorgen utelates. Disse og andre yrkeskategorier har samme behov for øvelser og trening for å håndtere kritiske situasjoner ved utøvelse av viktige samfunnsoppgaver.

Forslaget sementerer at store kvinnegrupper ekskluderes fra yrkesskadedekning

Regjeringens forslag sementerer også manglende likestilling mellom kjønnene, siden langt de fleste i politioperativ tjeneste er menn. Om det i stedet innføres generell yrkesskadedekning for pålagte øvelser og trening ville likestillingsperspektivet bli ivaretatt, med dekning også for yrkeskategorier med kvinnedominans, som helsepersonell.