Verneombud ble fratatt sine verv og fikk avskjed fra Ikea

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Unsplash

Verneombud ble fratatt sine verv og fikk avskjed fra Ikea

Avskjeden er urettmessig, beslutningene om å frata han vervene som verneombud var ugyldige og han får erstatning og oppreisning med over kr. 600.000.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Hva sier retten om arbeidsgivers styringsrett og rollen som verneombud?

Et hovedspørsmål i IKEA saken er om arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett kan avsette et verneombud som, etter arbeidsgivers syn, ikke fungerer i rollen.

Det er lite rettspraksis på dette fra før, men forskriften er klar og retten kommer ikke overraskende til at arbeidsgiver ikke kan avsette et verneombud. Rettens flertall sier bl.a. om dette:

«Det er flertallets syn at reguleringen av verneombudsordningen i forskriften tilsier at arbeidsgiver utelukkende er ment å være en passiv mottaker av informasjon om hvem som er valgt som verneombud. Det er kun når «arbeidstakere motsetter seg å velge verneombud» at arbeidsgiver kan utpeke noen. Men heller ikke i disse situasjonene kan arbeidsgiver bytte ut det verneombudet den selv har valgt. De ansatte, nærmere bestemt «arbeidstakerne» har derimot en slik adgang, gjennom å velge nytt verneombud fremfor det som (midlertidig) er utpekt av arbeidsgiver, jf. forskriften § 3-2 sjette ledd. Tilsvarende rett gjelder for fagforeningene der de har tilstrekkelig flertall, jf. forskriften § 3-2 tredje ledd."

"Det er flertallets vurdering at måten verneombudene velges/utpekes på, trekker i retning av at arbeidsgiver/ledelsen ikke ensidig kan frata noen vervet uten klar hjemmel. Dersom det hadde vært lovgivers intensjon at arbeidsgiver ensidig, og uten involvering fra de som har valgt verneombudet, skulle kunne frata vedkommende vervet eller bytte ut et verneombud, burde og ville dette ha fremkommet klarere i lov eller forskrift."

"Flertallet viser til sammenligning til at det er gitt regler om organisering av regionale verneombud i forskrift om administrative ordninger 6. desember 2011 nr. 1360 (FOR-2011-12-06-1360), jf. arbeidsmiljøloven § 6-4. Blant annet følger det av denne forskriften § 3-1 at det er Fellesforbundet som oppnevner regionale verneombud for byggevirksomhet, jf. bestemmelsens annet ledd, mens det er Fondsstyret som har kompetansen til å frata et regionalt verneombud vervet, jf. sjette ledd. I TOSLO-2020-23495 kom tingretten til at forskriften § 3-1 sjette ledd, om at det utelukkende var Fondsstyret som hadde slik kompetanse (og ikke Fellesforbundet), måtte tolkes uttømmende."

"Det er videre flertallets syn at den rollen et verneombud har, samt formålet bak verneombudsordningen, trekker i retning av at arbeidsgiver ikke ensidig – og uten involvering fra de som har valgt verneombudet – kan frata noen dette vervet eller bytte ut et verneombud. Det vises til at et verneombud ikke representerer arbeidsgiver. I verneombudsrollen ligger det derimot en plikt til å påse at arbeidsgiveren overholder sine plikter etter loven samt til «å sørge for at tiltak blir tatt opp med arbeidsgiver», jf. NOU 2004:5 side 21. I vervet inngår dermed en tydelig kontrollfunksjon/påsefunksjon innenfor HMS-området. At arbeidsgiver skulle kunne frata vervet fra verneombud som er valgt blant og av de ansatte, for eksempel fordi ledelsen opplever dem som brysomme og krevende, ville bidra til å undergrave verneombudets mulighet til å være en kritisk røst og til å ta opp viktige HMS-spørsmål med arbeidsgiver."

"Det er på denne bakgrunn flertallets vurdering at å frata X vervene er utenfor det IKEA kan foreta i kraft av styringsretten som en restkompetanse. IKEA hadde følgelig ikke rettslig grunnlag for sine beslutninger, jf. HR-2023-728-A, med den konsekvens at beslutningene er ugyldige."

Manglende uavhengighet og etikk

I IKEA saken ble det gjennomført en privat gransking, og retten er sterkt kritisk til hvordan granskingen ble orkestrert og gjennomført fra IKEA og deres advokat. Det er bl.a. en åpenbar mangel på advokatens uavhengighet som påpekes. I dommen sier bl.a. retten om dette:

"Flertallet mener samtidig at det at IKEA valgte å benytte advokatfirmaet Kvale v/advokatene Skarning og Plassen som granskningsutvalg, er lite heldig. Skarning er prosessfullmektig i denne saken, og det er på det rene at IKEA også tidligere har benyttet ham i personalsaker. Han har følgelig en tilknytning til IKEA, som har bidratt til å skape usikkerhet og tvil om granskningen er tilstrekkelig uavhengig og objektiv."

"Det er flertallet syn at de ulike rollene bidrar til å svekke tilliten til granskningens uavhengighet. Flertallet viser til Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger punkt 3.2 om «Uavhengighet», hvor følgende fremgår:

"Det bør utvises forsiktighet med å bruke virksomhetens lovpålagte revisor eller faste advokatforbindelse som gransker fordi dette kan reise spørsmål om granskningen er uavhengig. Dette må vurderes konkret opp mot den undersøkelse som skal gjennomføres, og hva som anses mest hensiktsmessig. I retten ble det diskutert om Kvale er IKEAs «faste advokatforbindelse» eller ikke. Retten mener at dette er underordnet, all den tid det ikke er tvil om at IKEA har benyttet Kvale ved advokat Skarning i andre saker, slik at det var etablert en form for binding mellom virksomheten og den som ble tildelt granskningsoppdraget."

"IKEA burde etter flertallets vurdering ha håndtert dette annerledes, ved for eksempel å benytte et annet advokatfirma enn Kvale i den eksterne granskningen. IKEA burde heller ikke ha bedt advokat Skarning holde et foredrag om verneombudsrollen samtidig som granskningen pågikk. Retten viser til at Skarning holdt foredraget 6. april 2021, som er dagen før X fikk beskjed om varselet og den pågående granskningen. Det er nærliggende at X sin rolle også ble diskutert på dette foredraget, noe som ble bekreftet gjennom vitneførselen».

I klartekst sier retten at advokater kan ha kryssende interesser og det kan være bindinger mellom advokat og virksomheten som gir manglende uavhengighet. Rettens merknad er en påminnelse om at tillitsvalgte bør være kritiske til slike prosesser, og i enhver sammenheng må påse at advokaten som bistår er uavhengig og uten noen bindinger til virksomheten.

Kritikk i flere retninger

I dommen deler for øvrig tingretten ut kritikk i flere retninger. IKEA får på flere punkter kritikk for sin opptreden, Verneombudet får kritikk for å ha opptrådt nedlatende/arrogant, og IKEAs prosessfullmektig i saken får kritikk for å ha opptrådt uryddig i saken, og i strid med advokatforeningens retningslinjer. Det siste knytter seg særlig til hvordan IKEA og deres prosessfullmektig orkestrerte den private granskingen som ble iverksatt mot Verneombudet.