Vant frem med krav om etteroppgjør etter yrkesskade

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
vegg med skrift borgarting lagmannsrett

Vant med krav etter yrkesskade

Lagmannsrettens dom var enstemmig og kravet på tilleggserstatning er totalt 2,3 millioner kroner. Nå har Tryg forsikring anket saken til Høyesterett.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Ble 100% ufør kort tid etter inngått avtale

Arbeidstaker inngikk avtale med selskapet om erstatning for fremtidig inntektstap basert på at han ville bli 25% ervervsmessig ufør. Han ble kort tid etter helt ufør og krevde da fullt etteroppgjør basert på 100% uførhet.

Selskapet avviste kravet og mente det var inngått endelig, og bindende avtale om erstatningen.

Partene var uenige om det er et vilkår for å kreve etteroppgjør (§ 5-1 forskriftene til yrkesskadeforsikringsloven) at det har skjedd en vesentlige forverring av arbeidstakers helse.

Partene var enige om at arbeidstakers helsemessige situasjon ikke hadde forverret seg i det drøye halvåret som gikk fra avtalen ble inngått. Endringen som skjedde var at det ble konstatert at han ikke var i stand til å utføre arbeid, og altså var 100 % ervervsmessig ufør.

Vilkårene for etteroppgjør var oppfylt

Lagmannsretten mente vilkårene for etteroppgjør var oppfylt og at Høyesteretts dom i HR-2020-2332-A ikke tilsa en annen konklusjon. Selv om Høyesterett i den saken tok utgangspunkt i at skadelidtes helse hadde forverret seg, hadde Høyesterett i den saken ikke foranledning til å uttale seg om situasjoner hvor det viser seg at graden av ervervsmessig uførhet er høyere enn det som ble lagt til grunn i avtalen om forsikringsoppgjør.

Det opprinnelige erstatningsoppgjør var basert på en ervervsmessig uførhet på ca 25%, og når det kort tid etter viste seg at arbeidstaker var 100 % ufør så var det en vesentlig endring som ga grunnlag for etteroppgjør. Det kreves altså ikke etter lagmannsrettens syn at helsetilstanden er vesentlig endret.

LO-advokatene Hilde Margrethe Anghus og Faruk Resulovic bistår arbeidstaker og forbundet i denne saken.