Trodde du at du hadde stillingsvern om du er en lokalt ansatt arbeidstaker hos en ambassade i Norge?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Trodde du at du hadde stillingsvern om du er en lokalt ansatt arbeidstaker hos en ambassade i Norge?

24. mai 2022 avsa Høyesterett en kjennelse som tydeliggjør hvorvidt en lokalt ansatt arbeidstaker ved en ambassade i Norge kan gå til søksmål ved norske domstoler om krav knyttet til arbeidsforholdet (HR-2022-2041-U). Saken gjaldt en norsk statsborger som ble ansatt ved en ambassade i Norge. Arbeidstakeren ble sagt opp og saksøkte ambassaden for usaklig oppsigelse. Ambassaden anførte at søksmålet måtte avvises fordi norske domstoler, som følge av folkerettslige regler om statsimmunitet, ikke har domsmyndighet i saken.

LO-advokatene

Hvem vant saken?

I denne saken fikk ambassaden medhold, men det er ikke slik at norske domstoler aldri har domsmyndighet i arbeidsrettslige saker mot ambassader som holder til i Norge. FN-konvensjonen av 2. desember 2004 regulerer nemlig at en stat ikke kan påberope seg immunitet overfor domsmyndighet i saker som gjelder arbeidsavtaler mellom staten og enkeltpersoner i forbindelse med lønnsarbeid som helt eller delvis skal utføres på den annen stats territorium.

Hvorfor fikk ambassaden da likevel medhold?

Det er nemlig flere unntak til denne hovedregelen. Ett av unntakene er om arbeidstakeren er blitt ansatt for å utføre visse oppgaver som ledd i den offentlige myndighetsutøvelse.
Så Høyesterett måtte altså konkret ta stilling til om arbeidsoppgavene til denne arbeidstakeren var omfattet av dette unntaket.

EMD har også behandlet en sak om samme tema. EMD har uttalt at den ikke godtar at nasjonale domstoler uten videre legger til grunn at enhver stilling ved en ambassade utøver offentlig myndighet.

Høyesterett har i denne kjennelsen vist til en tidligere avgjørelse fra Høyesterett (Rt-2004-402) som gjaldt en sjåfør ved ambassade som var blitt avskjediget. Her kom Høyesterett til at det forelå immunitet. Men Høyesterett sier i dag at et slikt standpunkt ikke lengre kan opprettholdes.

Arbeidstakeren i denne saken jobbet med å innhente informasjon, herunder å foreta undersøkelser, å utarbeide analyser og å rapportere funn og analyser tilbake til arbeidsgiver.

Høyesterett konkluderte at dette er oppgaver som ligger i kjernen av virksomhet som normalt uføres ved en ambassade og at det gjelder oppgaver som i mange tilfeller vil bli utført av personell med diplomatisk status. Høyesterett nevnte at arbeidsoppgavene klart skiller seg fra mer administrative og tekniske oppgaver, som ligger utenfor offentlig myndighetsutøvelse. Høyesterett presiserte at myndighetsutøvelse i denne sammenheng ikke kan være begrenset til virksomhet som går ut på å treffe avgjørelser.

Takk for at du deler innlegg og tips gjerne dine venner om LO-advokatenes Facebookside.
#stillingsvern #oppsigelse #ambassade #statsimmunitet