Trodde du at du hadde alt på stell - så kommer det avslag fra NAV likevel

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Trodde du at du hadde alt på stell - så kommer det avslag fra NAV likevel

Visste du at man kan kreve erstatning fra NAV for den ytelsen du skulle hatt, dersom avslaget skyldes at NAV selv ikke har gitt deg tilstrekkelig veiledning.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Se for deg dette eksempelet. Du ringer NAV i forkant av at du skal søke for eksempel foreldrepenger eller pensjon. Du spør om hva som kreves, vilkårene NAV stiller og om hvordan du søker. Saksbehandleren i andre enden gir deg informasjon som du følger når du innretter livet ditt etter hva du skal søke om. Kanskje handler det om å passe på å være i jobb eller for eksempel frasi deg andre ytelser fra NAV som du ikke kan ha samtidig som en annen. Lista over ytelser er lang og vilkårene er mange. 

NAVs veilednings- og undersøkelsesplikt
Rettigheter fra NAV og når, hvordan og hvorfor du har krav på dem, kan være skikkelig komplisert. Så komplisert at de som jobber på NAV ikke alltid vet hva som kreves, selv om de skal vite det og du kan forvente at de vet det.  

De som jobber på NAV, har veilednings- og undersøkelsesplikt. Det står i forvaltningslovens § 11. Her står det at NAV skal gi veiledning til personer som spør om sine rettigheter og plikter, slik at de kan ivareta sine interesser på best mulig måte. I tillegg skal NAV (av eget tiltak!) vurdere ditt behov for veiledning hvis de behandler en konkret sak for deg. For eksempel kan det være å hjelpe deg med å oversette informasjonen.

Dette er ganske omfattende og overholdes ikke alltid i praksis. Men hva skjer hvis du har prøvd å få veiledning fra NAV, men opplysningene er feil eller mangelfulle? Så får du avslag på søknaden din fordi du ikke visste hva som krevdes. 

Ingen penger, hva nå?
Dette kan bli ganske dramatisk, for eksempel kan du stå uten foreldrepenger i en foreldrepermisjon, uten pensjonsytelser når du blir pensjonist eller uten penger når du er syk. 

Feilene kan kanskje heller ikke fikses. Så, du vil faktisk aldri få krav på de foreldrepengene, pensjonen eller sykepengene. 

Likevel står du der uten penger og med en bitter tanke om at hvis NAV faktisk hadde gitt den riktige, og nok informasjon, ville du fått det som du hadde krav på og behov for. 

Hvis det er sammenheng mellom den mangelfulle informasjonen fra NAV og avslaget, kan du kreve erstatning fra NAV. 

Krav om erstatning fremsetter du for NAV lokalt.  Men, du må ha bevis
For å få erstatning kreves det at du kan bevise at du faktisk fikk den ufullstendige og/eller mangelfulle informasjonen. Så la oss spole tilbake til begynnelsen. Husker du at du ringte NAV? Og hvordan skal du egentlig bevise hva som ble sagt i den telefonsamtalen? Ofte har NAV selv skrevet et lite referat, men det er ikke sikkert, og det er heller ikke sikkert det står noe mer der enn at dere snakket sammen. Så, her kommer oppfordringen: 

Alltid dokumenter kontakten din med NAV 
Du kan skrive meldinger i dittNAV (nav.no) både med spørsmål, og med oppsummering av hvordan du oppfattet innholdet i samtalen som du hadde med NAV på telefon. 

Saksbehandleren må ha vært uaktsom 
For at du skal ha krav på erstatning kreves det at saksbehandleren i NAV har vært uaktsom. Men det har vedkommende ofte vært, hvis vedkommende burde ha kunnet regelverket som NAV forvalter. Det står i skadeerstatningsloven § 2-1. Staten har etter denne bestemmelsen et objektivt ansvar for de skader som saksbehandlerne i NAV, forsettlig eller uaktsomt volder under utføringen av arbeid. 

Staten er også ansvarlig for anonyme feil, så du trenger ikke peke på en saksbehandler. Kumulative feil (summen av feilene) kan også utløse erstatning, jf. LB-2008-159392.  

Sivilombudsmannen har uttalt seg om hvordan aktsomhetsnormen (altså hva man forventer av en saksbehandler i NAV) skal forstås: «Etter hovedregelen i skl. § 2-1 er det en alminnelig aktsomhets- og forsvarlighetsstandard som skal legges til grunn ved vurderingen av det offentliges erstatningsansvar.» Sivilombudsmannen sier at det ikke er nødvendig med relativt klare avvik før den veiledningen brukerne får kan gi grunnlag for erstatning, jf. SOM (5.8.2015 (2015/1145)). 

Å ha rett, betyr ikke at man får rett 
Selv om du selv er helt sikker på at du ikke fikk nødvendig informasjon eller fikk feil informasjon, må du selv sannsynliggjøre at dette skjedde. Det er derfor viktig at du dokumenterer kontakten din med NAV, og søker erstatning dersom du opplever brudd på veiledningsplikten.