To nye avgjørelser om oppsigelse i prøvetid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

To nye avgjørelser om oppsigelse i prøvetid

Tidligere denne måned ble det avsagt to avgjørelser om oppsigelse i prøvetid som behandler spørsmålet om lovlighet av oppsigelse i prøvetid, om oppsigelsen er gitt innen prøvetidens utløp og søksmålsfristen ved prøvetid.

LO-advokatene

Borgarting lagmannsrett - oppsigelse i prøvetid - LB-2021-118220

En vaktmester ble sagt opp rett før utløpet av prøvetiden. Oppsigelsesgrunnlaget var dårlig dokumentert, og det hadde vært få tilbakemeldinger og liten oppfølging av vaktmesteren i prøvetiden. Oppsigelsen ble kjent ugyldig.

Det hører med til saken - uten at det ble avgjørende for utfallet - - at oppsigelsen ble forsøkt overlevert personlig der hvor vaktmesteren bodde, men lagt i postkassen da han ikke åpnet. Oppsigelsen ble også sendt ham på e-post og varslet på SMS. Lagmannretten kom til at oppsigelsen måtte anses å ha funnet sted da oppsigelsesbrevet ble lagt i postkassen selv om vaktmesteren ikke var hjemme. Prøvetiden var på det tidspunktet ikke ute.

Høyesterett -- søksmålsfrist ved prøvetid (HU 2022-175U)

En arbeidstaker tiltrådte stilling i en virksomhet 19. oktober 2020. Avtalt prøvetid var seks måneder. Han ble 19. april 2021 sagt opp fra stillingen, jf. aml. § 15-6. Spørsmålet var hvorvidt oppsigelsen skjedde før utløpet av den avtalte prøvetiden, jf. tredje ledd i bestemmelsen.

Arbeidstakeren anførte at fristen for oppsigelse i prøvetid måtte regnes fra og med dagen for tiltredelsen til og med dagen før samme dato i den sjette måneden. I så fall utløp fristen 18. april 2021. Høyesterett viste til prinsippet i domstoloven § 148 om beregning av frister og at aml. § 15-6 måtte tolkes på samme måte. Høyesterett kom til at prøvetiden gikk ut 19. april 2021, og at oppsigelsen da skjedde før fristens utløp. Arbeidstakerens anke over lagmannsrettens kjennelse ble etter det forkastet.