Tingretten forkastet arbeidsgivers krav om at arbeidstaker måtte fratre

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ansatt forlater kontoret med sine personlige eiendeler i en kasse

Tingretten forkastet arbeidsgivers krav om at arbeidstaker måtte fratre

Hovedregelen er at arbeidstaker har rett til å stå i stilling frem til det foreligger en endelig dom i saken. Vi erfarer at flere arbeidsgivere forsøker å kreve at arbeidstaker skal fratre. De fleste krav om fratreden blir forkastet, og her er et nytt eksempel

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Oppsigelse av 16 ansatte

Et større rørleggerfirma gikk til oppsigelse av 16 ansatte i mai 2020. 4 av de oppsagte saksøkte firmaet for usaklig oppsigelse med henvisning til at ansiennitetsbestemmelsen i Hovedavtalen § 8-2 var brutt. Tre av disse har vært sykmeldt under prosessen, mens den fjerde har stått  stilling. Etter en periode som utleid til et annet firma kom han tilbake i sin opprinnelige jobb som prosjektleder i september.

 

Arbeidsgiver krevde at arbeidstaker skulle fratre

I november krevde arbeidsgiver fratreden begrunnet i generelt svak økonomi, tyngende lønnsutgifter, at stillingen var overflødig slik at han satt uvirksom, og at han hadde relativt kort ansiennitet. I tillegg sa arbeidsgiver at han måtte vurdere å permittere en  annen prosjektleder som innehadde sentrale funksjoner for driften i stedet for saksøker.

 

Arbeidstaker viste til at saksbehandlingen ikke hadde vært forsvarlig

Saksøker hevdet med henvisning til hovedregelen om rett til å stå i stilling at det skal mye til at det kan besluttes fratreden når oppsigelse er begrunnet i arbeidsgivers forhold. Arbeidsgivers argumenter ble imøtegått med særlig vekt på at saksbehandlingen i forbindelse med oppsigelsen ikke var forsvarlig, og at arbeidsgiver generelt sett ikke hadde dokumentert saklig grunn til å fravike ansiennitet i saksøkernes tilfelle. Den økonomiske belastning ved å ha arbeidstaker i stilling var ikke særlig tyngende, og han var hele tiden beskjeftiget med produktive oppgaver. Permittering av annen prosjektleder var heller ikke sannsynliggjort.

 

Bergen tingrett avviste krav om fratreden

Etter muntlige forhandlinger i forrige uke avsa Bergen tingrett kjennelse 3. februar 2021 hvor krav om fratreden ikke ble tatt til følge. Bedriften pålegges å dekke sakskostnader med kr 33 000.

 

Urimelighetsvurdering

Retten begrunner avgjørelsen med at det skal foretas en "urimelighetsvurdering" vedrørende retten til å stå i stilling under prosessen hvor en rekke forskjellige momenter spiller inn, uten at noen av disse kan sies å være avgjørende i seg selv. Retten tar utgangspunkt i hovedsakenes sannsynlige utfall, herunder saksbehandlingen oppsigelsene bygger på.

 

Retten kritisk til bruk av skjønnsmessige kriterier

Retten kommer til at det ikke er mulig å si noe om det sannsynlige utfallet, men har noen kritiske kommentarer til bedriftens saksbehandling. Bruk av subjektive og skjønnsmessige kriterier trekkes fram som særlig problematiske, og som stiller krav til arbeidsgivers bevis, jf Skanska-dommen.

Når det gjelder arbeidsgivers argumenter for fratreden, kommer retten til at arbeidsgiver ikke har sannsynliggjort at saksøker sitter uvirksom, ei heller er det ført bevis for at en annen prosjektleder kan bli permittert i stedet. Tingretten er enig i at saksøker utgjør en økonomisk byrde, men at denne ikke er større enn det bedriften kan bære. Innsparingsbeløpet er også begrenset da hovedforhandlingen er berammet til uke 10.

 

LO-advokat Karl Inge Rotmo bistår medlemmene og Fellesforbundet i denne saken.