Regjeringa brøt Grunnloven da de stanset sykehusstreiken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regjeringa brøt Grunnloven da de stanset sykehusstreiken

Tirsdag skal Rikslønnsnemnda ta stilling til om regjeringa brøt Grunnloven da de innførte tvungen lønnsnemd i sykehusstreiken, hvor YS varslet nytt streike uttak. Det var imidlertid ikke fare for liv og helse på grunn av LO-stat sine medlemmer som var i streik. LO-stat hadde heller ikke varslet noe nytt streikeuttak som ville sette liv og helse i fare.

LO-advokatene

Regjeringen stanset 23.juni streiken fordi Helsetilsynet konkluderte at de var fare for liv og helse ved ett sykehus, Sykehuset Østfold, hvor YS streiket. Det var imidlertid ikke fare for liv og helse ved noen av sykehusene hvor LO streiket. 

Det er grunnen til at LO Stat vil å argumentere for at vedtaket om tvungen lønnsnemnd, begrunnet med YS sitt streikeuttak ved Sykehuset Østfold, både er i strid med Grunnloven og den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK). 

LO Stat er en selvstendig part som har streikerett på eget grunnlag, og er dermed ikke ansvarlig for streikeuttak gjort av andre, som YS i dette tilfellet. 

– Regjeringa undergraver streikeretten

Arbeidsminister Anniken Hauglie er stevnet som vitne i saken, som altså behandles i Rikslønnsnemda tirsdag.

Da streiken ble stanset, uttalte Fagforbundets leder Mette Nord følgende: 

«Det er sterkt provoserende at høyreregjeringa griper inn i streikeretten og hindrer en kamp vi fører for noen av de dårligste vilkårene i norsk arbeidsliv. Regjeringa undergraver nå streikeretten og svekker dermed også den norske modellen og samarbeidet i arbeidslivet.» 

Pensjon fra første krone

Hovedkravet i streiken var pensjonsopptjening fra første krone også for de som jobber i mindre stillingsbrøker ved sykehusene, slik ansatte i stat og kommune har krav på.  

Rikslønnsnemnda skal tirsdag ta stilling til de økonomiske kravene som er reist, tidspunktet tariffendringene skal gjelde fra, og hovedkravet i streiken – pensjon fra første krone. 

Nemnda skal dessuten vurdere om den har kompetanse til å vurdere lovligheten av regjeringens inngrep. Dersom Rikslønnsnemnda kommer fram til at de ikke har kompetansen, vil LO Stat prøve saken i de ordinære domstolene, samt den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen; EMK.

I Rikslønnsnemnda er LO-Stat bistått av LO-advokatene Imran Haider og Lornts Nagelhus. 

Les mer om det juridiske i denne saken på LO-advokatenes gruppe på Facebook 

Kontakt