Oppsigelse på grunn av eget forhold - forsentkomminger mm

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Lovbok og dommerklubbe

Oppsigelse på grunn av eget forhold - forsentkomminger mm

To tapssaker som omhandlet oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold

LO-advokatene

Det rettslige utgangspunktet

Det rettslige utgangspunktet er at arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, arbeidsgiver må ha gode grunner for oppsigelse, og har bevisbyrden for de forhold som påberopes, jf. bl.a. Rt. 2009 s. 685.

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe?                                            Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

To tingretter avsa dom i favør av arbeidsgiver

I oktober falt det to dommer hvor arbeidstaker ble sagt opp på grunn av forsentkomminger og brudd på rutiner om varsling av fravær. I  den første saken, dom av 14.10.2020  fra Øvre Romerike tingrett, var det uenighet om faktum, men retten la til grunn at det i 2018 bl.a. ble dokumentert at arbeidstaker hadde 97 forsentkomminger. Retten la til grunn at forholdet var tatt opp med arbeidstaker en rekke ganger, og fant oppsigelsen saklig.

Retten legger jevnt over arbeidsgivers syn til grunn selv om det ble dokumentert at det var store problemer med stemplingsmaskinen.  Dommen er avsagt med dissens 2-1. 

I den andre saken, dom av 21.10.2020 fra Sunnmøre tingrett, fant retten det bevist at arbeidstaker gjennom mange år hadde unnlatt å følge arbeidsgivers rutiner og retningslinjer for varsling av fravær, og flere ganger har hatt ulegitimert fravær. Retten fant også bevist at arbeidstaker, som var elektriker, over en lengre periode hadde levert arbeidsprestasjoner som var markert under det arbeidsgiver kunne forvente, og at arbeidet ble utført på en farlig måte. Retten kom  enstemmig til at oppsigelsen var saklig begrunnet. 

 

Det er ikke avgjort om sakene skal ankes.