Omgjøring-av-NAV-vedtak-etter-at-klagefristen-er-utløpt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Mimsy Møller / Samfoto / NTB

Omgjøring av NAV-vedtak etter at klagefristen er utløpt

NAV-vedtak kan gjenopptas hvis det foreligger nye opplysninger. Det er bra hvis det fører til en positiv endring. Men NAV kan også endre til ugunst.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Klagefrist på 6 uker 

NAV eller klageinstansen kan omgjøre et tidligere vedtak når det er klaget. Klagefristen er på 6 uker, og regnes fra dagen vedtaket er kommet frem. Det betyr at hvis man kun mottar vedtaket digitalt på mitt NAV vil klagefristen regnes fra den dagen vedtaket ble tilgjengelig p mitt NAV. 

Ved klage skal klageinstansen foreta en ny selvstendig vurdering.  

Det er viktig å klage innen fristen. Sendes klagen inn for sent risikerer du at klagen ikke blir behandlet. 

Krav på omgjøring etter at klagefristen er utløpt

Etter at et vedtak er endelig og klagefristen har utløpt, kan man likevel få saken gjenopptatt etter forvaltningsloven § 35 dersom man mener vedtaket er feil.  

Det skal noe til for å få omgjort vedtaket 

For å få endret vedtaket til gunst må det enten foreligge nye opplysninger om de faktiske forholdene på vedtakstidspunktet, eller så må vedtaket være basert på uriktige faktiske opplysninger eller feil lovtolkning. Det skal derfor mye til for å få omgjort et tidligere vedtak. 

Utdypende forklaring uten dokumentasjon er normalt ikke nok 

I yrkesskadesaker erfarer vi i mange saker at arbeidstaker ikke i melding om yrkesskade har gitt en tilstrekkelig utfyllende opplysning om hva som faktisk skjedd. Mangelfulle skademeldinger er dessverre en viktig årsak til avslag på godkjenning av yrkesskade.  

Viktig med tidsnære opplysninger 

Opplysninger som gis rett etter en ulykke tillegges mer vekt enn endrede opplysninger etter at det er gitt avslag. Nye opplysninger fra medlemmet selv ved for eksempel yrkesskader vil ikke nødvendigvis bli tillagt noen særlig vekt. Selv i en vanlig klageomgang er det vanskelig for et medlem å få gehør for utfyllende eller presiserende opplysninger ved selve hendelsesforløpet fordi NAV vil vise til de tidsnære opplysningene. Dette selv om de endrede opplysningene som gis ikke står i motstrid til tidligere skadeforklaring – og mange ikke oppgir alle detaljer i hendelsesforløpet med en gang fordi de ikke er klar over at dette er viktig for godkjennelsesvurderingen. Dersom et medlem ved en yrkesskade for eksempel ikke oppgir at gulvet var glatt eller å ha sklidd på et bananskall da skaden på jobben skjedde, vil opplysningene som regel ikke bli tillagt vekt dersom de gis senere – med mindre det foreligger andre bevis for dette.  

Få frem dokumentasjon 

Opplysninger fra kolleger har større vekt enn forklaringen til den som skadet seg. Hvis noen var vitne til hendelsen, eller kan bekrefte at arbeidstaker like etter skaden beskrev hendelsesforløpet, kan skriftlige vitneuttalelser legges frem.  

I dagens digitale verden bør man også sjekke om det ble sendt meldinger eller skrevet innlegg på sosiale medier om skaden som kan brukes som bevis.  

Har man fått en dom mot et forsikringsselskap som konkluderer med at en hendelse er en arbeidsulykke vil jeg anta at NAV vil omgjøre et tidligere vedtak om avslag.  

Avslag på omgjøring kan ikke påklages 

Krav om omgjøring skal behandles av det organet som traff det opprinnelige vedtaket. Et avslag på omgjøring er en beslutning som ikke kan påklages. Ettersom det er samme instans som fattet avslaget som også fatter beslutningen uten klageadgang er det vanskelig å nå frem med krav om omgjøring.