nye_fredsplikter_i_sverige

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Dan Holke

Nye fredspliktsregler i Sverige

I Sverige vil riksdagen i løpet av de nærmeste dager vedta nye regler som regulerer adgangen til arbeidskamp. Det er ventet at de nye lovreglene vil bli vedtatt med stor politisk majoritet. I dette innlegget redegjør Dan Holke, sjefsjurist i LO-TCO Rättsskydd, for innholdet i lovforslaget.

LO-advokatene

Den 1 augusti 2019 ändras Medbestämmandelagen när det gäller rätten att vidta stridsåtgärder i Sverige. Ändringarna innehåller två delar, dels ett förbud för båda parter att vidta stridsåtgärder i rättstvister, dels regler för stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal med en annan facklig organisation för arbetet. Lagstiftningen bygger på en överenskommelse mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer.

Förbud mot stridsåtgärder i rättstvister

Både arbetsgivare och arbetstagare förbjuds att vidta stridsåtgärder i rättstvister. Ett sådant förbud gäller redan idag för fackliga organisationer som har kollektivavtal med arbetsgivaren när det gäller rättstvister om kollektivavtalet och tvister om medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen har aldrig slutligt prövat om det idag finns ett sådant förbud även för parter som inte har kollektivavtal. Fackliga organisationer som tillhör LO, TCO och Saco har inte vidtagit stridsåtgärder i rättstvister sedan 1930-talet.

Stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal för arbetet

De nya bestämmelserna slår fast att det är fullt tillåtet för en facklig organisation att vidta stridsåtgärder även om arbetsgivaren redan har kollektivavtal för det aktuella arbetet med en annan facklig organisation. För att stridsåtgärden ska vara tillåten uppställs dock vissa krav.

1. Stridsåtgärden ska vara beslutad i behörig ordning, dvs i enlighet med arbetstagarorganisationens stadgar.

2. Stridsåtgärden ska ha till ändamål att träffa ett kollektivavtal med arbetsgivaren.

3. Arbetstagarorganisationen ska ha förhandlat med arbetsgivaren om kraven.

4. Arbetstagarorganisationen får inte som ett villkor för att avsluta stridsåtgärden kräva att arbetsgivaren bryter mot det först träffade avtalet.

Punkterna 1 och 4 ovan gäller redan pga Arbetsdomstolens praxis. Punkterna 2 och 3 innebär inget nytt för fackliga organisationer som tillhör LO, TCO och Saco som sedan länge tillämpar reglerna på det sättet.

Ändringarna påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska strejker eller indrivningsblockader.

Praktiska konsekvenser

Reglerna innebär att alla fackliga organisationer i Sverige får verka efter samma spelregler. Det är även i fortsättningen alltid tillåtet att vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare för att träffa ett eget kollektivavtal. Vilka rättsverkningar som avtal nummer två får avgörs av Arbetsdomstolen i efterhand. Huvudprincipen är att även avtal nummer två får full rättsverkan men i de delar som avtalen strider mot varandra kan arbetsgivaren som huvudregel fortsätta att tillämpa det först träffade avtalet.

För fackliga organisationer som tillhör LO, TCO och Saco bedöms förändringarna inte få några praktiska konsekvenser. Dessa organisationer tillämpar sedan länge de regler som nu lagfästs och som i vissa delar gällt sedan tidigare men nu förtydligas. Framförallt syndikalistiska fackföreningar har dock tidigare vidtagit stridsåtgärder i rena rättstvister vilket nu förbjuds. Det blir också svårare att vidta upprepade stridsåtgärder utan att egentligen vilja träffa ett kollektivavtal med fredsplikt mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal för arbetet.

Dan Holke

Lovforslaget kan leses her.