ny_dom_om_oppsigelse_av_sykemeldte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ny dom om oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker

Loven stiller meget strenge, men ikke umulige krav

LO-advokatene

Oppsigelse av sykemeldte arbeidstakere er en gjenganger, og på LO-advokatenes Facebookside har vi flere ganger behandlet dette tema. I forrige uke kom en ny dom som illustrerer forholdet mellom arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for videre arbeid og saklig oppsigelse ved langvarig sykdom.

Liker du LO-advokatenes FB-gruppe: Takk for at du deler innlegg og inviterer dine FB venner til gruppa.

Arbeidsgiver må gjøre betydelige anstrengelser - «så langt det er mulig»

Oslo tingrett avsa dom av 8. januar. Saksforholdet var i korthet at arbeidstaker fra august 2014 100 % langtidssykemeldt frem til 18. november 2015. Deretter sammenhengende sykemeldt mellom 50 og 100 % frem til han ble sagt opp fra stillingen i januar 2019. Bedriften hadde tilrettelagt for at han kunne være i stilling ved å opprette enkle arbeidsoppgaver siden 2015.

Innledningsvis sier retten at arbeidsgiver må gjøre «betydelige anstrengelser» for å hjelpe arbeidstakeren. Det skal tilrettelegges «så langt det er mulig». Hvor langt arbeidsgiver plikter å strekke seg beror på en konkret vurdering av virksomhetens art, størrelse, økonomi og arbeidstakers forhold må veies opp mot hverandre. Dersom det ikke viser seg mulig å tilrettelegge skal arbeidsgiver vurdere omplassering/overføring til annet arbeid, men arbeidsgivers plikt går ikke så langt som at det kan stilles krav om at det skal opprettes en helt ny stilling for den aktuelle arbeidstaker.

Konkret vurdering av faktum 

I dommen legger retten til grunn at arbeidstager i løpet av de siste 4-5 år før oppsigelsen hadde gjennomsnittlig sykefraværet på mellom 60 og 70 %, og at sykefraværet i sin helhet var begrunnet i kneplager.

Retten finner bevist at arbeidsgiver har tilrettelagt så langt det har vært mulig i disse årene og at det i saken ikke er fremkommet opplysninger som tilsier at det finnes mulighet for annet passende arbeid i virksomheten.  Retten legger til grunn at det er svært dårlige utsikter til at han kan komme tilbake til opprinnelige arbeid. Han hadde bl.a gjennomført en ny kneoperasjon og var 100 % sykemeldt etter operasjonen og frem til tidspunktet for hovedforhandling, 9 måneder etter oppsigelsen.

I hele tilretteleggingsperioden hadde han utført oppgaver andre arbeidstakere kunne ha utført i innenfor ordinær arbeidstid. Arbeidsgiver var en relativt stor bedrift med god økonomi, men dette kunne etter rettens syn ikke innebære at selskapet var forpliktet til å opprettholde en slik ordning i all overskuelig fremtid.

Selv om oppsigelsen ville ramme arbeidstaker svært hardt fant retten at dette ikke kunne være avgjørende når det ikke ble ansett å være realistiske utsikter til at han kunne komme tilbake i arbeid, og oppsigelsen ble kjent gyldig. 

Dommen er ikke rettskraftig pt, og det er ikke kjent om saken vil bli anket.