Ny sidOverføring av bakketjenester ved anbud var ikke omfattet av reglene om virksomhetsoverdragelsee

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Overføring av bakketjenester ved anbud var ikke omfattet av reglene om virksomhetsoverdragelse

LO-advokatene

Hordaland tingrett avsa i dag dom hvor hovedspørsmålet var om overføring av bakketjenester var virksomhetsoverdragelse etter reglene i aml. kapittel 16.

Sakens bakgrunn

Siden 2016 har Widerøe Ground Handling AS (WGH) hatt kontrakt med SAS om utførelse av bakketjenester – ground handling – ved alle flyplasser i Norge utenom Oslo Gardermoen.
Flyselskapene legger imidlertid jevnlig oppdragene knyttet til bakketjenestene ut på anbud.
Etter anbudskonkurranse besluttet SAS å tildele kontraktene til Aviator Airport Alliance AS (Aviator) ved fire av femten flyplasser i Norge; herunder ved Bergen, Tromsø og Kristiansand lufthavn.

WGH gjennomførte deretter drøftelser på hver berørt lokasjon; Bergen, Tromsø og Kristiansand lufthavn, uten at det ble oppnådd enighet om at overføringen av bakketjenestene var omfattet av reglene om virksomhetsoverdragelse.

Reglene om virksomhetsoverdragelse

Spørsmålet om når det foreligger virksomhetsoverdragelse er behandlet i en rekke høyesterettsdommer senere år. Det oppstilles tre vilkår for at det skal foreligge en virksomhetsoverdragelse: For det første må overføringen gjelde en selvstendig økonomisk enhet (enhetsvilkåret). For det andre kreves at virksomheten er overført til ny innehaver på grunnlag av kontrakt eller ved sammenslåing av virksomheter (overdragelsesvilkåret). For det tredje er det et vilkår at den videreførte virksomheten i det vesentlige er den samme som før overføringen, slik at dens identitet er bevart (identitetsvilkåret).

Flertallet sin vurdering

En samlet rett var enige om at det første vilkåret - overføring - var oppfylt. Ved vurderingen av de øvrige vilkår delte retten seg i et flertall og et mindretall.

Flertallet mener at SAS-kontraktens andel av den totale omsetningen i WGH ved de tre flyplassene, ikke i seg selv medfører at det er overført en så stor del av virksomheten i WGH at det er tale om en virksomhetsoverdragelse.

Flertallet legger videre vekt på at Aviator overtok kun et fåtall ansatte fra WGH ved de tre flyplassene. Flertallet mener det må tillegges vesentlig betydning i helhetsvurderingen at Aviator overtok godt under en tiendedel av arbeidsstyrken ved de enkelte flyplassene, både målt ut fra antall ansatte og ut fra stillingsbrøk.

I samsvar med flertallets syn ble saksøkte – Aviator – frifunnet, og tilkjent saksomkostninger på ca 1 million kroner.

Det er ikke avklart om dommen ankes.