Ny lov om støtte til rettshjelp

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av forsiden NOU 2020:5 Likhet for loven
NOU 2020:5 - Likhet for loven

Ny lov om støtte til rettshjelp 

Justis- og beredskapsdepartementet har på høring NOU 2020:5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven).

LO-advokatene

I sin høringsuttalelse sier LO at mange arbeidstakere og andre ikke ville hatt mulighet til å få nødvendig rettslig bistand hvis de ikke hadde vært organisert, og at det er viktig å underbygge den rettshjelp som LO og andre fagorganisasjoner utøver. LO har også samarbeid med Kirkens bymisjon, Caritas mfl. hvor LO  på ideell basis bistår de aller mest sårbare i norsk arbeidsliv, typisk saker som har preg av grov utnyttelse og menneskehandel.  

LO understreker at mange ideelle organisasjoner har en viktig rolle i rettshjelpstilbudet til private, slik som Juss buss, Jurk, Gatejuristen og andre. Forvaltningen har også en veiledningsplikt på sine områder, men for at denne skal bli effektiv må ressursene styrkes, og ikke kuttes. På det private området har mange rettshjelpsdekninger i hus- eller bilforsikringen eller andre kollektive eller individuelle forsikringsordninger.  

LO mener dette kan utgjøre  viktige supplement til en offentlig rettshjelpsdekning, og at det er en viktig oppgave for myndighetene at rettshjelpstilbudet reguleres slik at interessene til privatpersoner ivaretas fullt ut på alle områder. 

Mindretallets forslag 

Mindretallet i utvalget mener lovforslaget ikke sikrer at personer som selv ikke har økonomiske forutsetninger for å betale, vil få nødvendig rettslig bistand med det lovforslag som er fremmet. Dette er en bekymring LO deler. 

LO støtter mindretallet i utvalget som foreslår en kombinasjon av private, ideelle og offentlige rettshjelpstiltak. Forslaget til mindretallet består av tre hovedelementer: Etablering av rettssentre, et landsdekkende rettshjelpstiltak for barn og unge basert på frivillig innsats og en samlokalisering av ulike rettshjelptiltak i "Jusshus".  LO ber departement om å foreta en grundig vurdering av dette. 

LO mener en blandingsmodell med offentlig organisert tjenesteyting, ideell rettshjelpvirksomhet  og kjøp av enkelttjenester fra privatpraktiserende advokater kan være en mer kostnadseffektiv ordning enn flertallets forslag,  noe erfaringene fra Finland også viser.  

Inntektsgrenser og egenandel 

LO er positiv til at grensene for fri rettshjelp økes. Utvalget skriver at et grunnleggende problem med dagens ordning, er at inntekts- og formuesgrensene er så lave at under 10 prosent av befolkningen har tilgang til behovsprøvd rettshjelp.  

LO er er kritisk til utvalgets forslag om egenandel. LO mener at en selv en lav egenandel vil hindre at mange som har en god grunn for å ta saken til retten, unnlater dette av hensyn til kostnadene. LO påpeker at den som får fri rettshjelp uansett vil ha en risiko for selv å måtte dekke idømte saksomkostninger. Dette kan selv  i mindre saker utgjøre 30-50 000 kroner, i større saker langt høyere beløp. For de fleste er dette så store beløp at det i seg selv effektivt vil  være et hinder for at mange tar saken til retten - selv om om de har gode utsikter til å vinne frem. 

Rettshjelpers uavhengighet - retten til selv å velge advokat.  

I  likhet med lovutvalget understreker LO betydningen av at den som skal yte rettshjelp er helt uavhengig, uten bindinger eller interesser til egen arbeidsgiver, saken eller andre interesser. Private parter som trenger rettshjelp er ofte i en vanskelig eller sårbar situasjon, og kan normalt selv ikke vurdere innholdet eller kvaliteten i de juridiske råd som gis. De er prisgitt rettshjelperens anbefaling av om saken bør bringes inn for domstolene, ankes eller forlikes, og eventuelt hva som skal være innholdet i en avtale dersom saken forlikes. 

LO understreker betydningen av at rettshjelpstilbudet organiseres slik at de som yter rettshjelpstjenester til private parter til enhver tid er uavhengige av egne eller andre interesser. Prinsippet om fritt advokatvalg er grunnleggende og personer som har behov for rettshjelp skal  stå fritt til selv å velge advokat.  

Barnevernsaker 

Utvalget foreslår en endring i behandlingen av barnevernssaker som vil redusere tid som medgår til forhandlingsmøter i fylkesnemnda og domstolen. LO er positiv til forslaget forutsatt at rettssikkerheten for brukerne ivaretas. 

Du kan lese lovforslaget og alle høringssvarene her: 

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning - NOU 2020:5