Nedbemanning - oppsigelse av 60 år gammel kokk kjent ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nedbemanning - oppsigelse av 60 år gammel kokk kjent ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil

Oslo tingrett avsa dom 26. mai 2021 som gjaldt utvelgelse ved nedbemanning under Korona. I likhet med en rekke andre nedbemanningsaker ble oppsigelsen kjent ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Arbeidsgiver hadde gjort feil knyttet til kartleggingen av kriteriene for utvelgelse, både av alder, realkompetanse, personlig egnethet, mm. Retten mente det ikke forelå et riktig, fullstendig eller etterprøvbart faktum til grunn for utvelgelsen, jf. HR-2019-424-A (Skanska). Oppsigelsen ble derfor kjent usaklig og ugyldig.

I dommen heter det bl.a:
« Retten har ikke fått opplyst at det ble drøftet med A hvilke arbeidstakere som ble beholdt til fortrengsel for han, jf. aml. § 15-1 siste setning. Han fikk derved heller ikke på den måten anledning til å rette opp i feil, eller komme med sine innsigelser til arbeidsgivers vurdering av hans kvalifikasjoner.

Videre foreligger det ikke for eksempel en kompetansevurdering av hver enkelt stilling dvs. ingen beskrivelse av hvilke kvalifikasjoner som den enkelte stilling krever.

Retten har lite grunnlag for å etterprøve de vurderinger som er gjort – om eksempelvis det ble foretatt en forsvarlig avveining av de relevante hensyn ved avgjørelsen om det var den ene eller andre som skulle sies opp.

Retten er heller ikke kjent med hvilken betydning det hadde hatt for utvelgelsen dersom A hadde fått en høyere poengscore, se vurderingen ovenfor. Det synes også som at arbeidsgiver feilaktig har vektlagt tidligere sykdomsforløp, og tilrettelegging i den forbindelse, i vurderingen av utvelgelse.

Retten har etter en samlet vurdering av de forhold som fremgår ovenfor kommet til at det ikke er sannsynliggjort at det foreligger en begrunnet og saklig utvelgelse av A til oppsigelse. "Oppsigelsen må dermed kjennes ugyldig". Dommen er enstemmig. Arbeidstaker ble tilkjent erstatning og fulle saksomkostninger.

LO-advokat Mette Stavnem Hovik bisto medlemmet og Fellesforbundet i saken.