Når NAV ber om at søknaden trekkes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Mimsy Møller / Samfoto / NTB

Når NAV ber om at søknaden trekkes

Det hender av og til at NAV anmoder et medlem om å trekke søknad om en trygdeytelse og eventuelt fremsette søknad på senere tidspunkt. For de fleste vil det være naturlig å følge NAV råd. Varsellampene bør imidlertid lyse når NAV ber om at en søknad trekkes da dette kan få avgjørende betydning for når en trygdeytelse kan utbetales.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Virkningstidspunkt for ytelser 

Å opprettholde søknaden har betydning for når en trygdeytelse kan utbetales fra (virkningstidspunktet), jf. ftrl. §§ 22-12 og 22-13. Dette kan få avgjørende betydning hvis det i ettertid viser seg at det ikke var riktig å trekke den opprinnelige søknaden. 

Dagpenger ytes for eksempel etter 3 ventedager fra søknadstidspunktet. Alderspensjon fra og med den måneden søknad fremsettes. For en rekke ytelser, som for eksempel sykepenger, er det anledning til å få utbetalt ytelsene inntil 3 måneder før kravet ble fremsatt. Menerstatning ved yrkesskade er et eksempel på en ytelse som kan gis inntil 3 år før søknadstidspunktet.  

Dersom et medlem har rett til en trygdeytelse, men ikke søker, faller vanligvis kravet bort for den perioden det ikke er inngitt søknad for. Manglende kjennskap til sine rettigheter endrer ikke på dette.  

Ved mangelfull og sviktende veiledning fra NAV kan det det gjøres unntak fra forannevnte. Det kan i prinsippet innvilges trygdeytelser ganske langt tilbake i tid, ikke bare inntil 3 år tilbake i tid i tråd med de alminnelige foreldelsesreglene, men også utover 3 år, jf. ftrl. §§ 22-13 syvende ledd og 22-14 fjerde ledd. 

Trygderettens kjennelse – misvisende opplysninger fra NAV

Feilaktig anmodning om tilbaketrekking av søknad på en trygdeytelse, kan altså begrunne innvilgelse av trygdeytelser fra et tidligere tidspunkt enn normalreglene. En sak fra Trygderetten, TRR-2020-1619, kan illustrerer dette. NAV hadde bedt medlemmet om å trekke søknaden om uføretrygd fordi han av NAV ikke ble ansett å være klar for uførestønad. Medlemmet søkte flere måneder senere uføretrygd, og fikk innvilget dette av NAV med virkning fra 3 måneder før det siste søknadstidspunktet. Etter anke fastsatte Trygderetten virkningstidspunktet i tråd med virkningstidspunktet knyttet til den første søknaden. Retten la til grunn at medlemmet hadde fått misvisende opplysninger da han ble bedt om å trekke første søknad.  

I praksis er det ofte vanskelig å bevise at et medlem har trukket en søknad etter råd fra NAV. Ikke alle saksbehandlere innrømmer i etterkant å ha begått feil. Til en viss grad kan de bevismessige forhold sikres ved at medlemmene krever at NAVs forespørsel om å trekke søknaden, inntas i epost- eller i brevs form. Uten tilstrekkelig bevis for sviktende veiledning fra NAV, kan trygdeytelser imidlertid bare komme til utbetaling for perioder hvor søknad er fremsatt og opprettholdt, og ikke i perioder hvor søknad er trukket tilbake.  
  
Som regel vil det være bedre å få et avslag, som påklages ved uenighet, enn å trekke en søknad og fremsette ny søknad på et senere tidspunkt. Mange saker reiser nemlig temmelig kompliserte juridiske og medisinske spørsmål, som kan få annet utfall i klageomgangen.  

Ved søknad om flere trygdeytelser 

Rådet vil i utgangspunktet også være det samme hvis medlemmet har fremsatt søknad om flere trygdeytelser som står direkte i motstrid mot hverandre. Det kan for eksempel både være inngitt søknad om arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Førstnevnte forutsetter at evnen til arbeidsevne kan bedres med arbeidsrettede tiltak eller medisinsk behandling, mens uføretrygd har som vilkår at reduksjonen i arbeidsevnen/inntektsevnen er varig. Hvis medlemmet mener å ha varig redusert arbeidsevne/inntektsevne, vil rådet være å opprettholde begge søknadene. Det er ikke alltid enkelt for et medlem å vite hvilken ytelse vedkommende kvalifiserer til. NAVs anmodning om å trekke uføretrygdsøknaden kan i slike tilfeller besvares med å gjøre behandlingen av søknad om arbeidsavklaringspenger betinget av avslag på uføretrygdsøknaden. Medlemmet tvinges da ikke til å velge mellom to søknader.