Når har arbeidsgiver krav på politiattest?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av små barn som leker
Maskot / NTB

Kan arbeidsgiver kreve politiattest?

Politiattest, eller vandelsattest, sier noe om man er tidligere straffet. Det hender at arbeidsgiver ønsker at arbeidstaker skal fremlegge politiattest i forkant av en ansettelse, eller erklære at de ikke tidligere er straffet. Men kan en arbeidsgiver kreve det?

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Forskjellige typer attester

Av politiregisterloven § 36 fremkommer det at vandelskontroll bare kan foretas når det følger av enten lov eller forskrift. Det fremkommer også at en slik vandelskontroll kan gis på tre ulike måter; som politiattest, vandelsvurdering eller som straffattest som brukes i straffesaker. 

Det finnes ulike «grader» av en politiattest; ordinære, begrensede og utvidede politiattester. I en ordinær politiattest vises de fleste reaksjoner for alle typer lovbrudd innenfor en periode i tid. For å få en politiattest, må det søkes om det, og formålet for attesten må angis.

Yrker som krever politiattest fra arbeidstaker

Det er flere yrker hvor en arbeidstaker plikter å fremlegge politiattest for å få en ansettelse. Eksempler på områder hvor en arbeidsgiver kan kreve politiattest, er innenfor barnevern, barnehagesektoren, skole, helsesektoren, vektervirksomhet, luftfart, fengselsvesenet, politi og domstol. Man får bare den typen attest som loven/ forskriften sier at man kan få.

For vektervirksomhet kan det for eksempel innhentes uttømmende og utvidet politiattest, mens for helsesektoren er den begrenset til å gjelde visse typer lovbrudd.

Restriktiv praksis for å innhente politiattester

Det er gode grunner til å ha en slik restriktiv praksis for å innhente politiattester. For det første gjør rehabiliteringshensyn seg gjeldende. De som er dømt for lovbrudd må få lov til å komme seg videre i livet, uten å bli møtt med tidligere forgåelser, dersom det ikke er strengt nødvendig.

For det andre er slike opplysninger av sensitiv og privat karakter, og begrensninger i adgangen til å innhente dette, er i stor grad knyttet til personvern.

Videre er det viktig å huske at arbeidsgiver i de fleste tilfeller ikke trenger slike opplysninger om de ansatte. I den grad det faktisk er viktig å vite for arbeidsgiver om en arbeidstaker tidligere er domfelt, er det nettopp i disse tilfellene vi har regler som gir arbeidsgiver rett til å kreve politiattest. Det er fornuftig at det er et lovgiveransvar å avveie disse kryssende hensynene mot hverandre. 

Arbeidsgivere forsøker å omgå lov- og forskriftskravet

Vi opplever imidlertid stadig eksempler på at arbeidsgivere forsøker å omgå lov- og forskriftskravet. Flere arbeidsgivere ønsker å ansette arbeidstakere med plettfri vandel selv om de ikke har mulighet til å kreve en politiattest etter loven. Flere arbeidsgivere ber da i stedet arbeidssøkerne om å erklære at vedkommende ikke har noe negativt registrert om sin vandel, gjerne ved bruk av såkalte egenerklæringsskjemaer. Dette er det ikke anledning til. Arbeidstakerne kan i slike tilfeller be opplyst hvor det står at dette kan innhentes, og man trenger ikke fylle ut slike skjemaer dersom det ikke finnes en hjemmel.

Det oppleves likevel i praksis vanskelig for en arbeidstaker å stille spørsmål til dette. Konsekvensen vil jo da gjerne være at vedkommende ikke får jobben.

Arbeidstakerne faller i slike tilfeller mellom to stoler. Tillitsvalgte og fagforeninger kan ha en nøkkelrolle her, ved å påpeke en slik ukultur ovenfor arbeidsgiver, og på den måten ta kampen for de som skal ansettes.