Lønn for strevet - slitertillegget

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lønn for strevet - slitertillegget

I hovedoppgjøret med NHO våren 2018 fremforhandlet LO etableringen av den såkalte Sliterordningen. Bakgrunnen var særlig at mange arbeidstakere i tunge yrker kommer ekstra dårlig ut i et pensjonssystem som belønner dem som klarer å stå lenge i jobb. Man ønsket derfor å etablere en ordning som er rettet mot dem som ikke kan stå i jobb helt frem til det som har vært normal pensjonsalder.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Sliterordningen skal gi en ekstra ytelse til personer som går ut av yrkeslivet etter fylte 62 men før fylte 65, og samtidig tar ut privat AFP. Ordningen er ment å gjelde på alle arbeidsplasser i privat sektor der LO har etablert tariffavtale, hovedsakelig unntatt finanssektoren. I tillegg er det etablert en tilsvarende ordning innenfor Spekters område. 

Utbetalingen varer frem til fylte 80 år.

Ordningen gjelder med virkning fra 1. januar 2019, og man sender søknad gjennom afp.no/slitertillegg

Hovedtrekkene i vilkårene er som følger:

- Man må være født i 1957 eller senere, og må være 62, 63 eller 64 år på det tidspunktet man søker om å starte uttak av slitertillegg

- Man må ha fått innvilget privat AFP fra Fellesordningen, enten før eller samtidig med at man søker om slitertillegg

- Man må ha vært ansatt i en bedrift tilsluttet Sliterordningen da man tok ut AFP (de aller fleste arbeidsplasser i privat sektor der LO har etablert tariffavtale)

- Man kan ikke ha hatt en gjennomsnittlig inntekt de tre siste kalenderårene før mottak av slitertillegg som overstiger 7,1 G (2021: Kr 755 432,-)

Som mottaker av slitertillegget er det begrenset hva du kan ha i bruttoinntekt for annet arbeid

Fordi ordningen er rettet mot dem som ikke kan stå i jobb, er det ikke mulig å arbeide ved siden av. Etter at man har begynt å motta slitertillegg kan man derfor ikke ha en bruttoinntekt på mer enn 15.000 kr per kalenderår. Overstiger man dette for et enkelt år vil slitertillegget bortfalle for alltid. 

Slitertillegget i "kroner og ører" 

For 1957-kullet vil ytelsen være 1/7 av 0,25 G (ca 3.800 kr) i året. For de senere kullene trappes ytelsen gradvis opp i takt med at levealdersjusteringen i folketrygden blir sterkere, opp til 0,25 G (26.600 kr) per år for 1963-kullet og senere. 

Starter man uttak når man er 62 år får man full ytelse, er man 63 år får man 2/3 og er man 64 år får man 1/3. Maksimal utbetaling vil med dagens grunnbeløp utgjøre nesten 500.000 kr samlet gjennom hele utbetalingsperioden. Etter at utbetaling har startet vil beløpene reguleres på samme måte som AFP.