LO ved LO Stat vant i Arbeidsretten i sak om HTA

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bil de av et skilt der det står arbeidsretten.
Erlend Angelo/LO Media

LO ved LO Stat vant i Arbeidsretten i sak om HTA

Tvisten gjaldt forståelsen av HTA punkt 2.5.5 nr. 3 om ny lønnsplassering innenfor stillingens lønnsalternativer.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

LO ved LO Stat vant i Arbeidsretten i sak om HTA

I staten ble det fra 2016 inngått to hovedtariffavtaler; en med LO Stat, YS Stat og Unio, og en annen med Akademikerne. Fra 2022 gikk Unio over til Akademiker-avtalen. LO ved LO Stat har på ulike måter opplevd at staten i praksis forholder seg til Akademiker-avtalen, også for LOs medlemmer. Akademiker-avtalen legger i større grad opp til lokal fastsettelse av lønn, noe staten ønsker.

Hovedlønnstabellen har vært grunnstammen i statens lønnssystem siden 1946 og frem til 2016, da staten ble enig med Akademikerne om en HTA uten hovedlønnstabell og lønnstrinn. For LO ved LO Stat er hovedlønnstabellen et viktig verktøy i reguleringen av lønn. Tvisten gjaldt bruken av hovedlønnstabellen.

Spørsmålet i saken var om arbeidsgiver ved ansettelse eller endring av lønn etter HTA § 3 og punkt 2.5.5 nr. 3 må benytte lønnstrinn, eller om lønn også kan gis som en kombinasjon av lønnstrinn og kronetillegg, dvs. om arbeidstaker kan lønnsinnplasseres mellom to lønnstrinn. Tvisten oppsto i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

Medlemmet fikk ved lønnsjustering etter ansettelse en lønn som var plassert mellom to lønnstrinn. Den ansatte og Norsk Tjenestemannslag (NTL) krevde at arbeidsgiver måtte forholde seg til lønnstrinnene i HTA, slik at oppjustering av lønn gis som hele lønnstrinn, og ikke med kronebeløp som fører til lønn som ender mellom lønnstrinn.

Arbeidsretten ga LO ved LO ved LO Stat medhold i at lønnsinnplassering etter HTA § 3 og HTA punkt 2.5.5 nr. 3 skal skje på lønnstrinn, og at kronetillegg ikke kan benyttes i disse situasjonene.

KRONETILLEGG KAN LIKEVEL GIS I LOKALE FORHANDLINGER

Det er viktig å merke seg at dommen kun gjelder arbeidsgivers lønnsfastsettelse ved ansettelse og lønnsjustering. Dommen gjelder ikke lokale forhandlinger. Arbeidsretten viser til at det er naturlig at det er flere virkemidler som kan benyttes når lønnen fastsettes etter forhandlinger mellom partene:

(70) HTA punkt 2.5 har overskriften «Lokale forhandlinger» og har i tillegg til bestemmelsen i punkt 2.5.5, bestemmelser om årlige lokale forhandlinger i punkt 2.5.1, årlig lønnsregulering for ledere i punkt 2.5.2 og om forhandlinger på særlige grunnlag i punkt 2.5.3. I punkt 2.5.4 er det angitt hvilke virkemidler som kan brukes i forhandlingene, herunder at tillegg kan gis som lønnstrinn eller kroner. Kronetillegg kan være faste eller midlertidige. Virkemidlene er særskilt avgrenset til punktene 2.5.1, 2.5.2 og 2.5.3.

Adgangen til å benytte faste og midlertidige kronetillegg i de lokale forhandlingene har i lang tid vært en del av det statlige lønnssystemet, jf. avsnitt 17 foran. Etter flertallets syn må dette tillegges vekt for forståelsen av punkt 2.5.5 nr. 3. Det er naturlig at det er flere virkemidler som kan benyttes når lønn forhandles mellom partene, enn i tilfeller der lønnsfastsettelsen er overlatt til arbeidsgivers styringsrett.

ARBEIDSRETTEN AVVISTE STATENS ANFØRSLER OM VIRKNINGENE AV AT HTA VAR EN MINSTELØNNSAVTALE

Staten forsøkte å argumentere med at HTA hadde fått karakter av å være minstelønnsavtale, og at arbeidsgiver derfor måtte stå fritt ved fastsettelsen av lønnen. En minstelønnsavtale innebærer at arbeidstakerne skal lønnes over minste lønnsnivå. Arbeidsretten viste imidlertid til at hovedlønnstabellen gir mulighet for å gi arbeidstaker høyere lønnstrinn enn minstelønnen.

… Det samme gjelder anførselen om virkningene av at HTA har fått karakter av være en minstelønnsavtale. En minstelønnsavtale forutsetter vanligvis at arbeidstakerne skal lønnes over minste lønnsnivå; hva dette nivået skal være er et forhandlingsspørsmål eller et spørsmål om styringsrett innenfor de rammer tariffavtalen trekker opp. HTA har fortsatt hele hovedlønnstabellen å spille på når lønn skal fastsettes over minstelønnen. Det er så langt flertallet forstår, heller ingen stillingskoder som har minste avlønning i lønnstrinn 101. Den gruppen hvor lønn fastsettes eller endres over lønnstrinn 101 har etter det opplyste, svært begrenset omfang.

Fra 2015 og frem til i dag er det, blant arbeidstakere som er omfattet av HTA, åtte personer som er ansatt over lønnstrinn 101. Staten burde i denne situasjonen ha klargjort under forhandlingene at endringen også fristilte arbeidsgiver fra lønnstrinnene ved lønnsfastsettelsen og lønnsjustering, som må antas å ha større praktisk betydning.

LO ved LO Stat var bistått av advokat Andreas Van Den Heuvel.