Juridisk bistand utenfor det arbeidsrettslige området

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av kollegaer som snakker

Juridisk bistand i saker utenfor det arbeidsrettslige området

Det er svært mange muligheter til å få gratis rettshjelp i Norge. LO-organiserte arbeidstakere får som kjent rettshjelp via forbundet og LO i saker som berører arbeid, inntekt, trygd og erstatning, men også utenfor det arbeidsrettslige området er det mange tilbud om gratis rettshjelp som få kjenner.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Tilbud for privatpersoner

Her en kort oversikt over noen gratis tilbud som eksisterer for privatpersoner: 

I mange byer har advokatforeningen ordninger hvor innbyggerne kan få gratis juridisk rådgivning. De fleste, ca 70 %  får saken sin løst ved slik henvendelse. I Oslo og omegn kan du bl.a. kontakte Fri rettshjelp, som er et offentlig advokatkontor, helt gratis  og uavhengig av inntekt:

https://www.frirettshjelp.com eller epost frirettshjelp@vel.oslo.kommune

I Oslo, Bergen og Tromsø har jusstudentene tilbud om gratis juridisk bistand og rettshjelp til privatpersoner, både menn og kvinner bl.a. i trygde- og sosialsaker, husleietvister mv, og det er et også etablert et eget juridisk tilbud til kvinner: 

https://foreninger.uio.no/jussbuss/  
https://jussformidlingen.no/   
https://jusshjelpa.no/ 
https://foreninger.uio.no/jurk/ 

En rekke organisasjoner har rettshjelpstilbud som drives på ideell basis hvor det offentlige og private bidrar med finansieringen i felleskap, bla er det etablert to gratis tilbud til barn og unge og et eget rettshjelpstilbud til alle privatpersoner som er utsatt for ID-tyveri og svindel mv:   

https://www.rettssenteret.no/om-oss  
https://kirkensbymisjon.no/ungrettshjelp/  
https://www.id-juristen.no/ 

Mange forsikringer inkluderer advokathjelp

Hvis du har reise-, bil- innboforsikring e.l. vil slike forsikringer også nesten alltid inkludere fri rettshjelp. Veldig mange er ikke klar over at forsikringer som de fleste har også dekker bistand fra advokat. Reiseforsikring vil f.eks. normalt dekke advokatbistand ved tvist med huseier om depositum eller husleie, overfall og seksuelle overgrep på reise, og andre skader. Hus- og hytteforsikring, som de fleste har, vil dekke nabotvister og tvist med håndverkere. Innboforsikring, som nesten alle med egen bolig har, dekker ikke bare juridisk bistand med skader og tap av innbo, men en hel rekke andre tvister du kan havne i som privatperson, bl.a også reklamasjoner på kjøp og salg av de fleste varer og tjenester. De fleste vil spare mye på å sjekke forsikringene sine jevnlig. 

Forsikringsselskapet er din motpart

Husk at forsikringsselskapet er din kontraktsrettslige motpart. Det beste og enkleste er derfor ofte å finne en lokal advokat som bistår deg i kontakten med forsikringsselskapets jurister/saksbehandlere, med mindre saken er bagatellmessig eller av liten økonomisk betydning. Den advokat som bistår deg vil  da sende regningen for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Det vil normalt påløpe en mindre egenandel som forsikringsselskapet senere vil kreve inn fra deg (ca 20 % er normalt) eller trekke fra forsikringssummen.  

Offentlige og private klageorganer tilbyr gratis rettshjelp: 

I Norge er det etablert en rekke organer som tilbyr gratis juridisk bistand. Mest kjent er kanskje Forbrukertilsynet.  Hvis du har kjøpt en defekt bil eller annen vare eller tjeneste som du er misfornøyd med, kan du få bistand av Forbrukertilsynet. De tilbyr også megling og juridisk veiledning gjennomført av jurister. Tilbudet er gratis og  Forbrukertilsynet behandler bortimot 10 000 saker i året. Beløpet det tvistes om kan variere fra 1000 kroner til mange hundre tusen. Hvis meglingen ikke fører frem kan saken bringes inn for Forbrukerklageutvalget, der det fattes en bindende avgjørelse.  

Det eksisterer en rekke tilsvarende klagenemnder på andre saksområder, bl.a. gjelder dette Likestillings- og diskrimineringsombudet som tilbyr gratis veiledning til alle som har spørsmål om diskriminering, og kontoret kan gi bistand med eventuell klage til Diskrimineringsnemnda (som behandler og avgjør klager om diskriminering/trakassering). Et tilsvarende tilbud er Finansklagenemnda som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkasso- og andre finansselskap, og Eiendomsmeglingsnemnda som behandler og avgjør klager fra forbrukere mot meglerforetak og advokater som driver med eiendomsmegling. Konfliktrådet mekler både i straffesaker og sivile saker og rådet har mer enn 500 meklere landet over. Til forskjell fra de andre organene er behandling i Konfliktrådet basert på at begge parter er villige og samtykker til slik behandling. 

Andre organer som tilbyr gratis juridisk veiledning og konfliktløsning  

  • Takstklagenemnda som behandler klager som gjelder en takstmanns arbeid og opptreden i forbindelse med takseringsoppdrag knyttet til boliger, fritidshus og landbrukseiendom. 
  • Boligtvistnemnda som behandler saker mellom forbruker og entreprenør vedrørende oppføring eller kjøp av ny bolig og fritidsbolig. 
  • Husleietvistutvalget som gir veiledning til leietager og utleier om leie av bolig og løser konflikten gjennom megling eller vedtak. 
  • Elklagenemnda som håndterer klagebehandling for strømkunder 
  • Transportklagenemnda og pakkereisenemnda som behandler tvister om reise med buss, tog, fly, båt og pakkereiser.  
  • Parkeringsklagenemnda som løser tvister som gjelder parkeringsbøter eller fjerning av kjøretøy.  
  • Brukerklagenemnda som behandler tvister mellom brukere og tilbydere av mobil og bredbånd. 
  • Pasientskadenemnda (NPE) behandler klager på feilbehandling av lege og sykehus mm 

Lov om fri rettshjelp 

Lov om fri rettshjelp kan gi rett til advokatbistand i noen saker etter ekteskapsloven, barneloven, vergemålsloven, spørsmål om bolig og leieforhold mv., men her gjelder det egne inntektsgrenser. Inntektsgrensen ble hevet med cirka 30 prosent fra 1. januar 2022. Fra 1.januar 2023 ble inntektsgrensene økt ytterligere med rundt ti prosent. Er du enslig betyr det at inntektsgrensen nå er 350 000 kroner, og for ektefeller/samboer 540.000 kroner.