ISS_renholdere_Forsvarsbygg_særalderspensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av renholder

Offentlig ansatte skal ikke tape særalderspensjon ved privatisering

Over 60 renholdere gikk til sak mot sin nye arbeidsgiver ISS for å få beholde rettigheter de hadde hos sin gamle arbeidsgiver Forsvarsbygg. Nå har Borgarting lagmannsrett fastslått at private bedrifter som overtar virksomhet fra det offentlige må holde arbeidstakere skadesløse når det gjelder krav på særalderspensjon.

LO-advokatene

Overgang fra offentlig til privat virksomhet

Saken om renholderne i Forsvarsbygg er godt kjent fra media og gjelder virkningene av virksomhetsoverdragelse ved overgang fra offentlig til privat virksomhet.

Renholdere i Forsvarsbygg

Før konkurranseutsettingen var ca 400 renholderne ansatt i Forsvarsbygg. Disse var ansatt etter tjenestemannsloven og hadde sin pensjonsordning i Statens pensjonskasse, med en særaldersgrense på 65 år. Overføring til privat arbeidsgiver ville medføre betydelige ulemper for de ansatte, særlig knyttet til pensjon. Særlig ansatte over 55 år ville bli hardt rammet; de ville miste førtidspensjonsordningene i SPK, og ville ikke kunne kvalifisere for AFP i privat sektor på grunn av ansiennitetskravene.

Spørsmålet i saken var om de lengre oppsigelsesfristene i staten, og ordningene med særalderspensjon fra SPK og offentlig AFP var rettigheter som fulgte med over til ISS gjennom virksomhetsoverdragelsesreglene. Dette reiste blant annet uavklarte spørsmål om hvorvidt lovfestede rettigheter overføres etter aml. § 16-2 (1), forståelsen av pensjonsunntaket i § 16-2 (3) og om arbeidsvilkår i tariffavtale overføres på tross av at ISS hadde reservert seg mot selve tariffavtalen.

Medhold i lagmannsretten

Etter fullt tap i tingretten for renholderne kom lagmannsretten til motsatt konklusjon på to av tre punkter. Flertallet ga de ansatte medhold i at de statlige oppsigelsesfristene og retten til særalderspensjon fulgte med over til ISS gjennom virksomhetsoverdragelsen. 

Renholdere har en særaldersgrense på 65 år, og kan på gitte vilkår få særalderspensjon fra 62 år og frem til ordinær pensjonsalder på 67 år. Denne retten fremgår av lov om Statens pensjonskasse, samt lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn. 

Rettigheter som følger av lov overføres ved virksomhetsoverdragelse

Flertallet la til grunn at aml. § 16-2 (1) må forstås slik at også rettigheter som følger av lov overføres ved virksomhetsoverdragelse. Flertallet fant at særalderspensjon var en slik rettighet, fordi Forsvarsbygg som arbeidsgiver ikke ensidig kunne endre den. Dermed lå den utenfor arbeidsgivers styringsrett. Flertallet fant videre at retten til særalderspensjon ikke ble rammet av pensjonsunntaket etter aml. § 16-2 (3) fordi det er snakk om en førtidspensjonsordning. Retten tok ikke stilling til hvordan rettigheten i praksis skal etterleves av ISS, men uttalte at ISS i ethvert tilfelle må holde de overførte ansatte skadesløse. I praksis betyr dette at renholderne kan ha et betydelig erstatningskrav mot ISS.

AFP ikke omfattet av rettighetsovergangen

Når det gjaldt offentlig AFP kom retten til at det ikke kunne utledes individuelle rettigheter fra denne, og at AFP derfor ikke var omfattet av rettighetsovergangen. Retten bygget dette på at offentlig AFP er en kvalifikasjonsordning, som man ikke har krav på før på uttakstidspunktet, og som finansieres løpende.

Lagmannsretten avsa fastsettelsesdom for at oppsigelsesfristene som de 61 ankende parter hadde i Forsvarsbygg er omfattet av rettighetsovergangen til ISS, og tilsvarende for pensjonsrettighetene knyttet til særaldersgrensen på 65 år.

Renholderne var bistått av LO-advokat Alexander Cascio (for tiden i permisjon som dommerfullmektig i Sunnmøre tingrett). 

 

Les dommen her