Fortsatt ingen erstatning til de yrkesskadde etter konkursen i Alpha Insurance – nå må noe gjøres!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fortsatt ingen erstatning til de yrkesskadde etter konkursen i Alpha Insurance – nå må noe gjøres!

Det er nå over fire år siden det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance A/S gikk konkurs 8. mai 2018. Fortsatt er det ca. 300 arbeidstakere som ikke får erstatningen de har krav på etter yrkesskadeforsikringsloven. Disse arbeidstakerne må vente i minst 10 år– kanskje opptil 15-20 år før de kan få en liten del av erstatningen (dividendedekning) fra konkursboet.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Vi i LO juridiske har over 30 yrkesskadesaker med forsikringsdekning i Alpha Insurance, og vi forstår godt at de skadelidte lurer på hvordan dette kunne skje, og om det i det hele tatt gjøres noe for de som er rammet av konkursen. Det er flere triste skjebner, og mange som lider store økonomiske tap som ikke erstattes. I en av sakene vi behandler har skadelidte en alvorlig yrkessykdom (lungelidelse), og det er ikke sikkert at han lever den dagen han får deler av erstatningsbeløpet. I en annen yrkesskadesak falt skadelidte flere meter ned fra et tak, og er nå uføretrygdet. Han fikk i en rettskraftig dom fra 2018 tilkjent en erstatning på over kr. 2 millioner, men det er usikkert både når og hvor mye han vil få av rettens tilkjente erstatning.  

Konkursen i Alpha Insurance i Danmark har vist at det er hull i lovverket. Dersom arbeidsgiver ulovlig hadde latt være å tegne yrkesskadeforsikring hadde det vært mye bedre for de skadde arbeidstakerne. Da hadde Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) overtatt saksbehandlingen og utbetalt erstatningen. Når et forsikringsselskap fra et annet EØS-land går konkurs viser det seg at det ikke er noen som er ansvarlig. Garantiordningen i Norge som vanligvis skal dekke tap når et forsikringsselskap går konkurs er likevel ikke ansvarlig når forsikringen er tegnet grensekryssende fra et annet EØS-land. Garantiordningen forskutterer imidlertid nå for de forsikringene som var tegnet i Alphas norske filial (NUF), men dette gjelder kun ca. 30 % av sakene. Det kan i den forbindelse nevnes at vi i LO juridiske kun har to slike filialsaker (NUF), av 32 saker. 

I erstatningssaker om yrkesskader og yrkessykdommer er det svært vanlig at man er uenig med forsikringsselskapet om årsakssammenhengen og erstatningsutmålingen. Det er grunnleggende at skadelidte i slike tilfeller kan ta saken til retten for å få tilkjent en rettmessig erstatning fra forsikringsselskapet. De som er rammet av Alphakonkursen har dessverre ikke samme mulighet. Etter kjennelsen fra Høyesterett, HR-2020-2175-A, kan man ikke ta ut søksmål i Norge mot konkursboet, og en eventuell rettssak mot Alpha Insurance konkursbo må føres i Danmark etter norske yrkesskaderegler. Det sier seg selv at en slik sak vil være svært kostnadskrevende å føre, og at søksmålsadgangen i realiteten ikke er til stede når man i tillegg ikke vil kunne oppnå full erstatning.  

Hva har så blitt gjort for å hjelpe de som er rammet fra 2018 og frem til i dag? 

Arbeiderpartiet har fremmet to representantforslag, jf. 53 S (2018-2019) og 150 S (2020-2021), der det ble foreslått at daværende regjeringen så raskt som mulig skulle sikre de lovmessige rettighetene til de yrkesskadde som var rammet av Alphakonkursen. Det ble også foreslått endringer for å tette lovhullet. 

Det var enighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om disse forslagene, men forslagene fikk dessverre ikke flertall.  

LO har vært med på høringer, sendt brev til ulike instanser, utredet mulig ansvar for Garantiordningen og YFF, og hatt flere møter med ulike departementer om saken. Det har dessverre vært vanskelig å få en del politikere til å innse hvor viktig denne saken er, og at yrkesskadeforsikringen ikke er en hvilken som helst privat forsikring som staten ikke har noe ansvar for. Det kan i den forbindelse nevnes at det i forarbeidene til yrkesskadeforsikringsloven ble vurdert om yrkesskadedekningen skulle være en del av den offentlige trygdeordningen. Lovgiver valgte likevel en obligatorisk forsikringsdekning som arbeidsgiverne skulle tegne, som en produksjons- og samfunnskostnad som skulle sikre rettferdighet og likhet blant arbeidstakerne seg i mellom– og ansvaret skulle være uavhengig av arbeidsgivers skyld. Yrkesskadeforsikringsloven er nært knyttet til reglene i folketrygden, og må anses som en forsikringsordning i en særklasse – nærmest som en sosial sikringsordning. Yrkesskadeforsikringen skal alltid sikre full erstatning ved yrkesskader eller yrkessykdom, og derfor kan ikke staten la de som uforskyldt er rammet av Alphakonkursen stå uten lovpålagte rettigheter. Vi mener derfor at staten må ta ansvar og forskuttere erstatningen til samtlige som er rammet av konkursen.  

Hva har blitt gjort for å tette lovhullet?

I brev av 02.07.20 fra Justis- og beredskapsdepartementet ble Finansdepartementet bedt om å utvide Garantiordningen til også å omfatte forsikringsselskaper som driver grensekryssende virksomhet inn i Norge fra et annet EØS-land. I brevet fremgår det at Justis- og beredskapsdepartementet mener konkursen i Alpha Insurance har vist et behov for lovendringer for å sikre skadelidte. 

På grunnlag av brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet ba Finansdepartementet Finanstilsynet om å utarbeide et høringsnotat om saken, et høringsutkast som forelå 1. november 2021. I høringsnotatet fremgår det at det vil innebære en stor og kostbar omlegging av hele Garantiordningen dersom den også skal omfatte forsikringer tegnet på grensekryssende basis. Finanstilsynet peker derfor på at det vil være en bedre løsning å utvide ansvaret til Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) fordi YFF allerede er en etablert ordning og allerede behandler erstatningskrav når arbeidsgiver ikke har tegnet forsikring. Alle som selger yrkesskadeforsikring i Norge må være medlem av foreningen, og utgiftene fordeles på medlemmene i forhold til deres opptjente forsikringspremie. Dermed vil YFF fortløpende avdekke hvilke forsikringsforetak i medlemsmassen som følger opp sine økonomiske forpliktelser og følger lovgivningen. YFF kan også saksøkes i Norge. 

Finansdepartementet har på grunnlag av høringsnotatet sendt saken tilbake til Justis- og beredskapsdepartementet, og fra november 2021 og frem til i dag har det dessverre skjedd lite. I og med at ansvaret ligger mellom to departementer har nok saken fått ligge i en skuff. LO var nå i mai i et nytt møte med Justis- og beredskapsdepartementet som virket glade for å bli minnet om saken. Vi skal ha et nytt møte til høsten, men vi må også minne om dette møtet. Møter er likevel ikke nok nå – fire år etter konkursen må noe også skje.

Vi i LO kan i alle fall love at vi ikke vil gi oss før vi har oppnådd en god løsning for våre medlemmer.