Førerkortbeslag_-_hva_gjør_jeg?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsfoto: Pål Christensen/Stavanger Aftenblad/NTB Scanpix

Førerkortbeslag - hva gjør jeg?

For en yrkessjåfør er førerkortet en forutsetning for å utføre jobben. Et førerkortbeslag vil dermed få stor betydning for arbeidsforholdet, og kan i enkelte tilfeller også ende med oppsigelse. LO-advokatene bistår hvert år mange yrkessjåfører og andre medlemmer som er avhengig av førerkortet i yrket. Hvilke råd kan vi gi til LO-medlemmer som får førerkortet sitt beslaglagt? Hva er risikoen for at medlemmet mister jobben? Og på hvilken måte kan tillitsvalgtes bistand og arbeid være av sentral betydning i slike saker ?

LO-advokatene

Samtykke til førerkortbeslag ?  

Behandlingen av saker om førerkortbeslag vil i vesentlig grad bero på om man gir politiet samtykke til beslaget eller ikke. Vårt råd er at samtykke kun bør gis hvis sjåføren er helt sikker på at han skal erkjenne straffeskyld, og er enig i at det er grunnlag for førerkortbeslag. Spørsmål om samtykke kommer ofte opp like etter at man er tatt i kontroll eller like etter en ulykke. Sjåføren kan være så preget av situasjonen at det er vanskelig selv å vurdere om man bør gi samtykke. Sjåføren bør derfor som den store hovedregel ikke gi samtykke til førerkortbeslag på stedet.  

Hvis sjåføren ikke samtykker i beslaget må politiet ta stilling til om saken skal sendes til tingretten innen tre uker etter beslaget. Dersom politiet oversitter denne fristen har man krav på å få førerkortet tilbakelevert. 

«Uforholdsmessig» inngrep – hva ligger i dette ? 

Lovligheten av et midlertidig førerkortbeslag beror på om beslaget er et «uforholdsmessig inngrep». Dette er et skjønnsmessig kriterium, men Høyesterett har uttalt at sentrale momenter i vurderingen «særlig vil være lovovertredelsens alvor, hvilken trafikksikkerhetsrisiko domfelte representerer, hvor sterke bevis som foreligger mot ham og hvilket behov han har for å beholde førerkortet…" (våre uthevinger). 

Det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden for forholdsmessigheten av førerkortbeslaget, men det er likevel vårt råd at det gjøres forberedelser frem mot den rettslige behandling av de momenter som Høyesterett har påpekt som avgjørende:   

Har påtalemyndigheten f.eks. oversett viktige forhold ved hendelsen? Et eksempel fra det virkelige liv kan være illustrerende; En bussjåfør ble siktet for farlig/ uaktsom kjøring og fikk førerkortet beslaglagt. Påtalemyndighetenes bevis var hovedsakelig observasjoner fra politibil som kjørte etter med noen hundre meters avstand. Tillitsvalgte og medlem kjørte samme vei og filmet strekningen på samme avstand. Filmen viste at det ikke var mulig å gjøre noen sikre observasjoner på angitte avstand på grunn av svinger, vegetasjon og topografi. Lagmannsretten tilla tillitsvalgtes videobevis og observasjoner vesentlig vekt og ga førerkortet tilbake. Staten ble også erstatningspliktig for den tiden medlemmet var uten førerkort og medlemmet fikk full dekning av sakskostnadene.  

Selv om det foreligger sterke bevis er det ikke dermed sagt at et beslag er "forholdsmessig". Hvis man i en kortere periode har et klart behov for å ordne praktiske forhold av stor betydning kan et beslag av førerkortet etter omstendighetene også bli ansett som "uforholdsmessig" og ulovlig.  

Konkrete behov for å beholde førerkortet er generelt et moment som lett kan føre til at et midlertidig beslag fremstår "uforholdsmessig" og ulovlig. Dersom et førerkortbeslag medfører tap av jobb og inntekt vil det være av betydning i vurderingen. Avveiningen her kan avhenge av gjeldsbyrde, forsørgeransvar for barn, om man er eneforsørger mv. Det kan også være sosiale og familiære behov som kan få betydning. I praksis har eksempelvis oppfølgning av pleietrengende barn og familiemedlemmer blitt tillagt avgjørende vekt. Foreligger det forhold som tilsier at et beslag vil være tyngende, bør medlemmet og tillitsvalgte vurdere å fremskaffe dokumentasjon på forholdet.  

  Kan jeg miste jobben? 

Hvorvidt tap av førerrett (førerkort) innebærer oppsigelsesgrunn beror på en konkret vurdering. Har bedriften annet passende arbeid skal dette tilbys fremfor oppsigelse. Et førerkortbeslag vil vanligvis ikke være saklig grunn for oppsigelse. Som oftest foreligger alternativer til oppsigelse. En oppsigelse vil i utgangspunktet også være usaklig og uforholdsmessig dersom tapsperioden kan gjennomføres i en ferie eller ved en lengre permisjonsperiode der en vikar kan benyttes. Årsaken til tap av førerretten og grad av skyld ved forgåelsen kan ha betydning. I praksis vil promillekjøring, som også vil medføre en lengre periode uten førerkort, lettere innebære saklig grunn for å avvikle arbeidsforholdet. Merk også at hvis det er helsemessige forhold som ligger til grunn for førerkortbeslaget så har bedriften en meget omfattende tilretteleggingsplikt,  jf. aml. § 4-6 og § 15-7. Hvis tilretteleggingsplikten ikke er oppfylt vil det heller ikke være saklig grunn til oppsigelse. 

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.