FO-medlem-vant-frem-med-krav-på-voldsofferstatning-etter-trusler-på-jobb

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
en hånd hvor tommel og pekefinger lager en ring og gjennom der ser vi del av et ansikt

FO-medlem vant frem med krav på voldsoffererstatning etter trusler på jobb

LO-advokatene har hatt flere saker hvor arbeidstaker har fått psykiske plager i etterkant av å ha opplevd trusler i jobbsammenheng. Skade etter trusselsituasjon kan være en yrkesskade som gir rett til yrkesskadeerstatning etter yrkesskadeforsikringsloven og folketrygdloven. I tillegg har vi fått gjennomslag for at skade etter trusselsituasjon også kan utløse krav på voldsoffererstatning.

LO-advokatene

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed. 

Mange utsettes for vold og trusler på arbeid 

Arbeidstilsynet opplyser at det er ca 170.000 arbeidstakere som oppgir å ha vært utsatt for vold eller trusler i forbindelse med arbeidet i det siste året. Enkelte yrkesgrupper er mer utsatt enn andre. For å illustrere kan vi hvis til noen eksempler på saker som har vært behandlet av LO-advokatene:  

- arbeidstaker klarte ikke å fortsette i jobben etter ransforsøk 
- arbeidstaker fikk psykisk skade etter seksuelle tilnærming mot postbud 
- arbeidstaker fikk psykisk skade etter utagerende adferd fra en pasient som    også truet med å brenne ned institusjonen 

På oppdrag fra LO, gjennomførte Fafo i 2009 og 2010 to prosjekter om vold og trusler i helse- og sosial sektoren. Resultatet den gangen var nedslående, vold og trusler var en del arbeidshverdagen til mange ansatte. Nylig ble en helt ny større undersøkelse offentlig gjort av Fafo på oppdrag fra Fellesorganisasjonen (FO). Undersøkelsen viser at situasjonen ikke har blitt noe bedre. FOs yrkesgrupper ligger høyest på statistikken når det gjelder å være utsatt for vold og trussel.  

Undersøkelsen viser at 45 prosent av medlemmene i FO sier at de i løpet av det siste året har blitt utsatt for vold eller trusler.  Men dette berører også mange andre medlemmer, ikke minst i Fagforbundet som er det største LO-forbundet i offentlig sektor.    

Rett på yrkesskadeerstatning 

Arbeidstaker har ikke ved å velge et yrke man ofte kan bli utsatt for vold og trusler akseptert denne risikoen. Vold og trusler på arbeidsplassen vil som regel bli godkjent som yrkesskade. Arbeidstaker vil derfor ha krav på ytelser etter folketrygdloven, og erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. I tillegg kan arbeidstaker ha krav på voldsoffererstatning 

Rett på voldsoffererstatning 

Nedre Romerike tingrett avsa tidligere i år en dom hvor de opphevet et avslag fra Nemnda for voldsoffererstatning.  FO-medlemmet hadde som en del av sin sosionomutdanning, praksis på et rehabiliteringssenter. En tidligere beboer oppsøkte senteret. Gjerningspersonen var ruset, knuste et vindu og sa at han ville kaste enn brannbombe inn i bygningen. FO-medlemmet pådro seg en psykisk skade som følge av hendelsen, og fikk også erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.    

Nemnda avslo kravet 

Nemnda avslo imidlertid først kravet på voldsoffererstatning. Nemnda uttalte at det avgjørende var at trusselen ikke innebar "en akutt og alvorlig fare", og viste til at gjerningspersonen ikke hadde noen brannbombe. Nemndas praksis innebar at arbeidstakers opplevelse av å ha vært i livsfare ble underkjent, og ikke ansett som relevant.   

Dommerfullmektig underkjente nemndas 10 års praksis  

Dommen viser at Nemnda har forstått og praktisert loven feil i 10 år. Det var først når fornærmede hadde LO-forbundet FO i ryggen at praksisen og lovforståelsen ble prøvd i domstolen. Og i motsetning til domstolens opptreden i NAV-skandalen, foretok dommerfullmektigen en selvstendig prøving. Tingretten uttalte at nemnda hadde tolket loven feil, og uttalte at  det ikke var grunnlag for et "tilleggsvilkår om at trusselen må ha representert en akutt og alvorlig fare".  

Nemnda tok til fornuft 

Staten valgte å godta dommen, og saken ble sendt til ny behandling i nemnda. Ved den nye behandlingen godtok nemnda rettens fortolkning, og vedtok derfor å endre egen praksis. 

Mange uriktige avslag 

Nemnda har tolket loven feil fra 1. januar 2008. Det betyr at mange trusselsaker som har blitt avslått kan være feil. FO har bedt kontoret for voldsoffererstatning om å redegjøre for hvordan de gamle sakene skal behandles og venter fortsatt på svar.  
 
LO-advokat Rune Lium førte saken for medlemmet og FO.