Etteroppgjør av yrkesskadesak

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Lovsamling på pulten og to hender som skriver ved hjelp av tastatur
Foto: LO/Siv Dolmen Lovsamling og tastatur

Etteroppgjør av yrkesskadesak - skadelidte ble tilkjent 1,7 millioner og fulle saksomkostninger

Skadelidt arbeidstaker som vant frem i Høyesterett i 2008 (Bolteløft-dommen), fikk denne uken fullt medhold i en ny dom mot samme forsikringsselskap og for samme skade.

LO-advokatene

Skaden inntraff i mars 2002 under løft av 50 kg bolt over hodet. Høyesterett konstaterte i Rt-2008-1646 at forsikringsselskapet If var erstatningsansvarlig for skaden, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c.
 
Ved avtale den 18.12.2009 ble det enighet om erstatningsoppgjør etter skaden med samlet utbetaling på kr 950.000, hvorav kr 650.000 i grunnerstatning (ca. 35 % av full grunnerstatning). Skadelidte var på dette tidspunktet under yrkesrettet attføring, og var overbevist om at han ville komme i arbeid igjen i løpet av en kortere periode.
 
Skadelidte ble derimot ikke bedre, og etter en rekke attføringsforsøk i regi av NAV, ble han innvilget 100 % uførepensjon i mars 2015. Det ble fremsatt krav om gjenopptak innen 5 års fristen i standardforskriften § 5-1 noen måneder før dette.

«Fullt og endelig oppgjør»- hva er det?

If bestred at det var adgang til gjenopptak under henvisning til at oppgjørsavtalen fra 2009 la til grunn at oppgjøret var et "fullt og endelig oppgjør", og at "risikoen for eventuelt endrede forutsetninger påhviler hver av partene".

Tingretten viser til at fraskrivelse av rett til etteroppgjør etter forskriften § 5-1 innebærer frafall av en lovbestemt rettighet og at det derfor kreves særlige holdepunkter for at en slik avtale faktisk er inngått.

Etter en konkret fortolkning av avtalen, fant tingretten at det ikke forelå slike særlige holdepunkter for at den skadelidte hadde fraskrevet seg muligheten til etteroppgjør.
Tidligere avtale om oppgjør innebar ikke en overkompensasjon, og tungtveiende velferdshensyn taler for at domstolene bør utvise varsomhet med å legge til grunn en streng ordlydsfortolkning i skadelidtes disfavør. Praksis fra Finansklagenemnda ble ikke tillagt vekt.

Retten fant at vilkårene for etteroppgjør forelå

Kravet var fremsatt innen 5 års fristen, det hadde inntruffet en vesentlig endring i hans ervervsuførhet og det forelå årsakssammenheng. Det ble gitt etteroppgjør med kr 1 677 864.

I tillegg ble forsikringsselskapet dømt til å betale men-erstatning med kr 91 370, og saksomkostninger på ca. 300 000,- kroner.

Skadelidte er bistått av LO-advokat Elisabeth Grannes, som også bisto skadelidte i saken for Høyesterett i 2008.