Dom om utilbørlig opptreden mot tillitsvalgt - delvis vunnet - delte saksomkostninger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Rune Lium

Dom om utilbørlig opptreden mot tillitsvalgt - delvis vunnet - delte saksomkostninger

Trøndelag tingrett har i dag avsagt dom om at Tina SA har utsatt en tillitsvalgt for utilbørlig opptreden ved oppfølging av varsling fra HR-sjef, og at Tine SA dermed brøt arbeidsmiljølovens krav om et forsvarlig arbeidsmiljø.

LO-advokatene

Tingretten uttaler seg kritisk om Tine SA sitt valg om å gjennomføre en ekstern granskning, såkalt faktaundersøkelse. Varslingen fra HR-sjefen gjaldt særlig samarbeidet mellom meierisjefen og den tillitsvalgte. Tingretten uttaler at varselet burde ha vært behandlet i andre fora enn i form av granskning, og viser til at tvisten burde vært håndtert etter reglene i Hovedavtalen. Tingretten uttaler blant annet:

«Retten legger til grunn at ved å behandle et slikt spørsmål i form av en faktaundersøkelse i stedet for gjennom prosedyrene i Hovedavtalen, flyttes tvisten bort fra en prosess hvor tillitsmannsapparatet og ledelse med støtte av arbeidsgiverorganisasjoner opptrer som likeverdige parter og over til en prosess hvor arbeidsgiver innenfor en påberopt styringsrett gransker en tillitsmann/tillitsmannsapparatet. At en slik dreining av fokus fremstår som uhensiktsmessig for å avklare brudd på Hovedavtalen er retten enig med [arbeidstaker] i

Tingretten kritiserer Tine SA for manglende involvering og manglende innsyn under selve prosessen.

Tingretten trekker også frem at bruk av faktaundersøkelser innebærer store personlige belastninger på de involverte, og uttalte:

«Svært mange av de uheldige virkningene av en faktaundersøkelse som det pekes på ovenfor i sitatene fra teorien har vist seg å slå til, både belastningen for de involverte og at selve problemet ikke ble løst av granskingen

Tingretten kom altså til at Tine SA hadde opptrådt klanderverdig, men likevel ikke grovt uaktsomt, og Tine SA ble derfor frifunnet for krav på oppreisningserstatning.

Den tillitsvalgte hadde under prosessen vært bistått av LO-advokat Rune Lium. Tingretten kom til at Tine SA var forpliktet til å betale kostnadene for rettshjelp under en slik faktaundersøkelse etter advokatforeningens regler for privat granskning.

Den tillitsvalgte krevde å få innsyn i alle dokumenter utarbeidet under granskningen. Tingretten uttalte at Tine SA burde ha vurdert å gi mer innsyn, men at Tine SA ikke hadde en rettslig plikt til å gi innsyn. Tine SA ble frifunnet for krav om både innsyn og sletting.

Takk for at du deler innlegg og tips gjerne dine venner om LO-advokatenes Facebookside!

#utilbørligopptreden #varsling #tillitsvalgte #faktaundersøkelse #granskning