Dom fra Oslo tingrett – yrkesskade i forbindelse med ryggplager og uførhet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Anne-Lise Rolland

Dom fra Oslo tingrett – yrkesskade i forbindelse med ryggplager og uførhet – vunnet med fulle saksomkostninger

Skadelidte falt ned fra en usikret vei mens han var på arbeid. Veien hadde tidligere samme dag hatt et gjerde som beskyttelse. Skadelidte var ikke oppmerksom på at gjerdet var borte. Han fikk et ryggbrudd.

LO-advokatene

Hvilke plager fikk skadelidte?

Skadelidte fikk varige ryggplager etter fallet og påfølgende arbeidsuførhet.

Hva anførte forsikringsselskapet?

Forsikringsselskapet anførte at de tradisjonelle vilkår for årsakssammenheng som ble utviklet i forbindelse med nakkeslengskade, skal foreligge også ved denne type skade, og selskapet fremhevet særlig at brosymptomer manglet. (Brosymptomer er plager fra selve skadehendelsen og helt frem til den varige fasen). Og at skade/sykdomsbildet avvek fra det normale. Det er på ingen måte uvanlig at uenigheten mellom partene omhandler nettopp dette. Men jeg lurer på hvor mange saker som skal til, for at forsikringsselskapene godtar at dette er feil?

Hva mente Oslo tingrett?

Oslo tingrett mente at det klare utgangspunktet er at bevisvurderingen skal være fri og at det må klare holdepunkter til for å sette til side dette prinsippet. Og videre at rettspraksis utviklet i forbindelse med nakkeslengskader ikke uten videre har overføringsverdi på andre type skader. Oslo tingrett la til grunn at det sentrale er om den aktuelle skadehendelsen kan medføre den aktuelle skaden, om saksøkers symptomer tyder på en sammenheng mellom arbeidsulykken og de senere smerteplager og om det er andre sannsynlige forklaringer på helsetilstanden. To spesialister konkluderte med årsakssammenheng. Begge spesialister har tatt utgangspunkt i nakkeslengkriteriene, og retten uttalte da at retten skulle da også ta utgangspunkt i disse vilkårene, men som veiledende kriterier og ikke som absolutte krav.

Rettens uttalelse om brosymptomer

Forsikringsselskapets hovedanførsel var at det ikke er dokumentert i legejournaler at skadelidte hadde vondt i ryggen over en periode på 5 måneder. Og videre at det ble fremhevet i et journalnotat at ryggen ikke har gjort vondt. Retten bemerket da at det må vektlegges at det i denne saken er konstatert en objektiv bruddskade slik at sammenhengen mellom akuttsymptomer og brosymptomer blir mindre relevant. Retten viste også til at manglende journalnedtegnelser ikke er et uttrykk for at skadelidte ikke har hatt plager. Retten la videre til grunn at brudd i ryggen medfører smerter og kan gi varig invaliditet. Og videre at det var vanskelig å isolert vurdere forløpet av ryggplagene pga diverse forstyrrende elementer. Retten la til grunn at brosymptomer faktisk var tilstrekkelig sannsynliggjort, men påpekte likevel at manglende brosymptomer under enhver omstendighet ikke er avgjørende. De sentrale er om det er sannsynliggjort et forventet skadeforløp og om symptomer og skadeutvikling er forenlig med skaden. Og i denne saken konkluderte retten at det på bakgrunn av de sakkyndiges vurderinger og bevisbildet ellers, er sannsynliggjort at arbeidsulykken resulterte i etterfølgende ryggplager som er fullt ut forenlig med hva kan man forvente ut fra en medisinsk årsaksmodell.

Vurdering av rettslig årsakssammenheng (adekvans)

Retten måtte også ta stilling til om det forelå rettslig årsakssammenheng. Selv om det foreligger en faktisk sammenheng, må det også godtgjøres at ulykken fremstår som et såpass vesentlig element i årsaksbildet, at det er naturlig å knytte ansvar til den. Retten konkluderte at uførhet ikke ville ha rammet skadelidte dersom ulykken tenkes bort, slik at kravet til rettslig årsakssammenheng var oppfylt.

Sakens utfall

Det totale erstatningsbeløpet kom på kr. 2 199 000 + fulle saksomkostninger.
Fellesforbundets medlem ble bistått av LO-advokat Faruk Resulovic.
Takk for at du deler innlegg og tips gjerne dine venner om LO-advokatenes facebookside!
#yrkesskade #brosymptomer #nakkeslengkriterier #ryggplager