Delseier for LO og Skolenes Landsforbund i Rikslønnsnemnda

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en lærer står vendt med ansiktet mot kamera og med bøker i hendene. Bøker i hyllene bak.
Foto: Trond Isaksen/LO VANT FREM: Skolenes Landsforbund fremmet tre hovedkrav for Rikslønnsnemnda. Forbundet vant frem med kravet om at yrkesfaglærere med ett ekstra fagbrev skal gis lønnsmessig uttelling.

Delseier for LO og Skolenes Landsforbund i Rikslønnsnemnda

Dagens viktige kjennelse kan gi de aktuelle lærere et årlig lønnsløft med 46.000 kroner og berører potensielt 50 prosent av lærere organisert i Skolenes Landsforbund.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Skolestreiken - tvungen lønnsnemnd

Skolestreiken ble avsluttet 27. september i fjor ved at statsråden innkalte de tre lærerorganisasjonene og KS til sitt kontor og meddelte at regjeringen ville gjøre bruk av tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda behandlet saken denne uken og 17. februar, falt kjennelsen som fastsetter Hovedtariffavtalen for Skolenes Landsforbund sine medlemmer i KS-området.

Tre hovedkrav

Skolenes Landsforbund fremmet tre hovedkrav for Rikslønnsnemnda. Forbundet vant frem med kravet om at yrkesfaglærere med ett ekstra fagbrev skal gis lønnsmessig uttelling. Ett ekstra fagbrev vil heretter bli likestilt med annen 60 studiepoengs utdanning.

De to andre kravene, henholdsvis økning av garantilønnen for 16-års trinnet på ansiennitetsstigen og at alle tillegg skulle gis med virkning fra 1. mai 2022 ble avvist av nemnda.

Rikslønnsnemndas oppgave

De aller fleste tariffoppgjør ender uten bruk av Rikslønnsnemnda. Rikslønnsnemnda trer bare sammen i de tilfellene der Stortinget vedtar lov om at arbeidskampen må opphøre, typisk på grunn av fare for liv og helse. Rikslønnsnemndas oppgave er å avgjøre innholdet i tariffavtalen for inneværende tariffperiode. På bakgrunn av skriftlige innlegg og nemndsmøte som likner på en ordinær hovedforhandling, fastsetter nemnda innholdet i tariffavtalen, denne gangen Hovedtariffavtalen mellom Skolenes landsforbund og KS for perioden 2022 – 2024.

Svært sjelden at arbeidstakersiden får gjennomslag for noe krav

I saken for Rikslønnsnemnda argumenterte arbeidsgiversiden med at nemnda nærmest skal innta en «postkasse-funksjon» og stemple arbeidsgivers siste tilbud som nytt innhold i tariffavtalen. En slik funksjon er klart i strid med forutsetningene for Rikslønnsnemndas arbeid slik lovgiver og Arbeidsretten har definert rammene for Rikslønnsnemndas arbeid. Arbeidsretten har forutsatt at Rikslønnsnemnda foretar en helhetsvurdering og også kan se hen til forhold utenfor den konkrete saken. Like fullt er det svært sjelden at arbeidstakersiden får gjennomslag for noe krav, det har kun skjedd et par ganger siden Rikslønnsnemnda fikk den posisjonen de har i dag midt på 1970-tallet.

Sett hen til denne historikken, kan LO og Skolenes landsforbund si seg svært fornøyd med å få medhold i kravet om at ett ekstra fagbrev skal likestilles lønnsmessig med 60 studiepoeng. Skolenes landsforbund argumenterte her tungt med at yrkesfagopplæringen krever stor grad av tverrfaglighet og relevant kompetanse. Det var et paradoks, at en lærer på bilmekanikerlinja får lønnsmessig uttelling for 60 studiepoeng i eksempelvis grunnfag i gresk fra universitetet, men ikke fagbrev i elektro. I klasserom hvor el-biler overtar er kunnskap om antikkens lærebøker lite relevant.

Rikslønnsnemnda skriver at nemnda har forståelse for kravet om at det trengs å øke garantilønnen for de med lengst ansiennitet. Dette kravet vil nok med fornyet styrke bli gjentatt av Skolenes landsforbund ved neste korsvei.

LO-advokat Lornts Nagelhus hadde saken for LO og Skolenes Landsforbund.

Utdanningsforbundet i Unio og Norsk Lektorlag i Akademikerne fikk ikke gjennomslag for noen av sine krav i Rikslønnsnemnda.