Arbeidstakers rettsstilling ved frivillig avvikling av virksomhet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Adobe Stock

Arbeidstakers rettsstilling ved frivillig avvikling av virksomhet

Har du fått beskjed om at arbeidsgiveren din skal avvikle virksomheten du er ansatt i? Da kan det være greit å vite at du har en del rettigheter, og at det lønner seg å reise uoppgjorte krav mot arbeidsgiveren innen kort tid.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Virksomheter kan besluttes frivillig avviklet av generalforsamlingen i selskapet. Det ligger i utgangspunktet til arbeidsgiver å treffe en slik beslutning om at det ikke er hensiktsmessig å drive virksomheten videre. Arbeidsgiver har likevel en rekke rettslige plikter overfor arbeidstakerne ved en slik avvikling. Under vil vi peke på noen av arbeidsgivers mest sentrale plikter overfor arbeidstakere.   

Oppsigelser ved avvikling 

Arbeidsgiver har ved avvikling av hele virksomheten som utgangspunkt saklig grunn for oppsigelse av arbeidstakerne. Arbeidstakere har likevel krav på en oppsigelse i tråd med arbeidsmiljøloven kapittel 15. Arbeidstakerne har herunder krav på lønn og ytelser i avtalt eller lovfestet oppsigelsestid. Fast ansatte arbeidstakere som er utenfor prøvetid, har i utgangspunktet også rett til å bestride oppsigelsen og stå i stillingen med krav på lønn utover oppsigelsestid. Arbeidsgivere vil normalt likevel få rettens medhold i en begjæring om fratreden under henvisning til at det ikke er virksomhet igjen å stå i stilling i.  

Dersom virksomheten skal fortsette utover oppsigelsestiden til de ansatte, og bare noen ansatte får fortsette arbeidet, kreves en saklig utvelgelse av hvem som får arbeide videre/hvem som får en forlenget oppsigelsestid frem til avviklingstidspunktet.  

Arbeidsgiver plikter som vanlig å drøfte avviklingen med tillitsvalgte i tråd med aml. 15-2 ved oppsigelser av over 10 arbeidstakere og reglene i Hovedavtalen der bedriften er tariffbundet. Muligheten for at de ansatte kan overta virksomheten som skal nedlegges, skal også drøftes. Også individuelle drøftelser etter aml. § 15-1 bør som hovedregel gjennomføres, og oppsigelsen må oppfylle formkravene i aml. § 15-4.  

Spørsmål om virksomhetsoverdragelse 

Dersom deler av virksomheten overtas av et annet rettssubjekt etter avviklingen, ved f.eks. ved salg eller fusjon, reises spørsmålet om overføringen innebærer en virksomhetsoverdragelse etter reglene i aml. kapittel 16. Det er en virksomhetsoverdragelse dersom det som overføres er en selvstendig økonomisk enhet og den i det vesentlige beholder sin identitet etter overdragelsen. I så fall vil arbeidstakerne ha rett til å bli med over til den nye virksomheten. Arbeidstakernes individuelle vilkår vil som hovedregel også følge med. Det samme gjelder tariffavtalen, dersom ny arbeidsgiver ikke reserverer seg mot denne. Ved virksomhetsoverdragelse er det verdt å merke seg at arbeidstakerne trolig vil ha en 8 ukers søksmålsfrist fra overføringstidspunktet for kreve å være med over til den nye virksomheten.  

Lønnskrav mot arbeidsgiver ved avvikling 

Avvikling av selskapet skal i tråd med aksjeloven meldes til Foretaksregistret og kunngjøres i Brønnøysunds elektroniske kunngjøringspublikasjon. Alle kreditorer, inkludert arbeidstakere, skal ha skriftlig varsel om det. I varselet skal også fristen på minst 6 uker for å melde krav mot selskapet oppgis. Arbeidstakerne bør derfor melde inn eventuelle lønnskrav eller andre krav mot arbeidsgiver innen denne fristen. Selskapet kan ikke avvikles før kravene er dekket. Aksjonærene i selskapet og styret kan på nærmere vilkår hefte for kjente krav fra arbeidstakere, som ikke dekkes ved avviklingen. 

Andre plikter 

Arbeidsgiver har en rekke andre rettslige plikter i forbindelse med avviklingen, blant annet krav om melding til NAV og fylkeskommunen som kan velge å gripe inn og utsette avviklingsdato. Oppsigelser får ikke virkning før tidligst 30 dager etter slik melding er gått til NAV.