Arbeidstakers rettigheter når barnet har langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Teddybjørn med bandasjer

Arbeidstakers rettigheter når barnet har langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne

Den som har omsorgsoppgaver for barn med langvarig sykdom/funksjonsevne har utvidede rettigheter. Dels flere dager med rett til fri etter arbeidsmiljøloven (aml) og dels rett til omsorgspenger etter lov om folketrygd (ftrl). I noen tilfeller kan også tariffavtalene gi bedre rettigheter enn det som følger av loven. Her skal vi se på hvilke rettigheter du har som arbeidstaker i slike situasjoner.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Arbeidsmiljøloven

En arbeidstaker har rett til fri i inntil 20 dager hvert kalenderår dersom det er en markert økning av risikoen for fravær fra arbeidet som følge av at barnet har en kronisk eller langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne, jf. aml. § 12-9 (3).

Arbeidstakeren har i tillegg rett til permisjon for å delta i opplæring ved en godkjent helseinstitusjon for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Retten til permisjon gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Med «kronisk sykdom» menes for eksempel barn med betydelige hjertesykdommer, leddgikt, astma og alvorlige medfødte misdannelser. «Langvarig sykdom» forstås som sykdom av minst 1 års varighet. Flere barnesykdommer på rad gir ikke utvidede rettigheter.

Rett til omsorgspenger  i folketrygdloven

Etter ftrl § 9-5 ytes det omsorgspenger til en arbeidstaker som har omsorg for barn, og som er borte fra arbeidet i forbindelse med barns og barnepassers sykdom. De situasjonene som er nevnt i bestemmelsen, tilsvarer de situasjonene som følger av aml § 12-9.

Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger ved arbeidstakerens egen sykdom. Inntektsgrunnlaget må utgjøre minst 50 prosent av grunnbeløpet (G). 1G fra 1.5.2021 = kr 106.399. Denne inntektsgrensen gjelder ikke for omsorgspenger fra arbeidsgiveren, jf. ftrl § 9-3 (2). Det ytes omsorgspenger for en årlig inntekt inntil seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6 G). Inntekt ut over dette refunderes ikke fra trygden.

I likhet med andre foreldre har fosterforeldre rett til omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom, jf. folketrygdloven § 9-5 (2).

For at arbeidstakeren skal få rett til omsorgspenger må barnets eller barnepasserens sykdom dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring. Arbeidsgiveren yter omsorgspenger dersom arbeidsforholdet har vart i mer enn 4 uker. Når en arbeidsgiver har betalt omsorgspenger til en arbeidstaker i mer enn 10 stønadsdager i ett kalenderår, kan arbeidsgiveren kreve å få refusjon fra trygden for antall stønadsdager som overstiger 10.

Tariffavtalte regler 

Statlig ansattes rettigheter i forbindelse med omsorg for et sykt barn er regulert i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 20. Det utbetales full lønn under fraværet.

Kommunalt ansatte har tariffavtalt rett til full lønn i forbindelse  med fri for nødvendig tilsyn ved barns og barnepassers sykdom.

I dom ARD-2013-19 (krever tilgang til Lovdata Pro) kom Arbeidsretten til at bestemmelsen om korte velferdspermisjoner i industrioverenskomsten ikke kunne forstås slik at den ga rett til å benytte kort velferdspermisjon ved barns sykdom i de tilfellene der det forelå rett til omsorgspermisjon med omsorgspenger etter reglene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.

 

For en mer detaljert gjennomgang av reglene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven viser vi til Gyldendals store kommentarutgave til arbeidsmiljøloven som omhandler begge regelsett, og reglene i flere tariffavtaler.