Advarsel - Statens forsøk på å få saken avvist ble forkastet av retten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Stor mann m.megafon mot liten mann

Advarsel - Statens forsøk på å få saken avvist ble forkastet av retten

Hordaland tingrett har avsagt kjennelse knyttet til rettslig interesse ved overprøving av advarsel i arbeidsforhold. I hovedsaken – som ble anlagt sommeren 2020 - er et medlem av NTL ilagt en advarsel på grunn av oppførsel/kommunikasjon på et internt fagforeningsmøte, avholdt på arbeidstedet i arbeidstiden.

LO-advokatene

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å få bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.

 

Medlemmet har anlagt søksmål for å få kjent advarselen ugyldig, og har vist til at advarselen utgjør brudd på ytringsfriheten, blant annet Grunnloven § 100 og 101 og EMK art. 10 og 11. Det er også nedlagt påstand om fastsettelsesdom for brudd på EMK og erstatning.

Staten som arbeidsgiver anførte først at medlemmet ikke hadde rettslig interesse i å få kjent advarselen ugyldig. Det var tingretten ikke enig i, og avsa kjennelse den 08.11.20 for at søksmålet skulle fremmes.

Saken var berammet til september 2021. I 2021 hadde arbeidstaker permisjon fra jobben og saken ble utsatt frem til det var avklart om arbeidstaker ville returnere til stillingen. Medlemmet returnerte den 01.01.22, Staten begjærte på ny saken avvist på grunn av manglende rettslig interesse. Heller ikke denne gang var tingretten enig med Staten. Fra kjennelsen siteres:

«Slik retten oppfatter søksmålet og de anførte påstandsgrunnlagene, så setter saksøkeren advarselen inn i en langt større og bredere rettslig kontekst/ramme enn det rent arbeidsrettslige mellom arbeidsgiver og arbeidstaker(….)

Retten oppfatter X søksmål slik at arbeidsgiver har gått utover rammene for styringsretten ved å blande seg inn i forhold utenfor tjenesten og internt i en fagforening. Ved å reagere med en tjenstlig reaksjon i form av advarsel, oppfatter retten X slik at X reelt sett opplever seg kneblet.

(…)

Nærmere bestemt forstår retten X slik at advarselen dermed griper inn i og krenker X grunnlovfestede rettigheter i Grunnloven §§ 100 og 101 og EMK artikkel 10 og 11, ILO-konvensjon nr. 87 artikkel 3. Når det påstås at advarselen skal kjennes ugyldig i en slik kontekst, altså at advarselen strider mot grunnlovsbestemmelser og grunnleggende konvensjoner som Norge er bundet av, vurderer retten at saken og kravet omhandler et «rettskrav».

(…)

Retten kan ikke se at det er noe ved saksøkerens krav som har endret seg siden rettens vurdering i kjennelsen av 8. november 2020. Retten legger fortsatt til grunn at søksmålet angår et «rettskrav».»

Kjennelsen ble derfor at saken skal fremmes og behandles av domstolene.

LO-advokat Bjørn Inge Waage bistår NTL og arbeidstaker i saken.