- Nok og rimelig nok kraft

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Are Tomasgard på talerstolen foran LO-kongressen. Foto.
Trond Isaksen/LO

- Nok og rimelig nok kraft

Norge må skalere opp kapasiteten i kraftsystemet med sol, vann og vindkraft og spare energi gjennom energieffektiviserende tiltak parallelt, heter det i LO-kongressens næringspolitiske uttalelse. - Målet er nok og rimelig nok kraft til både folk og industri, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Klima, miljø og natur

Kraft, krise og klima preget LO-kongressens næringspolitiske uttalelse. Kongressen slo også fast at Norges mål for reduksjonene i klimagassutslipp innen 2030 og 2050 må ligge fast.

- Vårt mål er en rettferdig klimapolitikk som skaper jobber og kutter utslipp, sier Are Tomasgard og peker på kongressens krav om rettferdig omstilling:

Når klimamålene skal nås, og nødvendige tiltak gjennomføres, betyr det endringer. Norsk næringsliv og arbeidsliv vil møte store krav til omstilling. Vårt krav er at denne omstillingen skal være rettferdig, heter det i kongressens vedtak.

- Vi er en arbeidstakerorganisasjon. Vi jobber for en rettferdig omstilling. Det krever en omstilling som legger til rette for at folk har en jobb å gå til. Skritt for skritt skal vi endre Norge til et lavutslippssamfunn. Norsk industri er en del av løsningen, sier Tomasgard.

Den store omstillingen til et lav og nullutslippssamfunn krever mer effektiv bruk av kraften og mer produksjon av kraft. Tilgang til fornybar kraft er det viktigste virkemiddelet for å nå målene om utslippsreduksjoner i industrien til lands og til havs. Bruk av hydrogen og ammoniakk i industrien på land og som drivstoff på sjøen kan gi store utslippsreduksjoner. 

Havvind skal levere kraft til Norge og skape grunnlaget for flere ben å stå på for leverandørindustrien. Det er en enorm satsing på offshore vindkraft i Europa. Hvis Norge skal lykkes med å bygge en konkurransedyktig leverandørkjede som kan vinne kontrakter globalt, må hjemmemarkedet komme i gang raskt. LO mener havvindkonsesjoner må baseres på såkalte kvalitative kriterier, der ambisjonen om å bygge en sterk leverandørkjede i Norge må legges til grunn for tildelingene.  LO mener vi fra første runde i utvelgelse av de aktørene som får bygge prosjekter i Norge må ha klare forventninger til bruk av norske leverandører

- Vi vil ha oppdrag til verftene våre og utvikle norsk leverandørindustri, sier Tomasgard og legger til:

- LO mener havvindsatsingen må være både et kraftprosjekt og et industriprosjekt, som må skape ringvirkninger for Norge. Det må gå tydelig frem av søknadskriteriene at aktørene, som skal bygge ut havvind, må redegjøre for de arbeidsplassene de vil skape i Norge, sier Tomasgard legger til:

- LO mener det må være et overordnet mål at vi igjen får en balanse mellom forbruk og produksjon av kraft, som fører oss tilbake til normale norske kraftpriser i Sør-Norge.
Inntil prisene er stabilisert er det viktig at statens strømpakkeordning videreføres, og at det vurderes etablering av ordninger for deler av næringslivet, som ikke har tilgang til langsiktige industrikraftordninger. Lange fastprisløsninger må videreutvikles, heter det i kongressens vedtak. 

I kongressens vedtak slås det også fast at LO skal arbeide for å sikre norsk politisk kontroll med utviklingen av infrastruktur og kraftproduksjon i Norge.

- Norsk kraft skal være under norsk politisk kontroll og norske kraftpriser skal være stabile og til å leve med for både forbrukere, industri og øvrig næringsliv, sier LO-sekretær Are Tomasgard.